ဟံးဃာ်နတၢ်ကတိၤဆူယွၤ ~ Keep Your Word to God

၅ နွံတနွံ

ဟံးဃာ်နတၢ်ကတိၤဆူယွၤ

မးသဲ ၅:၃၇ – ‘‘မ်သုကတိၤတၢ်လၢအမ့ၢ်, အမ့ၢ်, တမ့ၢ်ဘၣ်, တမ့ၢ်ဘၣ်, န့ၣ်တက့ၢ်. တၢ်အါန့ၢ်အန့ၣ်တဖၣ် ဟဲလၢ တၢ်အၢတၢ်သီအပူၤလီၤ.’’

ယမ့ၢ်နီၢ်ကညီထူလီၤ. ယမ့ၢ်ဖိဝဲၢ်ကိတဂၤလၢအဒိၣ်ထီၣ်ဘၣ်ဒ်ပှၤခရံာ်ဖိတဂၤအသိးန့ၣ်လီၤ. ယဆိကမိၣ်လၢယကြၢးအိၣ်ဒီး တၢ်မၤလိထူကလုၢ်ယွၤကထါဖဲယွၤဂ့ၢ်ပီညါဖၠၣ်စိမိိၤလီၤ. ယတဲယမိယပါလၢယကမၤလိယွၤအကလုၢ်ကထါအခါအဝဲသ့ၣ်ဘၣ် အသးလီၤ. ဖဲယဖျိထီၣ်ခီလ့ၣ်ကၠိဝံၤယပာ်လီၤယသးလၢယကထီၣ် မးစထၢၣ်ဒံၢ်ကရံၣ် ဘၣ်ဃးဒီးယွၤဂ့ၢ်ပီညါ ဖဲကီၢ်ပယီၤ ယွၤဂ့ၢ်ပီညါဖၠၣ်စိမိၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤလိတဘျီအံၤမ့ၢ်တၢ်မၤလိလၢကဘၣ်တၢ်ထီၣ်ကၠိကိးမုၢ်နံၤ ဆၢကတီၢ်ပှဲၤပှဲၤလီၤ.

