တၢ်ဆိကမိၣ်ထံက့ၤတၢ်သးအုးဘၣ်မိၣ်ဘၣ်မးအဂ့ၢ် ~ Reflections on Grief

၃ နွံတနွံ တၢ်ဆိကမိၣ်ထံက့ၤတၢ်သးအုးဘၣ်မိၣ်ဘၣ်မးအဂ့ၢ် ရိမ့ၤ ၁၂:၁၅ – ‘‘ပှၤလၢအသးခုတဖၣ်န့ၣ်, သးခုဃုာ်ဒီးအီၤတက့ၢ်, ဒီးပှၤလၢအဟီၣ်တဖၣ်န့ၣ်, ဟီၣ်ဃုာ်ဒီးအီၤတက့ၢ်.’’                                                             ပဝဲအါဂၤပကကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဘၣ် တၢ်လီၤမၢ်ဒီးတၢ်ဘၣ်မိၣ်ဘၣ်မးန့ၣ်လီၤ. ထဲဒၣ်ယွၤသ့ၣ်ညါ ယဆိကမိၣ်ပှဲၤဘျီ ဘၣ်ဃးဒီး ယဟံၣ်ဖိဃီဖိလၢယအဲၣ်အီၤအတၢ်လီၤမၢ်တဖၣ် လၢအမၤသူၣ်အုးသးအုးယၤ, မၤသ့ၣ်ဖးမၤလီၤကလဲကွံာ်ယသးန့ၣ်လီၤ. လၢပတၢ်အိၣ်မူအပူၤတၢ်လၢကဒုးကတဲာ်ကတီၤပှၤဒ်သိးပကကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်တၢ်သံတၢ်ပှၢ်လၢပှၤလၢပအဲၣ်အီၤန့ၣ်တအိၣ်ဘၣ်. […]

Read more →