တၢ်ပျၢ်တၢ်ကမၣ်

အနွံ ၁၆

တၢ်ပျၢ်တၢ်ကမၣ်

ပျၢ်လၢ်ပကမၢ်ဒ်ပပျၢ်ကွံာ်ပှၤဂၤအကမၢ်အိၣ်ဒီးပှၤအသိးန့ၣ်တက့ၢ်.

မးသဲ ၆:၁၂

ယပၢ်အိၣ်ဒီးလုၢ်လၢ်အီသံးလီၤ. ယမိၢ်အသးဘၣ်ဟးဂူၤဟးဂီၤဒိၣ်မး လီၤ. မုၢ်နၤခီမ့ၢ်ဟဲဘူးထီၣ်န့ၣ် ယပျံၤတၢ်ဖုးတၢ်ဒိၣ်ဒိၣ်ကလဲာ်လီၤ. ဖဲယနၢ်ဟူ ယပၢ်သီၣ်ထီၣ် တၢ်မၤကဆှီထီၣ်အကိာ်ယူၢ်အကလုၢ် ဒီး တၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤလီၤဘၣ်ယၤ ဒ်မ့ၣ်အူအီၣ်လၢယသးအပူၤလီၤ. မီကိာ်, အဝဲမၤဟးဂီၤ နၤဘှ့ၣ်ဘှီီၣ် လၢတၢ်ကဒူးကဒ့ၣ်, တၢ်ပာ်ဒ့ၣ် ပာ်ကမၣ်, ဒီး တၢ်ထီဒုၣ်ထီဒါတဖၣ်လီၤ. ယဝဲၢ်တဲယၤလၢအဝဲဘၣ် စိာ်ကွံာ်ယၤဆူဟံၣ်အပျီပူၤ မ့ၢ်လၢယသးဘၣ်ဒိဒီးယဟီၣ်ဖးဒိၣ်အဃိ လီၤ. ယသးဟ့ယပၢ် တဘျုးနံၣ်တဘျုးလါန့ၣ်လီၤ. မုၢ်တနံၤ, ယဖး ဘၣ် လူဝ့းစ်စမံး (Lewis Smedes) အတၢ်ကွဲး, ‘‘ယတထံၣ် ဘၣ်နီတခီၣ် ပှၤလၢအသးဟ့ အပၢ်(မ့) အမိၢ် ဒီး တသးဟ့လီၤအ သးဘၣ်.’’ ယွၤတတ့လီၤယၤလၢယကသးဟ့လီၤယသးဘၣ်. လၢယ ကအဲၣ်လီၤက့ၤယသးအဂီၢ် ယကဘၣ်ပျၢ် ပှၤဂၤအတၢ်ကမၣ်လီၤ. တၢ်ပျၢ်တၢ်ကမၣ် တမ့ၢ်လၢပစံးလၢ တၢ်လၢအမၤဆါတ့ၢ်ပှၤန့ၣ် တမ့ၢ်တၢ်နီတမံၤဘၣ် ဒီး တမၤဘၣ်ဒိပှၤဘၣ်. တၢ်ပျၢ်တၢ်ကမၣ် နီၢ်ကီၢ်လိၣ်ဘၣ် တၢ်တူၢ်ဘၣ်ဒီးတၢ်သ့ၣ်ညါအၢၣ်လီၤ တၢ်မၤဘၣ်ဒိ ပှၤ ဒ်အမၤဆါပှၤ တီတီဒီးနီၢ်နီၢ်အသိး ဒီး တၢ်ဃုထၢ တၢ်ပျၢ်ကွံာ် သးလၢအအဲၣ်ဒိးဟ့ၣ်ကၣ်မၤဆၢက့ၤတၢ် ဒ်သိးပကထူၣ်ဖျဲးဘၣ်လၢ တၢ်သးဟ့တၢ်သးဆါအစုၣ်အပျၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ပျၢ်တၢ်ကမၣ်နီၢ်ကီၢ် ဟဲအိၣ်ထီၣ်လၢပသးပူၤသ့ဒီးပမၤအီၤသ့ ထဲဒၣ်လၢ တၢ်စိတၢ်ကမီၤ လၢအဒိၣ်န့ၢ်ထီန့ၢ် ပနီၢ်ကစၢ် လၢအဟဲလၢ ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးခရံာ်လၢ အမ့ၢ် ပှၤပျၢ်ပှၤဂၤအတၢ်ကမၣ် အဒိၣ်ကတၢၢ် အယိာ်ကတၢၢ် အအါကတၢၢ်တဂၤလီၤ. တၢ်ဟ့ၣ်လုၢ်ဒိၣ်ပှ့ၤဒိၣ် လၢအဟဲခီဖျိလၢ တၢ်ပျၢ်တၢ်ကမၣ် မ့ၢ် တၢ်မၤလီၤပှီၢ်ကွံာ် ပှၤဂၤအတၢ်ကမၣ် အစိ အကမီၤ ဒိၣ်ဘၢလၢနလိၤ ဒီးတၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်သဘျ့ န့ၣ်လီၤ. 

ယွၤဧၢ, ဝံသးစူၤ မၤထူၣ်ဖျဲးယၤလၢ တၢ်တပျၢ်ပှၤဂၤအတၢ်ကမၣ် အဃိာ်ပူၤန့ၣ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤယဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.