ယွၤအတၢ်ဃုထၢလီၤဆီလၢယဂီၢ် ~ God’s Special Calling for Me

အနွံ ၁၉ ယွၤအတၢ်ဃုထၢလီၤဆီလၢယဂီၢ် ယံးရမံယၤ ၁:၄-၅ – ‘‘လၢယတချုးတ့လီၤဒံးဘၣ်နၤလၢပှၤဟၢဖၢပူၤန့ၣ်ဘၣ်ဒီး, ယသ့ၣ်ညါနၤ, ဒီးနတချုးဟးထီၣ်ဒံး ဘၣ်လၢပှၤဒၢလီၢ်အပူၤန့ၣ်ဘၣ်ဒီး, ယပာ်နၤလီၤဆီဒၣ်တၢ်, ဒီးပာ်နၤလၢဝံတဂၤလၢပှၤကလုာ်တဖၣ်အဂီၢ်လီၤ. ဝံယံးရမံယၤမ့ၢ်ပှၤလၢအဟဲလီၤစၢၤလၢပှၤလုၢ်တၢ်အဒိၣ်အစၢၤအသွဲၣ်ဘၣ်ဆၣ်, ဖဲကစၢ်ယွၤကိးအီၤလၢကမၤအတၢ်န့ၣ်အဝဲစံးဝဲ, ‘‘အၣ်လါ, ကစၢ်ဧၢ, ကွၢ်ကွၢ်, ယကတိၤတၢ်တသ့ဘၣ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယမ့ၢ်ဖိသၣ်တဂၤလီၤ.’’ […]

Read more →