တၢ်ပာ်ထီၣ်ထီသး

အ​​နွံ ၃၈

တၢ်ပာ်ထီၣ်ထီသး

ယွၤသးဟ့ပှၤကိးဂၤဒဲးလၢအပာ်ထီၣ်ထီအသးဒီးတပျဲပူၤကွံာ် အဝဲသ့ၣ်လၢတၢ်စံၣ်ညီၣ်နီတစုဘၣ်.

ကတိၤဒိ ၁၆:၅ (ခ့ခါကျိာ်)

တၢ်ပာ်ထီၣ်ထီသးန့ၣ် ဟဲဘၣ်ပှၤသ့ဝဲ လၢကျဲအမၠိမၠိလီၤ. တဘျီဘျီ ဟဲဘၣ်ပှၤသ့ လၢပလိၣ်ဘၣ် တၢ်မၤစၢၤသနာ်က့ ပတအဲၣ်ဒိးဆီၣ် လီၤသးလၢပှၤဖီလာ်အဃိ ပတအဲၣ်ဒိးဃ့တၢ်မၤစၢၤဘၣ်. အအံၤ မ့ၢ် တၢ်ပာ်ထီၣ်ထီပသးစ့ၢ်ကီးလီၤ.  တဘျီဘျီ တၢ်လ့ပစီဘၣ်ပှၤသ့ခီဖျိ ပအဲၣ်ဒိးပာ်ထီၣ်ထီပသး လၢပတၢ်ထူးတၢ်တီၤ, တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ် သ့အဃိလီၤ. တၢ်တမံၤလၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖၣ်ကဘၣ်ပလီၢ်အသးမ့ၢ် နီၢ်သးအတၢ်ပာ်ထီၣ်ထီသးန့ၣ်လီၤ. တဘျီဘျီ ပဆိကမိၣ်လၢ ပမၤ ကစၢ်ယွၤအတၢ်မၤ, ပမၤတၢ်ဆူၣ်မးလၢကစၢ်ယွၤအဂီၢ်, ပပာ်စီဆှံ သး, ပဒုၣ်တၢ်အီၣ်ဘါထုကဖၣ်တၢ်, ပဖးလံာ်စီဆှံဖျိပှဲၤဘျီ, ဒီး ပထံၣ်လီၤပသးလၢပဂ့ၤန့ၢ်ပှၤအဂၤ, ဒီး ပစံၣ်ညီၣ်ပှၤ, ပဒူပှၤ, ပပာ် ဒ့ၣ်ပာ်ကမၣ်လၢပှၤဂၤအလိၤလီၤ. တၢ်ပာ်ထီၣ်ထီသးလၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် ပူၤဖျါထီၣ်ဝဲသ့လၢကျဲအါဘိလီၤ. အဒိ – တၢ်တစံးဘျုးစံးဖှိၣ်တၢ်, တၢ်ထံၣ်လၢအကြၢးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လီၤဆီ, တၢ်ပျံၤလၢတြီ ဃာ်တၢ်လၢကဘၣ်မၤ, တၢ်စှီၤဃံးတၢ်စိကမီၤ, တၢ်တထံၣ်လီၤက့ၤ အတၢ်ဂံၢ်စၢ်ဘါစၢ်, တၢ်တအၢၣ်လီၤအတၢ်ကမၣ်, တၢ်သမၢတၢ် မၤသကိးတၢ်တဖၣ်လီၤ. ကတိၤဒိ ၁၃:၁၀ ပာ်ဖျါ, ‘‘လၢတၢ်ပာ်ထီၣ် ထီအသးန့ၣ် ထဲတၢ်အ့ၣ်လိာ်ဆိးက့လိာ်န့ၣ် ကဲထီၣ်ဝဲလီၤ. မ့မ့ၢ် တၢ်ကူၣ်သ့အိၣ်ဝဲဒီးပှၤလၢအဒိးန့ၢ်တၢ်ဒုးကူၣ်တၢ်န့ၣ်လီၤ.’’ တဘျီ လၢ်လၢ်ဖဲတၢ်အ့ၣ်လိာ်ဆိးက့ အိၣ်န့ၣ် တၢ်ပာ်ထီၣ်ထီသး အိၣ်လီၤ.  

ကစၢ်သးဘိဧၢ မၤစၢၤဘၣ်ပှၤဒ်သိးပကအိၣ်ဒီး သူၣ်ဆီၣ်လီၤသး ဆီၣ်လီၤလၢနခီၣ်ထံးမဲာ်ညါတက့ၢ်.
လၢခရံာ်မံၤပဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.