ယသးဂဲၤပျုၢ်ဂဲၤဆှါဟူးဝးဒိၣ်မးလၢကမၤလိတၢ်လၢတၢ်သးဆူၣ်အပူၤလီၤ. တၢ်မၤလိအဆိကတၢၢ်တနံၣ်လဲၤအသးဘျ့ဘျ့ဆှီဆှီ မ့ၢ်လၢယပါဟ့ၣ်န့ၢ်ယၤကၠိလဲဒီးတၢ်လၢာ်တၢ်စ့ၤခဲလၢာ်လီၤ. ယမၤလိဘၣ်တၢ်ပူၤဖျဲးဒီးကျိၣ်စ့အတၢ်ဆီၣ်သနံးန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ခံနံၣ်တနံၣ်န့ၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲတၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤစးထီၣ်ဝဲမ့ၢ်လၢယစ့တအိၣ်လၢလၢပှဲၤပှဲၤလၢယကဟ့ၣ်ကၠိလဲန့ၣ်လီၤ. ယဆိကမိၣ်လၢ စ့ဖိလၢပပာ်ဖှိၣ်အီၤလၢယကထီၣ်ကၠိအဂီၢ်န့ၣ်ကလၢဝဲလၢယတၢ်မၤလိအဂီၢ်ဘၣ်ဆၣ်စးထီၣ်ဖဲနံၣ်အခီၣ်ထံးအကတၢၢ်န့ၣ်ယစ့လၢာ် ဝဲလီၤ. တၢ်ထီၣ်ကၠိလၢယွၤဂ့ၢ်ပီညါဖၠၣ်စိမိၤအံၤတမ့ၤတၢ်လၢအပှ့ၤဘၣ်တခါဘၣ်. ကၠိလဲတမ့ၢ်တၢ်လၢအပှ့ၤဒိၣ်ကဲၣ်ဆိး ဘၣ်ဆၣ် တၢ်လၢာ်တၢ်စ့ၤအဂၤလၢဘၣ်ဟ့ၣ်ဆူကၠိဒ်အမ့ၢ်လံာ်အပှ့ၤ, တၢ်အီၣ်တၢ်အီအပှ့ၤ, တၢ်အပီးအလီအကလုာ်ကလုာ်အပှ့ၤ, ဒီးတၢ်ကူ တၢ်ကၤအပှ့ၤတဖၣ်အိၣ်အါမးလီၤ. လၢကီၢ်ပယီၤတဘ့ၣ်အံၤအပူၤ တၢ်မၤလၢပှၤမၤဘၣ်ထဲဆၢကတီၢ်ခီဖး တအိၣ်ဘၣ်အါအါ ဘၣ်. ယပုၢ်ဒ့ခွါဟ့ၣ်စၢၤယၤစ့လၢတၢ်ပီးတၢ်လီသ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်အဃိ ယစးထီၣ်ပာ်ဖှိၣ်စ့တစဲးဘၣ်တစဲးလၢကၠိလဲအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ခံနံၣ်တနံၣ်အတၢ်မၤလိတၢတပတီၢ်လဲၤအသးဂ့ၤဂ့ၤခီဖျိယပုၢ်ဒ့ခွါအတၢ်မၤစၢၤယၤန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်တၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤဟဲဘၣ်ယၤ လီၤ. လၢခံနံၣ်တနံၣ်အတၢ်မၤလိခံပတီၢ်အဂီၢ်ယကမၤဒ်လဲၣ်. လၢခံတနံၣ်အဂီၢ်, တၢ်မၤလိအလီၢ်ခံကတၢၢ်တနံၣ်အဂီၢ် ယကမၤ ဒ်လဲၣ်. ယတအဲၣ်ဒိးဃ့တၢ်မၤစၢၤဘၣ်ဃးကျိၣ်စ့ဆူပှၤအဂၤတဖၣ်, ဃုာ်ဒီးယမိယပါ, အအိၣ်ဘၣ်. ဖိမုၣ်အသးဒိၣ်တုာ်ခိၣ်ပှဲၤတဂၤ ဒ်သိးယၤအံၤ ကဘၣ်ဃ့ကၠိလဲလၢမိပါခံဂၤ လၢအအိၣ်ဘှံးဝဲလၢအတၢ်မၤအပူၤကသ့ဒ်လဲၣ်. ကမ့ၢ်ဝဲတၢ်မဲာ်ဆှးလၢယဂီၢ်လီၤ.  

