တၢ်သူၣ်မံသးမံ

ခွံ​​နွံတနွံ

တၢ်သူၣ်မံသးမံ

ဘၣ်ဆၣ်ဒီးတၢ်ယူးယွၤအိၣ်ဒီးသူၣ်မံသးမံန့ၣ်, မ့ၢ်တၢ်မၤအါထီၣ်တၢ် ဒိၣ်မးလီၤ. ပတဟဲစိာ်တၢ်ဆူဟီၣ်ခိၣ်နီတမံၤဘၣ်ဒီးတၢ်အိၣ်ဖျါဝဲလၢ ပက့ၤစိာ်တၢ်တသ့စ့ၢ်ကီးဘၣ်နီတမံၤဘၣ်. ဒီးပတၢ်အီၣ်တၢ်အီ, ဒီ; ပကူပသိးမ့ၢ်အိၣ်ဒီး, ပကသူၣ်မံသးမံလၢတၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

၁တံၤမသ့း ၆:၆-၈

ယနီဒံးယသိလ့ၣ် van (၂၀၀၄ ထိၣ်ယိၣ်ထၣ် စံၣ်ယဲနၤ) အဖၢမုၢ် လီၤ. သိလ့ၣ်နီတၢ်ဂ့ၤကြၢးကြၢးအဖၢမုၢ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် အကသံၣ်ဖှူ သးတဖၣ်လီၤကဒုကွံာ်ဒီးထးအ့ၣ်ထီၣ်ဝဲလီၤ. အလ့ၣ်ဖံဘၣ် အကဝီၤ လၢအချၢန့ၣ်ဟါမၢ်ကွံာ်ဒီးဖျါထဲအကုသူပံးသူပးဘၣ်အၢဘၣ်သီလီၤ.  လီၢ်ဆ့ၣ်နီၤအဒၢတၢ်ကံးညာ်လီၢ်လံၤလာ်အၢဝဲလီၤ. နီၣ်ထိၣ်သိလ့ၣ် အတၢ်လဲၤအယံၤပာ်ဖျါဝဲ ၂၇၈,၆၇၉ မံးလာ်လီၤ. ယသးလီသိလ့ၣ် အသီတခိၣ်ဒိၣ်မးလီၤ. တဘျီဖဲပှၤဟုၣ်ယသိလ့ၣ်အံၤအခါ, ယသးခု ဒိၣ်မးခီဖျိလၢယဆိကမိၣ်ယကန့ၢ်ဘၣ်သိလ့ၣ်အသီအဃိလီၤ. ဘၣ် ဆၣ် သၢသီဝံၤ ပၢၤကီၢ်ဖီၣ်န့ၢ်ဘၣ် တၢ်ဘျၣ်ဒီးဟဲဆှၢက့ၤယသိလ့ၣ် အဃိယသးအုးယဲလီၤ. မုၢ်ခီၣ်ထံးတနံၤဖဲယဟဲထွးထီၣ်လၢသရိာ်အ ပူၤဒီးယကွၢ်လီၤဆူသိလ့ၣ်တဖၣ်ဒီး ယထံၣ်ဘၣ်သိလ့ၣ်သီတဖၣ်ဖျါ ဃံဖျါလၤကပြုၢ်ကပြီၤလီၤ. ယကွၢ်ဆူယသိလ့ၣ်ဒီးဖျါလီၢ်လံၤဖီဃး ဒီးယမဲာ်ဆှးတစဲးလၢ ယဘၣ်နီဒ်သိလ့ၣ်အံၤအဖၢမုၢ်လီၤ. ယနုာ်လီၤ ဆူယသိလ့ၣ်အပူၤဒီး ယကွၢ်ယလီတဲစိလီၤ. ယထံၣ်ဘၣ် တၢ်ဂီၤ တဖၣ် လၢယသကိးဆှၢန့ၢ်ယၤလီၤ. အမ့ၢ်ဝဲတၢ်ဂီၤတဖၣ်လၢယပှၤ ကလုာ်ကညီဖိတဖၣ် အိၣ်ခူသူၣ်လၢလၢၢ်ဧိၤလ့ဧိၤအပူၤဒီး ဘါထုက ဖၣ်စံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်မဲာ်ဆှးလုၢ်ဘၢယၤ မ့ၢ်လၢယမ့ၢ် ပှၤသးလီသးကွံတၢ်ဒီးတၢ်သူၣ်မံသးမံစှၤလၢယပူၤအဃိလီၤ. မ့ၢ်မ တၤထူးတီၤလဲၣ်. ပှၤလၢအထူးတီၤနီၢ်ကီၢ်မ့ၢ်ပှၤလၢအန့ၢ်ဘၣ် တၢ် သူၣ်မံသးမံလၢကစၢ်ခရံာ်အနီၢ်ကစၢ်အပူၤဒီးလၢအတၢ်အဲၣ်လၢတ ဆီတလဲနီတခီၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.      

ယွၤဧၢ, မၤပူၤဖျဲးပှၤလၢတၢ်သးကွံ, မၤစၢၤပှၤလၢပကသူပသး လၢနၤဒီးသူၣ်မံသးမံလၢနပူၤတက့ၢ်. ဖဲပအိၣ်ဒီးနၤန့ၢ်ပအိၣ်ဒီး တၢ်လၢတၢ်ပှဲၤလီၤ. လၢခရံာ်အမံၤ, ပဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.