မုၢ်လၢ်တၢ်လၢယွၤ ~ Hope in the LORD

အနွံ ၁၈

မုၢ်လၢ်တၢ်လၢယွၤ

 စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၃၀:၇ – ‘‘မ်ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိမုၢ်လၢ်တၢ်လၢယွၤတက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, တၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်, ဒီးတၢ်အုၣ်တၢ်ခီၣ်အလၢအပှဲၤအိၣ်ဒီးအီၤလီၤ.’’                              

ဖဲ ၂၀၁၄ နံၣ်အပူၤ တၢ်သူၣ်ဆူၣ်သးဂဲၤအဒိၣ်အမုၢ်အိၣ်ထီၣ်လၢ ယသးပူၤတမံၤလၢအမ့ၢ်ဝဲ တၢ်ကဟုကယာ်ဖိသၣ်တဖၣ် လၢ တအိၣ်ဘၣ်ဒီးမိပါ ဒီးလိၣ်ဘၣ်တၢ်အဲၣ် တၢ်ကဟုကယာ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. စးထီၣ်ဖဲန့ၣ် ယဃ့ဘါထုကဖၣ်တၢ်ကိးနံၤဒဲး ဒ်သိး မ့ၢ်ဘၣ်ယွၤအသးဒီး ယွၤကဒုးကဲထီၣ် တၢ်သးခုကစီၣ်အတၢ်မၤတမံၤအံၤ လၢအလၤကပီၤအဂီၢ်လီၤ. ယတဲဘၣ် ယခိၣ်ယနၢ် သရၣ်သမါတဖၣ်ဒီး အဝဲသ့ၣ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါယၤလီၤ. ယဃ့ဘါထုကဖၣ် ယံာ်ဝဲ ၂ နံၣ်ဘျဲၣ် တုၤလီၤ ၂၀၁၆ နံၣ်, လါအီးကထိ ဘၢၣ်, ဒီးဖဲန့ၣ် ယလဲၤထီၣ်သရၣ်သဲၣ်ထီးတၢ်မၤလိဝံၤ ယဟဲက့ၤတုၤအခါ ယဝၤစံးဘၣ်ယၤ သါမၤလိာ်လံ တၢ်လၢအလိၣ်တဖၣ် ဒ်သိး ပကဘှီထီၣ်ဘၣ် ဟံၣ်ဖိတဖျၢၣ် ဒ်သိးပကစးထီၣ်တူၢ်လိာ်ဘၣ် ဖိသၣ်လၢအလိၣ်ဘၣ် တၢ်ကဟုကယာ်တဖၣ်အဂီၢ်လံ န့ၣ်လီၤ. ယသးခုဒိၣ်မးဒီးယစံးဘျုးကစၢ်ယွၤလၢအဟ့ၣ်လီၤ တၢ်သူၣ်ဆူၣ်သးဂဲၤလၢ ယဝၤအသးအပူၤအဃိန့ၣ်လီၤ. 