တၢ်အံၤကဲထီၣ်တၢ်သးဘၣ်တံာ်တာ်ဖးဒိၣ်လၢယဂီၢ်လီၤ. တၢ်သးလီၤဘှံးလီၤတီၤ, သးဘၣ်တံာ်တာ်ဒိၣ်မးအဃိ ယဆိကမိၣ်လၢ ယကဟးထီၣ်လၢကၠိတၢ်မၤလိန့ၣ်လီၤ. ယသးစၢၢ်ဆၢလၢယတၢ်မၤလိအပူၤတန့ၢ်ဘၣ်. ယသးတခုလၢၤဘၣ်လၢယတၢ်ပာ်လီၤသး လၢယကမၤလိတၢ်လၢယွၤဂ့ၢ်ပီညါဖၠၣ်စိမိၤလၢၤဘၣ်. ယပီၤယၢ်လီၤက့ၤယသးဒီးယဆိကမိၣ်လၢယမၤကမၣ်တၢ်ဖးဒိၣ်န့ၣ်လီၤ. ဆၢကတီၢ်ဖဲန့ၣ်အခါတၢ်တမံၤဟဲနုာ်ဝဲလၢယသးပူၤလီၤ. ဖဲပပတံထီၣ်တၢ်ဒ်သိးကထီၣ်ဘၣ်ကၠိန့ၣ် ပဘၣ်နုာ်လီၤစံးဆၢ တၢ်ကွဲး အတၢ်ဒိးစဲး, ဘၣ်ဟ့ၣ်တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့လံာ်အုၣ်အသးဒီးဝံၤမးဘၣ်ထံၣ်လၢသရၣ်မဲာ်သကိးမဲာ်ဒီဘၣ်စံးဆၢအီၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲယဘၣ်ကတိၤတၢ်ဒီးသရၣ်လၢအသံကွၢ်ယၤအခါအဝဲသံကွၢ်ယၤလၢ ‘‘မ့ၢ်မတၤကဟ့ၣ်န့ၢ်နၤနကၠိလဲလဲၣ်’’ ဖဲန့ၣ်ယစံးဆၢအီၤ လၢတၢ်နာ်အဂၢၢ်အကျၢၤအပူၤလၢ ‘‘ယမိယပါလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ပှၤလၢအကဟံးန့ၢ်မူဒါခဲလၢာ်လၢယဂီၢ်န့ၣ်မ့ၢ်ဝဲကစၢ်ယွၤလီၤ.’’ အဝဲစံးဝဲ, ‘‘မတၤလဲၣ်’’ ဒီးယစံး, ‘‘ကစၢ်ယွၤမ့ၢ်ပှၤလၢအဟံးန့ၢ်မူဒါခဲလၢာ်လၢယဂီၢ်လီၤ.’’ ယစံးလီၤယသး,  ‘‘မ့ၢ်နစံးဆၢတ့ၢ်နဲ ဒ်န့ၣ်ဧါ.’’ စးထီၣ်ဖဲန့ၣ်ဒီးဆူညါန့ၣ်ယစံးလီၤယသး, ‘‘ယတဟးထီၣ်ကၠိလ့ၤတက့ၤလၢကျိၣ်စ့အတၢ်ကီတၢ်ခဲအဃိဘၣ်’’ န့ၣ်လီၤ. 

ယကဘၣ်ဟံးဃာ်ယတၢ်ကတိၤလၢယကစၢ်ကတိၤတ့ၢ်ယဲလီၤ. ယကဘၣ်ဒုးထံၣ်ကစၢ်ယွၤလၢယတၢ်နာ်အီၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲကစၢ်ယွၤ မ့ၢ်ပှၤတဂၤလၢအဟံးန့ၢ်မူဒါလၢပဂီၢ်အခါန့ၣ်မ့ၢ်ပကဘၣ်ပျံၤမတၤတဂၤလဲၣ်, တၢ်သးခုဟဲက့ၤအိၣ်ထီၣ်ဝဲလၢယတၢ်မၤလိအပူၤ လီၤ. မ့ၢ်ဘၣ်တဲလၢအဖုၣ်န့ၣ်လၢခံကတၢၢ်ယဒိးန့ၢ်ဘၣ်မးစထၢၣ်ဒံၢ်ကရံၣ်ဖဲယွၤဂ့ၢ်ပီညါဖၠၣ်စိမိၤ ခီဖျိကစၢ်ယွၤအဘျုးအဖှိၣ်ဒီး ဟံၣ်ဖိဃီဖိအတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤအဃိန့ၣ်လီၤ.

နီၢ်ကညီထူ
ကီၢ်လါ

တၢ်ဆိကမိၣ်ထံမၤဘၣ်ထွဲက့ၤတၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါလၢပတၢ်အိၣ်မူ

