ယွၤမၤတၢ်ခဲလၢာ်သ့ ~ All Things Are Possible with God

၄ နွံတနွံ ယွၤမၤတၢ်ခဲလၢာ်သ့  မၢ်ကူး ၁၀:၂၇ – ‘‘ဒီးယ့ၣ်ရှူးကွၢ်ထံအီၤ, ဒီးစံးဝဲဒၣ်, တသ့ဘၣ်ဒီးပှၤကညီဘၣ်ဆၣ်ဒီး, တသ့ဘၣ်ဒီးယွၤန့ၣ် တမ့ၢ်ဘၣ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယွၤသ့တၢ်လၢာ်လီၤ.’’                               ယွၤမၤတၢ်ခဲလၢာ်သ့ဝဲအခီပညီတမ့ၢ်လၢအဝဲကမၤဝဲတၢ်ခဲလၢာ်လၢပအဲၣ်ဒိးမၢအမၤဝဲဘၣ်. အခီပညီမ့ၢ်ဝဲယွၤအိၣ်ဒီးအစိကမီၤ အလၢအပှဲၤလၢကမၤဝဲတၢ်လၢအဘၣ်အသးခဲလၢာ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ခဲလၢာ်လၢအကဲထီၣ်သ့ဝဲလၢယွၤန့ၣ် သန့ၤထီၣ်အသးလၢ […]

Read more →