တၢ်မၤအံၤ ယတပာ်အခီၣ်တဃာ်လၢပှၤကညီဘၣ်. ယပာ်တၢ်အခီၣ်တဃာ် မ့ၢ်ဝဲတၢ်နာ်ဒီး ပာ်လၢယွၤအစုပူၤလီၤ. ယနာ်လၢ ယွၤကဆှၢလီၤ န့ၢ်ယၤ ပှၤလၢကမၤသကိးတၢ်ဒီးယၤ ဒ်တၢ်လိၣ်အိၣ်ဝဲအသိးန့ၣ်လီၤ. တမ့ၢ်ပမၤတၢ်လၢ ပတၢ်ဘၣ်ဘျုးဘၣ်ဖှိၣ် ဒၣ်ဝဲအဂီၢ်ဘၣ်, တမ့ၢ်ပဃု ပလၤပကပီၤဘၣ်. မ့ၢ်ဒၣ်ကစၢ်ယွၤအလၤကပီၤကအိၣ်ဖျါထီၣ်အဂီၢ် ဒီး ပှၤဂံၢ်စၢ်ဘါစၢ်လၢလိၣ်ဘၣ် ခရံာ်အတၢ်အဲၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်လီၤ. ယနာ်လၢ တၢ်ဒုးအံၤတမ့ၢ်ပတၢ်ဒုးဘၣ် မ့ၢ်ယွၤ အတၢ်ဒုး ဒီးယွၤအသးကဆှၢဃီၤဒၣ် ပှၤလၢယွၤအဲၣ်ဒိး သူဝဲတဖၣ် လၢတၢ်ကဟုကယာ် ဖိသၣ်တဖၣ်အံၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ၂၀၁၆ နံၣ်, ပစးထီၣ်ဘၣ် တၢ်ကဟုကယာ် ဖိသၣ်တဖၣ် ဒီး ပပာ်အီၤဒ်အမ့ၢ်ဝဲဒၣ် ကီၢ်ဆၢကဝီၤ, ကီၢ်ဒဝဲၢ်ဘျံး တၢ်သးခုကစီၣ် အတၢ်မၤတခါန့ၣ်လီၤ. ဖိသၣ်ဟဲတုၤလီၤလၢ ပဟံၣ်ဒွဲဖိလၢ ပသူၣ်ထီၣ်အီၤလၢ ၀ၣ်ဖိတဖျၢၣ်အပူၤ ဒီး အဆိပကွၢ်ဖိသၣ် ၂၂ ဂၤ လီၤ. အဝဲသ့ၣ်အိၣ်ဒီးတၢ်လိၣ်နီၢ်နီၢ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်လိၣ်ဘၣ်တၢ်ကူတၢ်ကၤ ဒီး တၢ်ဆူးတၢ်ဆါအိၣ်လၢအဝဲသ့ၣ်အလိၤအဃိ ပကဘၣ်ကူစါအဝဲသ့ၣ်လၢအဆိန့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်အကျါ အဂၤ၁၀ န့ၣ် ဘၣ်ပသိၣ်တၢ်ဆါ ဒီး ပကူစါ အဝဲသ့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယွၤဆှၢလီၤ အပှၤဒၣ်ဝဲလီၤ. ကစၢ်ယွၤဆှၢလီၤ န့ၢ်ပှၤ အပှၤဃုထၢဒၣ်ဝဲတဖၣ် လၢတၢ်မၤသကိးတၢ်အဂီၢ်လီၤ. ပှၤလၢအဆီၣ်ထွဲပှၤ စးထီၣ်လၢတၢ်မၤစးထီၣ် ၂၀၁၆ နံၣ်ဒီး တုၤခဲအံၤ တမ့ၢ်ပဃ့အဝဲသ့ၣ်ဘၣ်. ခီဖျိယွၤအသးဆှၢအဝဲသ့ၣ်ဒီး တုၤအနၢ်ဟူ ပကစီၣ်ဒီး ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤ တၢ်သးခုကစီၣ် တၢ်မၤတမံၤအံၤလီၤ. ပှၤတနီၤနီၤ ပတသ့ၣ်ညါအဝဲသ့ၣ်ဘၣ်, တသ့ၣ်ညါပှၤစ့ၢ်ကီးဘၣ်. တနီၤအိၣ်လၢထံဂၤကီၢ်ဂၤ ဆှၢဃီၤ အတၢ်မၤစၢၤ, တနီၤ တမ့ၢ်ပပှၤကလုာ်, တမ့ၢ်ပှၤခရံာ်ဖိ,  ဟဲဃုဝဲ ပဟံၣ်ဒွဲဖိအံၤ ဒီး ဟဲမၤဘူၣ်ပှၤလီၤ. ပမၤတၢ်အံၤတသ့ဘၣ်, မ့ၢ်ယွၤမၤဝဲလီၤ. တၢ်အံၤမ့ၢ်တၢ်လီၤကမၢကမၣ်ဘၣ်ယၤဒိၣ်မးလီၤ. ပမ့ၢ်ယွၤအဖိတဖၣ်လၢ အပှဲၤဒီးတၢ်ဂံၢ်စၢ်ဘါစၢ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ပကစၢ်လၢပဘါအီၤအံၤ မ့ၢ်တၢ်ဆူၣ်အကစၢ် ပှဲၤဒီး အစိကမီၤသ့တၢ်လၢာ်လီၤန့ၣ် အလီၢ်အိၣ်လၢပကဘၣ်နာ်တၢ်အံၤ လီၤ. အကလုၢ်ကထါတတီၤစံးဘၣ်ပှၤ ဖဲ စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၃၄:၅ “ပှၤကွၢ်ထီၣ်တၢ်လၢအီၤ, ဒီးဒိးတၢ်ကပီၤ, ဒီးအမဲာ်တဆှးဘၣ်.” မ်ယွၤအမံၤဘၣ်တၢ်စံးထီၣ်ပတြၢၤအီၤ လၢ အမၤတၢ်လီၤလးအဃိတက့ၢ်. မ်ပှၤလၢယွၤမၢ လၢကဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤ အတၢ်ဖံး တၢ်မၤကိးဂၤဒဲး မ်ယွၤဒိးဘၣ်တၢ်စံးထီၣ်ပတြၢၤလၢ သုဃိ ဒီးသုကဒိးဘၣ်က့ၤတၢ်လၤကပီၤလၢယွၤ န့ၣ်တက့ၢ်.

