တၢ်ဒိသူၣ်ဒိသး

အနွံ ၁၂

တၢ်ဒိသူၣ်ဒိသး

မ်ပှၤခဲလၢာ်ကဲထီၣ်ပှၤသးတဖျၢၣ်ဃီ, ပှၤဒိးဃုာ်တၢ်, ပှၤအဲၣ်ဒီပုၢ်ဝဲၢ်, ပှၤသးကညီၤတၢ်, ပှၤဆီၣ်လီၤအသးန့ၣ်တက့ၢ်.

၁ပ့းတရူး ၃:၈

ခ့ခါဆၢကတီၢ်အံၤ, ပနၢ်ဟူဘၣ်ထီဘိလၢ ပကဘၣ်ပာ်ဝဲပနီၢ်ကစၢ် အတၢ်မုာ်တၢ်ပၢၤ အကါဒိၣ်န့ၢ်ဒံးတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအဂၤန့ၣ်လီၤ. မ့ၢ် တၢ်အရ့ဒိၣ်လၢပကဘၣ်ကဟုကယာ်ဒီးဒုးဒိၣ်ထီထီၣ်ပသးဘၣ်ဆၣ် ပကဘၣ်အိၣ်စ့ၢ်ကီးဒီးတၢ်ဒိသူၣ်ဒိသးလၢပတၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ်အပူၤလီၤ. တၢ်ဒိသူၣ်ဒိသး မ့ၢ်တၢ်နၢ်ပၢၢ် ဒီးတူၢ်စၢၤပှၤဂၤအသးအတၢ် တူၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဒိသူၣ်ဒိသးပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲ တၢ်သူၣ်ကညီၤသး ကညီၤ, တၢ်နၢ်ပၢၢ်, ဒီး တၢ်ပျၢ်တၢ်ကမၣ် ဆူပှၤဂၤအအိၣ်လီၤ.  တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ဒိသူၣ်ဒိသး ထဲတစဲးဖိဒၣ်လဲာ် မၤကပီၤထီၣ်ဂ့ၤ ထီၣ် ပှၤတဂၤအတၢ်လဲၤခီဖျိသ့ဝဲဒၣ်လီၤ. ဖဲယထီၣ်တီၤထီကၠိအခါ, ယတံၤသကိးတဂၤ အိၣ်ဒီးတၢ်ဝံဃၢ လၢကၠိအလံာ်အလဲၢ်တဖၣ်, တၢ်ဂဲၤကလံၣ်မၤဖှံထီၣ်တၢ် ဖဲတၢ်လိာ်ကွဲတဖၣ်, တၢ်ပတံထီၣ်ခီ လ့ၣ်ကၠိတဖၣ်, ဒီး တၢ်ဂ့ၢ်ကီလၢဟံၣ်ဖိဃီဖိအပူၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲကရူၢ် တၢ်မၤသကိးကၠိတၢ်မၤ တလဲၤဘၣ်ဘျီးဘၣ်ဒါအခါ, ယသးဘၣ် တံာ်တာ် ဒီးယကတိၤဘၣ်အီၤတမုာ်န့ၣ်လီၤ. ယနာ်လၢယတၢ်စံး တၢ်ကတိၤအံၤအဃိ ပတၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ်လီၤတူာ်လီၤကာ်ဘၣ်ဝဲလီၤ. ယမ့ၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်တ့ၢ်တၢ်ဒိသူၣ်ဒိသးအဃိ, အတၢ်ဝံကဖှံလီၤ ဒီးပ တၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ် တစၢ်လီၤကွံာ်ဘၣ်ဝဲဘၣ်. ကစၢ်ခရံာ်ပာ်ဖျါထီၣ် တၢ်ဒိသူၣ်ဒိသးအဘျီတဖၣ်အဘျီ လၢလံာ်စီဆှံအပူၤ, လီၤဆီဒၣ် တၢ်ဖဲအဝဲပာ်ဖျါထီၣ် တၢ်သူၣ်ကညီၤသးကညီၤ, တၢ်နၢ်ပၢၢ်, တၢ်ကဟုကယာ် ဆူပိာ်မုၣ်တဂၤလၢအအဲၣ်ဘၢတၢ်ဒီး ကဘၣ်တၢ် ကွံာ်သံအီၤလၢလၢၢ် ဖဲယိၤဟၣ် ၈ အပူၤ လီၤ. ဝ့ၢ်ဒီဖျၢၣ်တဆၢ ထၢၣ်လၢပိာ်မုၣ်အံၤအဂီၢ်ဘၣ်. ထဲခရံာ်ပာ်ဖျါထီၣ် တၢ်ဒိသူၣ်ဒိသး အလၢအပှဲၤလၢပိာ်မုၣ်တဂၤအံၤအလိၤလီၤ. ဒ် ခရံာ်ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ဒိ သူၣ်ဒိသး, တၢ်ပျၢ်ပတၢ်ကမၣ်အသိး, မ်ပကရ့လိာ်ပသးလၢ တၢ်ဒိ သူၣ်ဒိသး ဒီး တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံန့ၣ်တက့ၢ်.   ယွၤဧၢ, ဟ့ၣ်ပှၤနသး ဒ်သိးပကရ့လိာ်သး လၢတၢ်ဒိသူၣ်ဒိသး, တၢ်အဲၣ်န့ၣ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်မံၤပဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.