တၢ်ပျံၤဖုးသတူၢ်ကလာ်

အ​​နွံ ၃၆

တၢ်ပျံၤဖုးသတူၢ်ကလာ်

ယွၤအသးတ့လီၤယၤ, ဒီးတၢ်သ့တၢ်လၢာ်အသါန့ၣ်ဒုးမူထီၣ်ယၤလီၤ.

ယိၤဘး ၃၃:၄

လံာ်ခီယ့ၤပာ်ဖျါလၢတၢ်ပျံၤဖုးသတူၢ်ကလာ်မ့ၢ်တၢ်လၢအဟဲပၢၢ်ထီၣ် လၢပပူၤလၢအသဟီၣ်ဆူၣ်ဒီးအဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤတၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘီနးနးကလဲာ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢအတူၢ်ဘၣ်သးအ တၢ်တဘၣ်လိာ်ဘၣ်စး ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ပျံၤဖုးသတူၢ်ကလာ်တဖၣ်န့ၣ်, ဖဲတၢ်ပျံၤဖုး ဟဲမၤတံာ်တာ်အီၤ တဘျီဃီန့ၣ် အသးစံၣ်ချ့တလၢ, အခိၣ်မူၤတယူၤ, အကနိးကစုာ်, အသါတလၢသါ, ဒီး အကလၢၢ် ဘၣ်ဒ်သိးပၢၤက့ၤအသးတန့ၢ်ဒီးဘူးကသံန့ၣ်လီၤ. သးဂ့ၢ်ဝီကသံၣ် သရၣ်တဖၣ်စံးလၢ ဖဲပတူၢ်ဘၣ်တၢ်ပျံၤဖုးသတူၢ်ကလာ် အခါန့ၣ်, ပကဘၣ်မၤတၢ်သါထီၣ်သါလီၤအတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤ ဒ်သိးပနီၢ်ခိအနၢာ် အတၢ်ဆီလီၤသးအကျိၤအကျဲတဖၣ် ကဂၢၢ်လီၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ကီၢ် အမဲရကၤထံသုးလီၤဆီတဖၣ်သူဝဲ တလါတၢ်သါထီၣ်သါလီၤအတၢ် ဟူးတၢ်ဂဲၤ (box breathing) လၢကကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဝဲတၢ်ပျံၤတၢ် ဘၣ်ယိၣ်တဖၣ်လီၤ. သါနုာ်လီၤ ၄စဲးကီး, ဂၢၢ်ဃာ်ကလံၤလၢပသိၣ် ပူၤ ၄စဲးကီး, သါဟးထီၣ် ၄စဲးကီး, ဂၢၢ်ဃာ်ပသိၣ်တအိၣ်ဒီးကလံၤ ၄စဲးကီး, ဒီး မၤကဒီးတဘျီဝံၤတဘျီလီၤ. ဖဲတၢ်ပျံၤဖုးသတူၢ်ကလာ် ဟဲမၤဘၣ်ဒိပှၤအခါ, ပပလၢၢ်ဘၣ်တၢ်သါတလၢ ဘူးပကသံအဃိဒီး မ့ၢ်ဝဲတၢ်အဂ့ၤအကြၢးလၢပကမၤတၢ်သါထီၣ်သါလီၤအတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤ လၢကမၤသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤပှၤလၢ တၢ်မူအကလံၤ လၢယွၤအူ နုာ်လီၤလၢပပူၤ, ယွၤအသးအတၢ်တ့ပှၤ, ဒီး ယွၤအိၣ်ဆိးဝဲလၢပပူၤ န့ၣ်လီၤ. လၢခံတဘျီ, နမ့ၢ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဘၣ်တၢ်ပျံၤဖုးသတူၢ်ကလာ် အတၢ်မၤတံာ်တာ်နၤအဃိ, မၤကွၢ် တၢ်သါထီၣ်သါလီၤအတၢ်ဟူး တၢ်ဂဲၤလၢ စီၤယိၤဘးအတၢ်ကတိၤန့ၣ်တက့ၢ်. 

  • သါနုာ်လီၤ (စံးလၢနသးအပူၤ‘‘ယွၤအသး’’) 
  • ဂၢၢ်ဃာ်နကလံၤလၢပသိၣ်ပူၤ (စံး ‘‘တ့လီၤယၤ’’) 
  • သါဟးထီၣ် (စံး ‘‘တၢ်သ့တၢ်လၢာ်အတၢ်သါန့ၣ်’’) 
  • ဂၢၢ်ဃာ်ပသိၣ်တအိၣ်ဒီးကလံၤ (စံး ‘‘ဒုးမူထီၣ်ယၤလီၤ.’’)
  • မၤကဒီး

ယွၤဧၢ, တၢ်ဘျုးဒိၣ်မးလၢနတၢ်သါလၢဒုးမူထီၣ်ပှၤန့ၣ်လီၤ. လၢခရံာ်အမံၤပစံးဘျုးနၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.