နီၢ်သးကသံၣ်သရၣ် ~ A Spiritual Doctor

အနွံ ၂၀ နီၢ်သးကသံၣ်သရၣ် ယၡါယၤ ၆:၈ – ဒီးယနၢ်ဟူယွၤအကလုၢ်စံးဝဲဒၣ်, ယကမၢလီၤမတၤတဂၤလဲၣ်. ဒီးမ့ၢ်မတၤကလဲၤလၢပဂီၢ်လဲၣ်. ဒီးယစံး, ကွၢ်ကွၢ်, ယၤလီၤ. မၢလီၤယၤတက့ၢ်.                   ယဒိၣ်ထီၣ်လၢဟံၣ်ဖိဃီဖိလၢအသူၣ်ထီၣ်အသးလၢခရံာ်အပူၤ, ဟ့ၣ်လီၤအသးလၢယွၤအတၢ်မၤအပူၤလီၤ. ယဖံယဖု, ယမုၢ်ဂၢ်, ဖါ တံၢ်, […]

Read more →