သရၣ်မုၣ်စီလး
ကီၢ်လါ

တၢ်ဆိကမိၣ်ထံမၤဘၣ်ထွဲက့ၤတၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါလၢပတၢ်အိၣ်မူ

တနံၤအံၤ တၢ်ထိၣ်ဟူးထိၣ်ဂဲၤနၤလၢ နကမၤတၢ်အဂ့ၤလၢယွၤအဂီၢ်တမံၤမံၤဧါ..
နကစးထီၣ်ဟံးန့ၢ်ခီၣ်ခါဒ်လဲၣ်. နတၢ်မုၢ်လၢ်မ့ၢ်တၢ်မ​​နုၤလဲၣ်. 
မ့ၢ်နထုကဖၣ်လၢနကမၤဘၣ်ခ့ပှၤအတၢ်မၤတမံၤမံၤဘၣ်ဆၣ် နဘၣ်အိၣ်ခိးဒံးတၢ်စံးဆၢအဖၢမုၢ်ဧါ. 

ပတၢ်ထုကဖၣ်တဖၣ်တဘၣ်တၢ်စံးဆၢအီၤတဘျီဃီထီဘိဘၣ်. အအံၤ တမ့ၢ်လၢယွၤတစံးဆၢနၤန့ၣ်ဘၣ်. မ့မ့ၢ်တခီ ယွၤဟ့ၣ်  ပှၤတၢ်ဆၢကတီၢ် လၢပကကတီၤပသးလၢ ပကသ့သူ ဒီး ပၢဆှၢက့ၤ တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤလၢ ပဃ့အီၤအံၤကသ့အဂီၢ်, ဒီး တၢ်လၢ ပဃ့န့ၣ် ပကဆိးကါက့ၤအီၤလၢယွၤအလၤကပီၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. သးဟးဂီၤတဂ့ၤ ယွၤထံၣ်ဖျါနၤလီၤ. မုၢ်လၢ်တၢ်လၢယွၤထီဘိတက့ၢ်.

