ယွၤသူပှၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢအသးသမူဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးသ့ၣ်ဖး ~ God Uses Broken People

၂​ နွံတနွံ ယွၤသူပှၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢအသးသမူဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးသ့ၣ်ဖး ၂ ကရံၣ်သူး ၁:၄ – ‘‘အဝဲဒၣ်မၤမုာ်ထီၣ်ပှၤလၢပတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်ခဲလၢာ်အပူၤ, ဒ်သိးပကမၤမုာ်ထီၣ်ပှၤလၢ အဘၣ်တၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်တမံၤမံၤ, လၢတၢ်မုာ်လၢယွၤမၤမုာ်ပသးန့ၣ်လီၤ.’’ မုၢ်တနၤ, ယဆိကမိၣ်လၢမနုၤအဃိ ယကဲထီၣ်ဘၣ်ယဲပှၤကဟုကယာ်ကူၣ်လိာ်တၢ်တဂၤလဲၣ်. မ့ၢ်ဘၣ်တဲတီတီအဃိ, ယအိၣ် ပှဲၤဒီးတၢ်လီၤတူာ်လီၤကာ်အတယၢၢ်အဃၢတဖၣ်လၢအတဲယၤလၢယတကြၢးကဲထီၣ် ပှၤကဟုကယာ်ကူၣ်လိာ်တၢ်တဂၤဘၣ်န့ၣ် လီၤ. ယဒိၣ်ထီၣ်လၢဟံၣ်ကိၢ်ဟံၣ်ဂီၤအပူၤအိၣ်ပှဲၤဒီးတၢ်အ့ၣ်လိာ်ဆိးက့လိာ်သးလီၤ. […]

Read more →