ယွၤအတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤ ~ God’s Promise

အနွံ ၂၆ ယွၤအတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤ ယံးရမံယၤ ၂၉:၁၃ – ‘‘ဒီးသုကဃုယၤ, ဒီးတုၤသုဃုယၤလၢသုသးဒီဖျၢၣ်ညါဒီး, သုထံၣ်န့ၣ်ယၤလီၤ.’’   ယအဲၣ်ဒိးအုၣ်ယသးလၢယတၢ်လဲၤခီဖျိဘၣ်ဃးဒီးကစၢ်ယွၤအတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤန့ၣ်လီၤ. ယတူၢ်ဘၣ်ယထူၣ်ယပျၢ်တဖၣ် ဆါနး နးကလဲာ်စးထီၣ်လၢယခိၣ်တုၤလီၤလၢယစုထွဲတခီလီၤ. တၢ်အံၤဆါဒိၣ်မးအဃိဖဲမုၢ်နၤအခါယမံတန့ၢ်ဘၣ်. ဘၣ်တနၤတၢ်ဆါယၤ ကဲာ်ဆိးအဃိ ယတူၢ်တကဲလၢၤဘၣ်. အဃိယဃ့ဘါထုကဖၣ်လၢမဲာ်ထံမဲာ်နိအပူၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဆါအံၤ ယဘၣ်ကီၤအုးနးနးကလဲာ် […]

Read more →

ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးခရံာ် အစု, အခီၣ် ဒီး အကလုၢ် ~ The Hands, Feet and Voice of Jesus

အနွံ ၂၅ ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးခရံာ် အစု, အခီၣ် ဒီး အကလုၢ်  မးသဲ ၂၅:၄၀ – ‘‘ဒီးစီၤပၤကစံးဆၢတၢ်ဒီးစံးဘၣ်အီၤ, ယစံးဘၣ်တဲဘၣ်သုတီတီအံၤ, မ့ၢ်သုမၤပှၤအဆံးကတၢၢ်တဂၤ လၢယဒီပုၢ်ဝဲၢ်အကျါအံၤဒီး, မ့ၢ်သုမၤယၤလီၤ.’’                               အပူၤကွံာ်စှၤနံၣ် စးထီၣ်ဖဲယကွၢ် တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် […]

Read more →

ယွၤမၤတၢ်ခဲလၢာ်လၢကျဲလၢပနၢ်တပၢၢ်အပူၤဒီးဃံလၤဝဲ~God Makes Things in Ways We Do Not Understand and They Are Beautiful

အနွံ ၂၄ ယွၤမၤတၢ်ခဲလၢာ်လၢကျဲလၢပနၢ်တပၢၢ်အပူၤဒီးဃံလၤဝဲ စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၂၆:၂ – ‘‘တုၤနုၤတစုပထးခိၣ်ပှဲၤဝဲဒီးတၢ်နံၤတၢ်အ့, ဒီးပပျ့ၤပှဲၤဝဲဒီးတၢ်သးဝံၣ်န့ၣ်လီၤ. တုၤနုၤတစုအဝဲသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် စံးလၢပှၤကလုာ်တဖၣ်အကျါန့ၣ် ယွၤမၤတၢ်အဒိၣ်တဖၣ်လၢအဂီၢ်လီၤ.’’ စးထီၣ်လၢယအိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်တုၤလၢ ယသးအိၣ် ၂၀နံၣ် အကတီၢ်န့ၣ် ယမ့ၢ်ယဲပှၤမိၢ်လုၢ်ပၢ်လၢ်(အီၣ်ဃဲၤအီၣ်ဘှး )ဖိတဂၤလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ဆၢကတီၢ်ခဲအံၤယကဲထီၣ်ဘၣ်ယဲပှၤမၤကစၢ်ယွၤအတၢ်မၤတဂၤဒီး မ့ၢ်တၢ်လၢအလီၤလိၢ်လီၤလးမးလီၤ. ယမ့တမ့ၢ် […]

Read more →

တၢ်လၢယွၤမၤတသ့ဘၣ်တအိၣ်နီတမံၤဘၣ် ~ There is Nothing Impossible with God

အနွံ ၂၃ တၢ်လၢယွၤမၤတသ့ဘၣ်တအိၣ်နီတမံၤဘၣ် လူၤကၣ် ၁၈:၂၇ – ‘‘…တၢ်လၢပှၤကညီမၤတသ့ဘၣ်န့ၣ်, ယွၤမၤဝဲသ့လီၤ.’’                              လၢကစၢ်ယွၤအဘျုးအဖှိၣ်ဃိဒီးယတတုၤဘၣ်ဆူတၢ်ဟးဂူာ်ဟးဂီၤဒီးယအိၣ်မူဘၣ်ဒ်တုၤခဲအံၤအဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲယအိၣ်လၢ  ယသဝီအခါ, ပတၢ်အိၣ်တၢ်ဆိးလီၢ်န့ၣ်ဘူးဒီးပယီၤသုးအတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲ, ဒီးဘူးစ့ၢ်ကီးဒီးပပှၤကလုာ်သ့ၣ်တဖၣ် အိၣ်တၢ်လီၢ် တၢ်ကျဲစ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ. ထီဘိပယီၤသုး ဟဲကိးဆူၣ် ပှၤဘၣ်ဝံဘၣ်ယိးတၢ် (ပေါ်တာ) […]

Read more →