တၢ်မုၢ်လၢ်

အ​​နွံ ၂၀

တၢ်မုၢ်လၢ်

မ့ၢ်ပသူၣ်ဖှံသးညီလၢတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်အပူၤစ့ၢ်ကီးလီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ပသ့ၣ်ညါလၢတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်မၤအိၣ် ထီၣ်တၢ်ဝံသးစူၤ, ဒီးတၢ်ဝံသးစူၤန့ၣ်မၤအိၣ်ထီၣ် တၢ်မၤကွၢ်အတၢ်အုၣ်အသး, ဒီးတၢ်မၤကွၢ်အတၢ်အုၣ်အသးန့ၣ်, ဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်မုၢ်လၢ်လီၤ. 

ရိမ့ၤ ၅:၃-၄

ဖဲ လါယနူၤအါရံၣ် ၂၀၂၁, ပအၢၣ်လီၤသးလၢပကဒိးတ့ဒိးဖျီသးဝံၤ ယစးထီၣ်ရဲၣ်ကျဲၤထီၣ်တၢ်လၢပတၢ်ဖျီအဂီၢ်လီၤ. ယတသ့ၣ်ညါလၢ ကျဲခါဆူညါကမၤသး ဒ်လဲၣ်ဘၣ်. ယဆိကမိၣ် လၢယမိၢ်ဒီးယပၢ် ကဟဲလၢကီၢ်ပယီၤဒီးကဟဲဖျီယၤဖဲလါယနူၤအါရံၣ် ၂၀၂၁လီၤ. ဖဲ လါဖ့ၣ်ဘၠူၣ်အါရံၣ် ၁, ၂၀၂၁, သုးမီၤစိရိၤဟံးဆူၣ်ထံကီၢ်တၢ်စိက မီၤဖဲဝ့ၢ်တကူၣ်ဒီး န့ၣ်ပၠံၣ်ဒီၣ် ဒီးသုးအသိလ့ၣ်ထးတဖၣ်ဟဲနီၣ်နုာ်လီၤ လၢကျဲသ့ၣ်တဖၣ်အပူၤလီၤ. အလါတဖၣ် လၢပိာ်ထွဲထီၣ်အပူၤန့ၣ်, ယတၢ်မၤအါလၢတၢ်ကတဲာ်ကတီၤလၢယတၢ်ဖျီအဂီၢ်လီၤ. တဘျီဃီ ဖဲယကွၢ်တၢ်ကစီၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အခါ ယထံၣ်ဘၣ်တၢ်ဒိတၢ်တီၢ်, တၢ် ကွံာ်လီၤမ့ၣ်ပိၢ်ဂာ်လီၤအသဝံလၢမၤဘၣ်ဒိမဲာ်ချံ, ဒီးတၢ်မၤသံမၤဝီ တဖၣ်လၢ ပှၤတူၢ်ဘၣ်အါဂၤ, ပၣ်ဃုာ်ဒီးယတံၤသကိးတဖၣ်လီၤ. မ့ၢ်တၢ်အကီခဲလၢယဂီၢ် လၢယကလဲၤခီဖျိသးအတၢ်တူၢ်ဘၣ်တဖၣ် လၢအထီဒါလိာ်သးလီၤ. လီၢ်ခံကတၢၢ်, ယမိၢ်ဒီးယပၢ်ဟဲဝဲတတုၤဆူ ယတၢ်ဖျီဘၣ် ဒီးတၢ်အိၣ်အသး လၢကီၢ်ပယီၤအပူၤတဂ့ၤထီၣ်ဒီးနး ထီၣ်ဝဲလီၤ. သနာ်က့ ယွၤဟ့ၣ်ပှၤသးအသဟီၣ် လၢတိဖျိတၢ်န့ၢ်ဝဲ လီၤ. ပတၢ်သူၣ်အိၣ်သးအိၣ်လီၤသး လၢတဂၤဒီးတဂၤအဖီခိၣ်ဟဲအါ ထီၣ်. ပနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်လၢပအိၣ်မူလၢ ဟီၣ်ခိၣ်လၢအဟးဂူာ်ဟးဂီၤ လၢပသန့ၤထီၣ်သးလၢအလိၤတသ့ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ပတထံၣ်ဘၣ်တၢ် တီတၢ်တြၢ်အခဲအံၤသနာ်က့ပဟံးဃာ်တၢ်မုၢ်လၢ်သပှၢ်တၢၢ်လၢယွၤ ကမၤတီမၤလိၤက့ၤတၢ်လၢမုၢ်တနံၤ ဒီးပသန့ၤပသးလၢအတၢ်အၢၣ် လီၤအီလီၤ လၢလၢပှဲၤပှဲၤသ့ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.  

ယွၤဧၢ, ဒ်လၢၢ်တၢ်မျၢ်ဘၣ်တၢ်ဆီၣ်တံၢ်အီၤဒီးကပံာ်ဘၣ်တၢ်တီၢ်အီၤ လၢပှၤတ့သပၢၤအစုအပူၤအသိး, နတ့ထီၣ်ပသကဲာ်ပဝးဒီးပတၢ်မုၢ် လၢ်လီၤ. တၢ်မုၢ်လၢ်နဲၣ်ပှၤလၢပကဂဲၤလိာ်အါထီၣ်လၢတၢ်သဘျ့ အဂီၢ်လီၤ. သူလၢ်ဘၣ်ပတၢ်တူၢ်တၢ်ခီၣ်လၢနလၤကပီၤအဂီၢ် န့ၣ်တက့ၢ်. ယဃ့လၢခရံာ်အမံၤန့ၣ်လီၤ. အၤမ့ၣ်.