ယတပျံၤဘၣ်တၢ်အၢဘၣ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤနအိၣ်ဒီးယၤလီၤ. ~ I Fear No Evil, for You Are With Me

အနွံ ၂၁ ယတပျံၤဘၣ်တၢ်အၢဘၣ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤနအိၣ်ဒီးယၤလီၤ.                            စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၂၃:၄ – ‘‘တုၤယလဲၤလၢတၢ်သံအကဒုအကစၢၢ်ကဆူးပူၤဒၣ်လဲာ်န့ၣ်, ယတပျံၤတၢ်ဘၣ်တၢ်အၢဘၣ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, နအိၣ်ဒီးယၤလီၤ.’’ စးထီၣ်ဖဲ ၁၉၉၇ နံၣ်န့ၣ် ပဝဲပှၤကညီဖိလၢအအိၣ်လၢ ဘျံးဒဝဲၢ်တဖၣ် ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီးသုးမီၤစိရိၤ အတၢ်ထီၣ်ဒုးန့ၢ်ကွံာ် တၢ်ပၢၢ်ဆၢအလီၢ်ခၢၣ်သး တၢ်လီၢ်တဖၣ် ဒီးကီၢ်ရ့ၢ်လီၤကွံာ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. […]

Read more →