တၢ်ထုကဖၣ်လၢပှၤဖးတၢ်ဖိအဂီၢ်

ယွၤဧၢ, ဝံသးစူၤဆိၣ်ဂ့ၤဘၣ်နဖိတဂၤအံၤလၢအဖးဝဲတၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ် ဟ့ၣ်ဘါအံၤန့ၣ်တက့ၢ်. တၢ်အဂ့ၤတမံၤလၢ်လၢ် လၢနပာ်လၢ အသးကံၢ်ပူၤန့ၣ်မၤစၢၤအီၤ ဒ်သိးဒီး ကမုၢ်လၢ်တၢ်လၢနၤ ဒီး ကဟံးန့ၢ်ခီၣ်ခါ ဒီးစးထီၣ်မၤ တၢ်မၤအဂ့ၤအဝါလၢဘၣ်နသးလၢ အဝဲကမၤဝဲလၢ နလၤနကပီၤအဂီၢ်န့ၣ်တက့ၢ်. တၢ်သးကဒံကဒါ ဒီး တၢ်သးဒံ​ဝ့ၤဒံ​ဝီၤ မ့ၢ်မၤတံာ်တာ်အီၤဒီး ဟ့ၣ်က့ၤအီၤ လၢတၢ် သူၣ်ဂၢၢ်သးကျၢၤ ဒီးတၢ်စူၢ်ဂၢၢ်နာ်ကျၢၤလၢနပူၤတက့ၢ်. လၢခရံာ် အမံၤယဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Week 18

HOPE IN THE LORD

Psalm 130:7 – “Israel, put your hope in the LORD, for with the LORD is unfailing love and with him is full redemption.” (NIV)

In 2014, something began to stir in me and I became interested in starting a program which provides care and support to children from needy families, whose parents are not able to give them care and support. Since then, I started praying daily that if it is by God’s will, this idea that I had in mind would become a program that is pleasing to Him. I spoke to the leaders in my community and they were supportive of my idea. It took a little over 2 years for my prayer to be answered. Sometime in October 2016, I began by attending a training school  to prepare myself for this program. At the end of the training course, I returned home and my husband informed me that he had researched on the necessary materials needed to start building a physical establishment. This place would become a shelter for these needy children to stay. I was elated and praised God for my supportive husband.

Truth to be told, I did not ask for help from anyone. I took a big leap of faith in God alone and I trusted God would send me the people I needed for this establishment. I did not begin this endeavour for self-gain or to achieve good repute. My purpose was for God’s glory to be seen and for this program to be beneficial to those who needed God’s love. I believed this endeavour is not my personal endeavour but God’s endeavour so He would send the people He wished to use to look after these needy children. 

In 2016, we started accepting children and this program became an establishment under the Dawei Myeik missionary organization. Twenty-two children first arrived at our humble bamboo establishment. We saw that these children were really in desperate need of care and attention. First off, we had to get them clothes and treat their illnesses. Ten out of the 22 had tuberculosis so we had to get them treated first. God sent people whom we needed so they could work along with us in our endeavour. The people who have been helping us since we first started off in 2016 were the ones who approached us and not the other way around. I believe that it was the Holy Spirit that sent these wonderful helpers to our establishment. Some of these supporters/helpers were complete strangers. Some were from overseas and there were also some who were neither Karens nor Christians. They sought us out and donated to our establishment. Such great support would not have been possible without God. We may be mere human beings  but we have to trust that the God we worship is almighty and powerful.

The Word of God in Psalm 34:5 reads, “Those who look to him are radiant; their faces are never covered with shame.” May the LORD’s name be glorified for He does great and wonderful things. May God’s people whose hearts have been stirred be blessed in their work. And may the LORD’s name be praised because of their work, and through their work, May God glorify them!  

Tharamu Saw Hla
Myanmar

REFLECT 

Is there something that is stirring inside of you today? Are you going to make the necessary first step? What do you hope to accomplish? Have you been praying ceaselessly that you will be able to serve God but you have not received God’s answer to your prayers?

More often than not, it may seem like our prayers are not answered. It is not that God is not answering you. He is actually giving you time to get ready to receive the blessing and use it for His glory. Do not be disheartened for He sees you. Always hope in the LORD.

PRAYER FOR THE READER 

Dear God, please bless Your children reading this devotional journal. When You plant an idea in Your children’s heart, help them to put their hope in You so they will not hesitate to take a step forward and act on this idea that is pleasing to You. Please give them peace so they will not waver in their faith.  May your children glorify You. In Jesus’ Name, I pray. Amen.