သးအိၣ်ယွၤအတၢ်တက့ၢ် ~ Set Your Mind On the Things of God

၉ နွံတနွံ သးအိၣ်ယွၤအတၢ်တက့ၢ်  မးသဲ ၁၆:၂၃ – ‘‘သးအိၣ်ပှၤကညီအတၢ်တဂ့ၤ, မ့မ့ၢ်သးအိၣ်ယွၤအတၢ်တက့ၢ်.-’’    ယဖးဘၣ်လံာ်မးသဲအဆၢဒိၣ် ၁၆အံၤန့ၣ် ဘၣ်ထွဲလိာ်သးဒီးယတၢ်လဲၤခီဖျိဒိၣ်မးဒီး ယအဲၣ်ဒိးကွဲးစ့ၢ်ကီးတၢ်လဲၤခီဖျိလၢ ယွၤအလၤကပီၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. စးထီၣ်လၢ ၂၀၀၉နံၣ်န့ၣ် ကစၢ်ယွၤကိးထီၣ်ယၤလၢယကမၤအတၢ်န့ၣ်လီၤ. ယဆိကမိၣ်လၢ ယမၤယွၤအတၢ်လၢပှၤကိးဂၤဒဲးကဘၣ်အသးဒီး ကအဲၣ်ဘၣ်ယၤအဃိ […]

Read more →

တၢ်ထုကဖၣ်အစိကမီၤ ~ The Power of Prayer

၈ နွံတနွံ တၢ်ထုကဖၣ်အစိကမီၤ ရိမ့ၤ ၁၂:၁၂ – ‘‘လၢတၢ်မုၢ်လၢ်အပူၤန့ၣ်သးခုတက့ၢ်. လၢတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်အပူၤန့ၣ်ဝံသးစူၤတက့ၢ်. လၢတၢ်ထုကဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်မၤသပှၢ်ပှၢ်တက့ၢ်.’’ ပဝဲပှၤကညီတကလုာ် ပဘၣ်လဲၤခီဖျိတၢ်လဲၤခီဖျိ အကလုာ်ကလုာ် လၢပတၢ်အိၣ်မူအပူၤလီၤ. တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ မ့ၢ်တၢ်တမံၤ လၢအတၤတၢ်ဒီးပှၤထီဘိန့ၣ်လီၤ. ပဒိၣ်ထီၣ်ဘၣ်လၢတၢ်ဖှီၣ်တၢ်ယာ်, တၢ်ဃံးတၢ်စ့ၤအပူၤ ဒီး ပတန့ၢ်ဘၣ် […]

Read more →

ယွၤတဟ့ၣ်လီၤကွံာ်ပှၤဆူတၢ်သံဒံးဘၣ်. ပကစံၣ်တဲၤတဲလီၤယွၤအတၢ်မၤ.

၇ နွံတနွံ ယွၤတဟ့ၣ်လီၤကွံာ်ပှၤဆူတၢ်သံဒံးဘၣ်. ပကစံၣ်တဲၤတဲလီၤယွၤအတၢ်မၤ.  စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁၈:၁၇-၁၈ – ‘‘ယတသံဘၣ်, မ့ၢ်ယကမူဒီးစံၣ်တဲၤတဲလီၤယွၤအတၢ်မၤတဖၣ်လီၤ. ယွၤသိၣ်ဃီၣ်ယၤနးမးလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ဒီးတဟ့ၣ်လီၤကွံာ်ယၤဆူတၢ်သံဘၣ်.’’                               ဖဲ ၁၉၈၀နံၣ် လါအီကူးအပူၤ, ယလဲၤထီၣ်ဘၣ်သုးတၢ်မၤလိလၢယကမၤတၢ်ပၢၢ်ဆၢတၢ်မၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤလိဝံၤန့ၣ် ယဃုထၢ လၢယကမၤသကိးတၢ်လၢသုးတၢ်သိၣ်လိအတၢ်ဖံးတၢ်မၤလီၤ. ယက့ၤထီၣ်တုၤလၢခီၣ်တဃာ်ဟီၣ်ကဝီၤပူၤ […]

Read more →

တၢ်ထုကဖၣ်အလုၢ်အပှ့ၤ ~ The Value of Prayer

၆ နွံတနွံ တၢ်ထုကဖၣ်အလုၢ်အပှ့ၤ ယိၤဟၣ် ၁၄:၁၃-၁၄ – ‘‘ဒီးဖဲဒၣ်သုဃ့တၢ်လၢယမံၤတမံၤလၢ်လၢ်န့ၣ်, ယကမၤအဝဲန့ၣ်, ဒ်သိးပၢ်အလၤကပီၤကအိၣ်ဖျါလၢအဖိခွါအပူၤလီၤ. သုမ့ၢ်ဃ့တၢ်တမံၤမံၤလၢယမံၤဒီး ယကမၤလီၤ.’’ ယဘါထုကဖၣ်ရ့ဒီးကစၢ်ယွၤကိးမုၢ်နံၤမုၢ်နၤဒဲးလီၤ. ယမ့ၢ်တဘါထုကဖၣ်န့ၣ်ယတူၢ်ဘၣ်ဒ်သိးတၢ်တလၢတပှဲၤလီၤ. တၢ်ထု ကဖၣ်မ့ၢ်တအိၣ်ဒီး ယသးပူၤတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤအကျဲကးတံာ်အသးဒီး မ့ၢ်တၢ်ကီတၢ်ခဲလၢယဂီၢ်လီၤ. အပူၤကွံာ် တလါအတီၢ်ပူၤ ယမိၢ်သးပှၢ်ဒီး […]

Read more →