တၢ်စံးပတြၢၤဒီးတၢ်စံးဘျုးယွၤအစိအကမီၤ ~ Thanking and Praising God

အနွံ ၁၇ တၢ်စံးပတြၢၤဒီးတၢ်စံးဘျုးယွၤအစိအကမီၤ  ဖံလံးပံၤ ၄:၆ – ‘‘သုတဘၣ်ယိၣ်တၢ်နီတမံၤတဂ့ၤ, မ့မ့ၢ်လၢတၢ်ကိးမံၤဒဲးန့ၣ် လၢတၢ်ထုကဖၣ် ဒီးလၢတၢ်ဃ့ကညးအိၣ်ဒီးတၢ်စံးထီၣ်ပတြၢၤတၢ်အဘျုးအဖှိၣ်အပူၤန့ၣ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါယွၤလၢသုတၢ်အဲၣ်ဒိးတဖၣ်တက့ၢ်. ယမ့ၢ်ဒၣ်ပှၤပတီၢ်မုၢ်တဂၤလီၤ. သနာ်က့ယွၤအဲၣ်ယၤအါမးလီၤ. ယအဲၣ်ဒိးဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤယဲ တၢ်လဲၤခီဖျိအကီအခဲတခါလၢ ယသးပ့ၤနီၣ်တသ့နီတဘျီဘၣ်လီၤ. ဘၣ်တဘျီယဖိအပၢ်ကိးယၤလၢလီတဲစိဒီးစံးဝဲ, ‘‘ပှၤတဂၤကဟဲထံၣ်နၤလၢဟံၣ်အဃိ အိၣ်ခိး အီၤလၢဟံၣ်တက့ၢ်.’’ ယသ့ၣ်ညါတဘျီဃီလၢအဝဲကဟဲက့ၤကိး […]

Read more →

မ့ၢ်ပထုးတၢ်ဆၢကတီၢ်လၢတၢ်မၤစၢၤပှၤလၢအလိၣ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤနီၢ်နီၢ်လံဧါ ~ Are We Procrastinating in Helping the Needy?

အနွံ ၁၆ မ့ၢ်ပထုးတၢ်ဆၢကတီၢ်လၢတၢ်မၤစၢၤပှၤလၢအလိၣ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤနီၢ်နီၢ်လံဧါ စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၈၂:၃-၄ – ‘‘စံၣ်ညီၣ်န့ၢ်ပှၤဖှီၣ်ဖိယာ်ဖိ, ဒီးပှၤဖိၣ်ဃဲ, စံၣ်ညီၣ်တီ ပှၤဘၣ်နးဘၣ်ဖှီၣ်, ဒီးပှၤဖှီၣ်ဖိ ယာ်ဖိန့ၣ်တက့ၢ်. မၤပူၤမၤဖျဲးပှၤဘၣ်နးဘၣ်ဖှီၣ်ဒီး ပှၤဖှီၣ်ဖိယာ်ဖိ, မၤထူၣ်ဖျဲးအီၤလၢပှၤတတီတလိၤအစုပူၤန့ၣ်တက့ၢ်.’’ ဒ်ယမ့ၢ်ကီၢ်တကူၣ်ပိာ်မုၣ်ကရၢပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်အကျါတဂၤအသိး ယကကဟုကယာ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤပိာ်မုၣ် လၢဘၣ်ဖှီၣ် ဘၣ်ယာ်, ဘၣ်ကီဘၣ်ခဲ, […]

Read more →

ဟံးဃာ်ပသးလၢတၢ်မူအပူၤ ~ Preserve Our Life Among the Living

အနွံ ၁၅ ဟံးဃာ်ပသးလၢတၢ်မူအပူၤ ပပၢ်ကစၢ်ယွၤဒုးလဲၤဖျိပှၤမ့ၣ်အူဒီးထံဝံၤဒုးဟဲထီၣ်ပှၤဆူတၢ်အါအလီၢ်စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၆၆:၉(က) – “ဟံးဃာ်ပသးလၢတၢ်မူအပူၤ” ပစံးဘျုးပပၢ်ကစၢ်ယွၤ လၢအဆှၢခီဖျိပှၤလၢပတၢ်အိၣ်မူအပူၤလီၤလိၢ်လီၤလးအဃိလီၤ. ယသးအိၣ်အုၣ်ယသးလၢ ယပှၤဟံၣ်ဖိ ဃီဖိဒီးယပှၤကလုာ်လၢ ပတၢ်လဲၤခီဖျိကီကီခဲခဲလၢ ဒဲကဝီၤတဖၣ်အပူၤအဂ့ၢ်တနီၤမ့ၢ်ဒ်လာ်အံၤအသိးန့ၣ်လီၤ. အဆိယသးအိၣ် ဟ့ၣ်နီၤလီၤလံာ်စီဆှံဖိသၢတီၤလၢယဒိးန့ၢ်ဘၣ်အီၤ ခီဖျိပှၤလၢယအဲၣ်ဒိၣ်မးအကျါသၢဂၤလၢအလဲၤပူၤကွံာ်ဟီၣ်ခိၣ်အံၤန့ၣ်လီၤ. ယပါသရၣ်ဒိၣ်ကၠီန့ၢ်ထူဟ့ၣ်ယၤလံာ်စီဆှံအဆၢ ရိမ့ၤ ၁၂:၁၂ […]

Read more →

ပျဲနမ့ၣ်အူဒၢကပီၤထီၣ် ~ Let Your Light Shine Brightly

အနွံ ၁၄ ပျဲနမ့ၣ်အူဒၢကပီၤထီၣ် မးသဲ ၅:၁၄-၁၆ – ‘‘သုဝဲဒၣ်အံၤသုမ့ၢ်ဟီၣ်ခိၣ်အကပီၤလီၤ. ဝ့ၢ်တဝ့ၢ်အိၣ်ဝဲလၢကစၢၢ်ဒီခိၣ်န့ၣ်အိၣ်တဒၢတသ့ဘၣ်. ပှၤဒွဲၣ်ထီၣ်မ့ၣ်အူဒၢ, ဒိီးပာ်အီၤလၢနာ်အဖီလာ်န့ၣ်တအိၣ်ဘၣ်နီတဂၤဘၣ်. မ့ၢ်ပာ်အီၤလၢမ့ၣ်အူဒၢအလီၢ်အဖီခိၣ်, ဒီးကပီၤထီၣ်န့ၢ်ပှၤလၢဟံၣ်ပူၤခဲလၢာ်လီၤ. ဒ်န့ၣ်အသိး သုတၢ်ကပီၤန့ၣ်ဒုးကပီၤထီၣ်အီၤလၢပှၤကညီအမဲာ်ညါ ဒ်သိးအကထံၣ်ဘၣ်သုမၤတၢ်ဂ့ၤ, ဒီး စံးထီၣ်ပတြၢၤသုပၢ်အိၣ်လၢမူခိၣ်န့ၣ်တက့ၢ်.’’ ယဟဲတုၤကီၢ်အမဲရကၤ ဖဲနိၣ်ဝ့ဘၢၣ် ၅သီ, […]

Read more →