တၢ်မုာ်လၤသးခု

အနွံ ၁၀

တၢ်မုာ်လၤသးခု

ဃုနတၢ်သးခုလၢယွၤအပူၤတက့ၢ်. ဒီးအဝဲကဟ့ၣ်နၤတၢ်လၢ နသးဆၢန့ၢ်ဘၣ်အီၤန့ၣ်လီၤ.

စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၃၇:၄ (ခ့ခ့ါကျိာ်)

အဘျီအိၣ်ဝဲဒၣ်လၢ ယတပလၢၢ်ဘၣ် တၢ်သးခုလၢယွၤအဂီၤထံး ဖဲ ယတၢ်မၤအါလၢ ယတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်, ယတၢ်မၤလီၢ်လၢအမ့ၢ်တၢ်ဆါ ဟံၣ်, ဒီး ကီၢ်တၢ်သးခုကစီၣ်အတၢ်မၤတဖၣ်အခါန့ၣ်လီၤ. ယနၢ်ဟူ ဘၣ်ခဲအံၤခဲအံၤ လၢပှၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢ ခရံာ်ဖိအတၢ်ဆဲးတၢ်လၤ အပူၤစံးဝဲလၢ ‘‘မၤတၢ်မၤအဂ့ၤတဖၣ်လၢယွၤအဂီၢ်တုၤနသံတက့ၢ်.’’ တၢ်လၢယမၤလိနၢ်ပၢၢ်ဘၣ်န့ၣ် ဖဲယတၢ်မၤအါလၢ ‘‘တၢ်မၤအဂ့ၤ တဖၣ်လၢယွၤအဂီၢ်’’ အခါ ယကနၣ်ဃုာ်တချုးတၢ်ကစီၣ်တဖၣ် လၢယွၤပာ်ဖျါလၢယဂီၢ်လၢလံာ်စီဆှံအပူၤ, ဒီး ယတၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ်ဒီး ယွၤ ဒီးယတၢ်မုာ်လၤသးခုလၢအပူၤ ဘၣ်တၢ်မၤတံာ်တာ်တြီဃာ်အီၤ န့ၣ်လီၤ. ဖဲယသ့ၣ်ညါလၢယတသးခုလၢယွၤအပူၤန့ၣ်, ယဃ့ကစၢ် ယွၤလၢ အသးမုာ်စီဆှံလၢယပူၤ ကမၤစၢၤယၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲန့ၣ်ယွၤစံး ဆၢယတၢ်ထုကဖၣ်လီၤ. ယွၤန့ၣ်တီဝဲလၢကစံးဆၢနတၢ်ထုကဖၣ်စ့ၢ် ကီးလီၤ. ဧ့ၤဘြံၤအတၢ်ကတိၤလၢတၢ်သးခုမ့ၢ် ‘‘အနဲး’’ ဒီး သဆၣ် ထီၣ်ပခံလၢပကဃုန့ၢ် တၢ်ဘၣ်သူၣ်ဘၣ်သး တၢ်မုာ်လၤသးခုလၢ ယွၤအပူၤန့ၣ်လီၤ. ယွၤအဲၣ်ဒိးမၢပဆှၢပသးဆူအအိၣ် လၢပကသန့ၤ ပသးလၢအလိၤ ဒီးဖဲန့ၣ်ပကဃုထံၣ် တၢ်သးခုလၢပတဲအဂ့ၢ်တသ့ ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤလၢအတ့လီၤ မူခိၣ်ဒီးဟီၣ်ခိၣ် အသးအိၣ်ဘူးဒီးနၤ မ့မ့ၢ်လၢနသုးနသးဆူအဂီၤထံးခီဖျိ တၢ်ထုကဖၣ်, တၢ်ဆိကမိၣ်ထံ လံာ်စီဆှံ, ဒီး တၢ်နၢ်ဟူအဝဲကတိၤတၢ်ဒီးနၤလၢအကလုၢ်ကထါ အပူၤ န့ၣ်လီၤ.        

ယွၤလၢအဘျုးအဖှိၣ်ထူးတီၤဧၢ, ဖဲပတၢ်ဖံးတၢ်မၤအါအခါ, ဝံသးစူၤမၤစၢၤပှၤလၢ ပကဟံးန့ၢ် တၢ်ဆၢကတီၢ်လၢ ပကသးခုလၢနဂီၤထံး, ပကသးခုလၢနတၢ်အဲၣ်ပှၤအဒိၣ်အယိာ် အပူၤ, ပကသးခုလၢနတၢ်သးကညီၤ, တၢ်သူၣ်အိၣ်သးအိၣ်ပှၤ အပူၤ န့ၣ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤ, ပဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.