မုၢ်လၢ်တၢ်လၢယွၤ ~ Hope in the LORD

အနွံ ၁၈ မုၢ်လၢ်တၢ်လၢယွၤ  စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၃၀:၇ – ‘‘မ်ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိမုၢ်လၢ်တၢ်လၢယွၤတက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, တၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်, ဒီးတၢ်အုၣ်တၢ်ခီၣ်အလၢအပှဲၤအိၣ်ဒီးအီၤလီၤ.’’                               ဖဲ ၂၀၁၄ နံၣ်အပူၤ တၢ်သူၣ်ဆူၣ်သးဂဲၤအဒိၣ်အမုၢ်အိၣ်ထီၣ်လၢ ယသးပူၤတမံၤလၢအမ့ၢ်ဝဲ တၢ်ကဟုကယာ်ဖိသၣ်တဖၣ် လၢ တအိၣ်ဘၣ်ဒီးမိပါ […]

Read more →