တၢ်သူၣ်ဆူၣ်သးဂဲၤ

အနွံ ၁၃

တၢ်သူၣ်ဆူၣ်သးဂဲၤ

အဝဲသ့ၣ်ဒိကနၣ်တၢ်ကစီၣ်လၢတၢ်သူၣ်ဆူၣ်သးဂဲၤအပူၤ, ဒီးဃုသ့ၣ် ညါနၢ်ပၢၢ်တၢ်ကွဲးအသးစီဆှံကိးနံၤဒဲး…

မၤတၢ် ၁၇:၁၁ (ခ့ခါကျိာ်)

ပကအိၣ်ဒီးတၢ်သူၣ်ဆူၣ်သးဂဲၤလၢတၢ်ဆၢကတီၢ်ဖးယံာ်ဖးထီအပူၤ န့ၣ်မ့ၢ်တၢ်ကီဒိၣ်မးလီၤ. လၢယတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤ, ယဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤ လံာ်စီဆှံတၢ်မၤလိ အါန့ၢ်အနံၣ် ၁၀ လံလီၤ. တဘျီတခီၣ်, ယမ့ၢ်သံ ကွၢ်တၢ်လၢပကနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်အဂီၢ်န့ၣ်, ပှၤစံးဆၢယၤ လၢတၢ်ဘှ့ၣ် တၢ်ဘှီၣ်လီၤ. ယသးဒိၣ်ခူသူၣ်ဒီးယအဲၣ်ဒိးဟးထီၣ်ကွံာ်တဘျီဃီလီၤ. တၢ်မၤသံကွံာ်ယတၢ်သူၣ်ဆူၣ်သးဂဲၤဒိၣ်န့ၢ်ပှၤမၤလိတၢ်လၢအဘှ့ၣ်အဘှီၣ်တအိၣ်ဘၣ်. ယသးလီယဲပှၤဘ့းရံၤဖိတဖၣ်လၢအမၤလိ ယွၤ အကလုၢ်ကထါလၢတၢ်သူၣ်ဆူၣ်သးဂဲၤလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, သးစီဆှံပာ် ဖျါထီၣ်န့ၢ်ယၤလၢ ပှၤမၤလိတၢ်လၢအဘှ့ၣ်အဘှီၣ်တဖၣ် တမ့ၢ်ပှၤမၤ သံယတၢ်သူၣ်ဆူၣ်သးဂဲၤဘၣ်. အနီၢ်ကီၢ်တခီအမ့ၢ်ဝဲယတၢ်ပာ်သူၣ် ပာ်သးလၢအကမၣ်န့ၣ်လီၤ. လံာ်စီဆှံပာ်ဖျါဖဲ ဃဘးကူာ် ၃:၁၇-၁၉, ‘‘ချၢၣ်ဒၢမ့ၢ်တဆှိးဘၣ်ဘၣ်ဆၣ်, တၤသၣ်မ့ၢ်တအိၣ်ဘၣ်လၢစပံးမုၢ် အလိၤဘၣ်ဆၣ်, သ့ၣ်စၤယံးအသၣ်မ့ၢ်လီၤဘီဘၣ်ဆၣ်, တၢ်အီၣ် တၢ်အီမ့ၢ်တအိၣ်လၢပှၢ်လၢ်ကျါဘၣ်ဆၣ်, သိဒီးမဲာ်တဲးလဲးမ့ၢ်လၢာ်ဝဲ လၢကရၢပူၤဘၣ်ဆၣ်ဒီးဂီၤဘုၣ်ဂီၤဖံးမ့ၢ်တအိၣ်လၢအလီၢ်ပူၤဘၣ်ဆၣ် ဒီး, ယသူၣ်ကပိၢ်ယသးကဝးလၢယွၤအပူၤ, ယကသူၣ်ဖှံသးညီလၢ တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤအကစၢ်အပူၤလီၤ. ယွၤယကစၢ်မ့ၢ်ယဂံၢ်ယဘါ လီၤ.’’ တၢ်သူၣ်ဆူၣ်သးဂဲၤနီၢ်ကီၢ် လၢအိၣ်ကၢအိၣ်ခိးဟဲဒၣ်ထဲလၢ တၢ်သူၣ်မံသးမံ လၢယွၤအနီၢ်ကစၢ်အပူၤလီၤ. ပမ့ၢ်ပာ်ဂံၢ်ပာ်ဘါလၢ ပတၢ်မၤအဖီခိၣ်ဒီးတၢ်သူၣ်ဆူၣ်သးဂဲၤကဃ့ၢ်ကွံာ်ချ့သဒံးလီၤ. 

ယွၤဧၢ, မၤစၢၤယၤလၢယကကွၢ်ထဲဆူနအိၣ် ဒ်သိးယကအိၣ်ဒီးတၢ် သူၣ်ဆူၣ်သးဂဲၤလၢနတၢ်မၤအပူၤန့ၣ်တက့ၢ်. အၤမ့ၣ်.