တၢ်စံးတၢ်ကတိၤအိၣ်ဒီးအစိကမီၤလီၤ. တၢ်စံးတၢ်ကတိၤ သူၣ်ထီၣ်ဘှီထီၣ်တၢ် မ့တမ့ၢ် မၤဟးဂီၤတၢ်သ့န့ၣ်လီၤ. တၢ်စံးတၢ်ကတိၤတဖၣ်လၢပစံးလီၤက့ၤပသး ဒီး ပစံးဆူပှၤဂၤအအိၣ် အိၣ်ဒီးအစိကမီၤ လၢအကဆီတလဲ ပတၢ်ထံၣ်တၢ်ဆိကမိၣ်ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်လၢဟဲကဲထီၣ်အသးလၢပှၤသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. 
လံာ်စီဆှံသိၣ်လိပှၤလၢ ပတၢ်စံးတၢ်ကတိၤကဘၣ်မ့ၢ် ယိယိဆှဲဆှဲ, တီတီလိၤလိၤ, ဒီး ကဲထီၣ်တၢ်မၤစၢၤန့ၣ်လီၤ. 

မ့ၢ်နကတိၤတၢ်ကတိၤမနုၤတဖၣ်ဆူပှၤဂၤအအိၣ်လဲၣ်. အမ့ၢ်အတီ ဒီး အကဲထီၣ်တၢ်မၤစၢၤကစီဒီဧါ.
မ့ၢ်နကတိၤလီၤက့ၤနသးလၢတၢ်ကတိၤမနုၤတဖၣ်လဲၣ်. အမ့ၢ်အတီ ဒီး အကဲထီၣ်တၢ်မၤစၢၤကစီဒီဧါ.
မ့ၢ်နဟံးဃာ် ကစၢ်ယွၤအတၢ်ကတိၤအကလုၢ်ကထါ လၢနသးအပူၤဒ်လဲၣ်. 
မ့ၢ်အမူလၢနသးအပူၤဧါ. မ့ၢ်အဘၣ်တၢ်ပာ်လုၢ်ပာ်ပှ့ၤအီၤဧါ. မ့ၢ်အဘၣ်တၢ်ဒိကနၣ်လူၤပိာ်ထွဲအီၤဧါ.

တၢ်ထုကဖၣ်လၢပှၤဖးတၢ်ဖိအဂီၢ်

ယွၤဧၢ, ဝံသးစူၤဆိၣ်ဂ့ၤဘၣ်နဖိတဂၤအံၤလၢအဖးဝဲတၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါအံၤန့ၣ်တက့ၢ်. ယဘါထုကဖၣ်တၢ်လၢတၢ်မုၢ်လၢ်ကအိၣ်ထီၣ်ဝဲလၢအီၤ ဖဲအဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီးကျိၣ်စ့ အတၢ်ကီတၢ်ခဲန့ၣ်တက့ၢ်. လီၤဆီဒၣ်တၢ် ယဃ့လၢ နဖိအံၤ ကစံးကတိၤတၢ်ကတိၤ အမ့ၢ်အတီ အကဲဘျုးကဲဖှိၣ် ဆူပှၤဂၤအအိၣ် ဒီး ကစံးကတိၤလီၤအသး လၢ တၢ်ကတိၤအမ့ၢ်အတီ အကဲဘျုးကဲဖှိၣ်န့ၣ်တက့ၢ်. တဘျီဃီစ့ၢ်ကီး ပျဲနသးမုာ်စီဆှံ  ကဒုးမူထီၣ် နကလုၢ်ကထါ နတၢ်စံးတၢ်ကတိၤ တဖၣ်လၢအသးအကံၢ်အလဲအပူၤ ဒီးလၢအတၢ်အိၣ်မူအပူၤ ဒီး ကဟ့ၣ်စိဟ့ၣ်ကမီၤအီၤန့ၣ်တက့ၢ်. ဒုးသ့ၣ်နီၣ်ပှၤလၢ နမ့ၢ်ပပၢ်, ပမိၢ်, ပှၤလၢအမၤစၢၤပှၤ, ပှၤလၢအဟ့ၣ်ပှၤတၢ်လၢပလိၣ်ဘၣ်, ပှၤလၢ အပၢဆှၢပှၤ, ဒီးပှၤကွၢ်သိလၢပဂီၢ်န့ၣ်တက့ၢ်. လၢနမဲာ်ညါပလုၢ်ပပှ့ၤဒိၣ်န့ၢ်အါန့ၢ် ထိၣ်ဖိတဖၣ်ဒီး ဖီလ့လ့ၣ်လၢပျီပူၤန့ၣ်လီၤ. သိၣ်လိပှၤဒ်သိးပကတီဒီးပကလုၢ်ဖဲပစံးဆၢပနာ်နၤန့ၣ်တက့ၢ်. မၤမုာ်ထီၣ်နဖိတဖၣ်လၢနတၢ်အဲၣ်ဒီးနတၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်တက့ၢ်. လၢကစၢ်ခရံာ်အမံၤယဃ့ နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Week 5

