တၢ်သးစဲဘူးထီဃာ်သး

အ​​နွံ ၃၅

တၢ်သးစဲဘူးထီဃာ်သး

တၢ်ဒိးပၢပသးလၢဟီၣ်ခိၣ်ဖိအန့ဆၢၣ်န့ၣ်အကတၢၢ်မ့ၢ်တၢ်သံန့ၣ် လီၤ. မ့မ့ၢ်, တၢ်ပျဲကစၢ်ယွၤအသးပၢပှၤန့ၣ်အကတၢၢ်မ့ၢ်တၢ်မူဒီး တၢ်ဃူတၢ်ဖိးန့ၣ်လီၤ. 

ရိမ့ၤ ၈:၆ (ခ့ခါကျိာ်)

တၢ်သးစဲဘူးထီဃာ်သးမ့ၢ် တၢ်သးလီတဖၣ် လၢအဆူၣ် အခိၣ်ကိၤ လၢ အိၣ်လီၤဘျၢဆွံနုာ်ဆူၣ်အသး လၢပတၢ်ဆိကမိၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. ယအၢၣ်လီၤလၢတၢ်မဲာ်ဆှးလၢယသးစဲဘူးထီဃာ်သးလၢယလီတဲစိ န့ၣ်လီၤ. ယလီတဲစိမ့ၢ်တပၣ်အဃိ, ယတလဲၤဆူတၢ်လီၢ်နီတပူၤ, ဆူဒၢးအဂၤတဖျၢၣ်လၢယဟံၣ်ပူၤဒၣ်လဲာ်ယတလဲၤဘၣ်. ယသးစဲဘူး ထီဃာ်သးစ့ၢ်ကီးလၢတၢ်အီၣ်လီၤ. ယကအီၣ်မနုၤလဲၣ်န့ၣ် ယဆိက မိၣ်ခဲအံၤခဲအံၤလီၤ. တၢ်အဂၤတဖၣ်လၢပှၤသးစဲဘူးထီဃာ်တဖၣ်မ့ၢ် ဝဲ တၢ်အိၣ်ဖျါ, ကျိၣ်စ့, က့း, စိၣ်ၡဲၣ်မံၤဒယၤ, တၢ်လိာ်ကွဲ, တၢ်ဂီၤ မူ, တၢ်ဟးကသုၣ်ကသီ, တၢ်ပဲာ်ထံနီီၤဖးတၢ်ကစီၣ်, ဒီး တၢ်မၤဒၣ် လဲာ်န့ၣ်လီၤ. စီၤဒၤဝံးအဖိခွါ, စီၤမၤမနိၣ်, အသးစဲဘူးထီဃာ် လၢ နီၢ်တၤမၢ်အဃိ, မၤတရီတပါအီၤဝံၤဒီးလီၢ်ခံသးဟ့ဝဲနီၢ်တၤမၢ်လီၤ. တၢ်သးစဲဘူးထီဃာ်သးဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်ဟးဂူာ်ဟးဂီၤသ့ဝဲလီၤ. မ့ၢ်ဒ် န့ၣ်အဃိ, မ့ၢ်ပကမၤနၢၤကွံာ် ပတၢ်သးစဲဘူးထီဃာ်တဖၣ်ဒ်လဲၣ်. အဆိကတၢၢ်, ပဘၣ်သ့ၣ်ညါအၢၣ်လီၤအီၤလီၤ. တၢ်မနုၤအါတက့ၢ် ဒိၣ်ဘၢယတၢ်ဆိကမိၣ်တဖၣ်လဲၣ်. တၢ်လၢယသူယတၢ်ဆၢကတီၢ် အအါကတၢၢ်မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်. လၢခံတဆီ, ပတဘၣ်ဒုးအီၣ် ပတၢ်သးစဲ ဘူးထီဃာ်တဖၣ်လၢအဆၣ်ဘၣ်. အဒိကမ့ၢ်ဝဲ, ပကဘၣ်ပာ်ယံၤပလီ တဲစိ, ပတဘၣ်ပှ့ၤတၢ်အီၣ်တၢ်အီအါအါ, ပတကနၣ်တၢ်ကစီၣ် တဖၣ်လၢဟါလီၤခီဘၣ်. ကျဲအဂ့ၤကတၢၢ်လၢပကမၤနၢၤ ပတၢ်သး စဲဘူးထီဃာ်တဖၣ် မ့ၢ်ဝဲ တၢ်ပျဲယွၤမၤသံကွံာ်တၢ်ဒိးပၢပသးလၢဟီၣ် ခိၣ်အန့ဆၢၣ်ဒီးဃ့ယွၤလၢကပၢပသးန့ၣ်လီၤ. ပမၤတၢ်အံၤသ့ ခီဖျိ ပအိၣ်မူလၢယွၤအပူၤ လၢတၢ်ရ့ဘူးဒီးအီၤ လၢတၢ်ဖးလံာ်စီဆှံ, တၢ် ထုကဖၣ်, ဒီးတၢ်ဃု ယွၤတၢ်ဘၣ်သး တကတီၢ်ဘၣ်တကတီၢ် န့ၣ်လီၤ. 

ကစၢ်ဧၢ, မၤသဘျ့ဘၣ်ယသးအတၢ်ဆိကမိၣ်လၢ တၢ်သးစဲဘူးထီ ဃာ်လၢတၢ်ဖံးတၢ်ညၣ်ဒီး ပၢဘၣ်ယသးခဲလၢာ်ခဲဆ့တက့ၢ်. လၢခရံာ်မံၤ ယဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.