ဟံးဃာ်နတၢ်ကတိၤဆူယွၤ ~ Keep Your Word to God

၅ နွံတနွံ ဟံးဃာ်နတၢ်ကတိၤဆူယွၤ မးသဲ ၅:၃၇ – ‘‘မ်သုကတိၤတၢ်လၢအမ့ၢ်, အမ့ၢ်, တမ့ၢ်ဘၣ်, တမ့ၢ်ဘၣ်, န့ၣ်တက့ၢ်. တၢ်အါန့ၢ်အန့ၣ်တဖၣ် ဟဲလၢ တၢ်အၢတၢ်သီအပူၤလီၤ.’’ ယမ့ၢ်နီၢ်ကညီထူလီၤ. ယမ့ၢ်ဖိဝဲၢ်ကိတဂၤလၢအဒိၣ်ထီၣ်ဘၣ်ဒ်ပှၤခရံာ်ဖိတဂၤအသိးန့ၣ်လီၤ. ယဆိကမိၣ်လၢယကြၢးအိၣ်ဒီး တၢ်မၤလိထူကလုၢ်ယွၤကထါဖဲယွၤဂ့ၢ်ပီညါဖၠၣ်စိမိိၤလီၤ. ယတဲယမိယပါလၢယကမၤလိယွၤအကလုၢ်ကထါအခါအဝဲသ့ၣ်ဘၣ် အသးလီၤ. […]

Read more →