KEEP YOUR WORD TO GOD

Mark 10:27 – “But let your ‘Yes’ be ‘Yes’ and your ‘No’ be ‘No.’ Whatever is more than these is of the evil one.” (WEB)

My name is Naw Kanyaw Htoo and I am the first child of my parents. Growing up as a Christian, I wanted to study theology. When I asked my parents for permission to pursue theological education, they agreed. After graduating from college I decided to enroll in the Master of Divinity (M Div.) program at Myanmar Institute of Theology. This degree program is a full-time program. 

 I was so excited and eager to learn theology in the M. Div program. The first year went smoothly because my father paid full tuition fees for the whole year. I had no problem studying without financial stress. The problem started in the second year because I did not have enough money to pay for the tuition fees. I thought I had enough savings of my own to pay for it. But I was wrong. The little savings that I had was gone already by the end of first year. Attending seminary in Myanmar was not that cheap either. The tuition fee is not that expensive, but there are so many things you need to pay for at school, such as activities, books, food, clothing, etc. Besides, there are not many job opportunities to work part time in Myanmar. My younger brother paid for my utility bills so I managed to save little by little for the tuition fees. The first semester of my second year was fine with my brother’s help. But then I started to worry. How about next semester? How about next year? How about the final year? I did not want to ask for money from anyone including my parents. How can an adult daughter be asking for her own tuition fees from her retired parents? It would be so embarrassing. 

I was so stressed out and depressed that I was thinking of withdrawing from the school. I could not concentrate on my study and I was not happy with my decision to study theology anymore. I regretted it. I thought I had made a big mistake. At that very moment, one thing came into my mind. Before we registered, we had to take a written entrance examination, medical checkup, followed by an interview. When I was interviewed, the interviewer asked me who would pay for my tuition fees. With confidence I quickly answered, “My parents, but God is my sponsor.” What? “God is my sponsor?” Did I really answer that way? Right there and then I told myself, “No way, I will not quit because of financial problems. 

I have to stand on my own word. I have to show God that I trust Him. When God is my sponsor, what shall I be afraid of?” From that very moment, tuition fee was no longer my focus of stress anymore. I was free. I was happy again in my study. Finally, in short, I graduated and received the Master of Divinity degree by the Grace of God and the blessings from my family. 

Naw Kanyaw Htoo
Myanmar

REFLECT

Words have power. Words can build or destroy.  The words we speak to ourselves or others have the ability to change our perceptions of the circumstances we face. 
The Bible teaches us that our words should be simple, truthful, and kind. 

What kinds of words are you speaking to others? Are they truthful and helpful?
What kinds of words are you speaking to yourself? Are they truthful and helpful?
How are you holding the words of God in your heart? Are they alive, cherished, and obeyed?

PRAYER FOR THE READER

Dear God, please bless Your children reading this devotional journal. I pray for hope when they are facing financial hardship. Especially, I pray that they will speak truthful, life-building words to others as well as to themselves. Let Your Holy Spirit bring alive Your word in their hearts and their lives and the power that comes with it. Help us to remember You are our Father, our Mother, and our Helper, our Provider, our Guide, and our Shepherd. In Your sight, we are more valuable than the birds of the sky and the lilies of the field.  Teach us to trust in You when we say we Believe in You. Comfort your children by Your grace. In Jesus’ Name, I pray. Amen.