ယွၤအတၢ်ဃုထၢပာ်လီၤယၤလၢယကလဲၤသၣ်ထီၣ်အဂီၢ်~Chosen by God to Go and Bear Fruit

အနွံ ၂၇

ယွၤအတၢ်ဃုထၢပာ်လီၤယၤလၢယကလဲၤသၣ်ထီၣ်အဂီၢ်

ယိၤဟၣ် ၁၅:၁၆ – ‘‘သုဃုထၢလံယၤတမ့ၢ်ဘၣ်. မ့ၢ်ယဃုထၢလံသုဒီးပာ်လီၤသု, ဒ်သိးသုကလဲၤသၣ်ထီၣ်, ဒီၤသုတၤသၣ်ကအိၣ်ကဆိး, ဒ်သိးဖဲဒၣ်သုဃ့တၢ်လၢယမံၤလၢပၢ်န့ၣ်ဒီးအဝဲဒၣ်ကဟ့ၣ်လီၤသုလီၤ.’’

တၢ်လၢကစၢ်ယွၤအတၢ်ဃုထၢထီၣ်နၤန့ၣ်, နမ့ၢ်အၢၣ်လီၤအီၤလၢနကမၤန့ၣ်, နဃ့ၢ်ပူၤဖျဲးနသးတသ့လ့ၤတက့ၤဘၣ်. စးထီၣ်လၢ ယဖိခွါအဒိၣ်အိၣ်တဆူၣ်တုၤဒၣ်လဲာ်တၢ်မုၢ်လၢ်တအိၣ်လၢၤဘၣ်န့ၣ်, ယအၢၣ်လီၤကစၢ်ယွၤလၢဖဲတၢ်သ့ဒီး တၤလၣ်လၢအအိၣ်ဒီး ယၤန့ၣ်ယကမၤအတၢ်မၤန့ၣ်လီၤ. ယအဲၣ်ဒိးမၤယဲယွၤအတၢ်မၤတၢ်ဆၢကတီၢ်ပှဲၤပှဲၤသနာ်က့ ဟံၣ်ဖိဃီဖိကအီၣ်ဘၣ်အီဘၣ်အဂီၢ် အိၣ်ဒံးဒီး ယဘၣ်မၤတၢ်မၤလၢလုၢ်အီၣ်သးသမူန့ၣ်လီၤ. ယမ့ၢ်ဘျုးလီၤယသးဆူကစၢ်ယွၤအတၢ်မၤအဃိ, ယကဘၣ်ပာ်တ့ၢ်ကွံာ် ယဖိယမါဒီးအဝဲသ့ၣ်ကဘၣ်ကွၢ်ဃုအီၣ်ဒၣ်လၢအကစၢ် အတၢ်လီၤ. ယဖိတဖၣ်မ့ၢ်တနၢ်ပၢၢ်ယၤ ဒီးယဘၣ်ယိၣ်လၢ ကကဲထီၣ် တၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးလၢအဝဲသ့ၣ်အဂီၢ်လီၤ. အဂၤတမံၤန့ၣ် ယဘၣ်ယိၣ်ပှၤကတဲယၤလၢ နတအဲၣ်ဒိး မၤတၢ်အဃိ နလဲၤမၤ ပှၤစုတဆၢခီၣ်တဆၢအတၢ်မၤအဃိန့ၣ်လီၤ. ယတၢ်ဘၣ်ယိၣ်တဖၣ်မၤယံာ်မၤနီၣ် ယၤတဆံဃုနံၣ်ညါလီၤ. 

ဖဲယသးပှဲၤထီၣ် လွံၢ်ဆံန့ၣ်ယတဲကစၢ်ယွၤလီၤတံၢ်လီၤဆဲး ဒ်အံၤ, ‘‘ကစၢ်ဧၢ, ယအၢၣ်လီၤနၤလၢယကမၤနတၢ်လၢယတၢ် ဆၢကတီၢ်ပှဲၤပှဲၤ ဘၣ်ဆၣ်, ယတၢ်ကီတၢ်ခဲ, ယတၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤအဃိ တၢ်ဆၢကတီၢ်တဖၣ် လဲၤပူၤကွံာ်ယၤလီၤ. ခဲအံၤ ယသး အိၣ်လွံၢ်ဆံလံ, တၢ်တကဲထီၣ်ဒီးယၤနီတခါဘၣ်. အဃိယကြၢးစးထီၣ်မၤနတၢ် ပှဲၤဆၢပှဲၤကတီၢ်ဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်ဘၣ်လံန့ၣ်လီၤ. အဃိနဲၣ်ယၤကျဲဒ်သိး ယလဲၤတၢ်လိၤလိၤဘျၢဘျၢကသ့အဂီၢ် ဒီးဒုးထံၣ်ယၤ နတၢ်လီၤလး လၢယကမၤနတၢ်မၤန့ၣ်တက့ၢ်.’’ ယဘါထုကဖၣ်ဒ်အံၤဝံၤ ကအိၣ်ခံလါဒီးလၢတၢ်တပာ်သူၣ်ပာ်သးအပူၤ, ယတံၤသကိးလၢ ယတထံၣ်လိာ်ယသးဒီးအီၤအိၣ်လံ အနံၣ်ခံဆံတဂၤ ဆှၢလီၤ လံာ်ပတံတဘ့ၣ်ဆူယအိၣ်ဒီးစံးဝဲ, ‘‘နမ့ၢ်သးအိၣ်ထီၣ် လံာ်စီဆှံကၠိန့ၣ် ပတံထီၣ်ဒီးဟဲထီၣ်တက့ၢ်. ခဲအံၤယကဲထီၣ်ကၠိခိၣ်ခံဂၤတဂၤ လၢကၠိအံၤလီၤ.’’ ယပာ်အီၤဒ်အမ့ၢ်ကစၢ်ယွၤ စံးဆၢယတၢ်ထုကဖၣ်ဒီးကတဲာ်ကတီၤတၢ်လၢ ယဂီၢ်အဃိယလဲၤထီၣ်လံာ်စီဆှံကၠိန့ၣ်လီၤ. ဖဲကၠိဝံၤဒီးယဟဲက့ၤတုၤလၢဟံၣ်န့ၣ်ယပုၢ်ပိာ်မုၣ် ဒီး ယဝဲၢ်ခွါတဖၣ်တဲယၤလၢယက မၤစၢၤက့ၤယဝဲၢ်အဒိၣ်ကတၢၢ် အတၢ်မၤတဖၣ်လီၤ. ယတဲဘၣ်အဝဲသ့ၣ်လၢယအၢၣ်လီၤနီၢ်ကီၢ်လၢ ယကမၤကစၢ်ယွၤအတၢ်မၤဒီး တၢ်သးခုကစီၣ်ဝဲၤကျိၤ စ့ၢ်ကီးကိးယၤလၢယကမၤစၢၤက့ၤတၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ယတဲဒ်န့ၣ်ဝံၤဒီးယလဲၤသံကွၢ်က့ၤ ယသကိး ဒီးအဝဲတဲယၤလၢ ကီၢ်အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်မ့ၢ်ဝံၤမးပကသ့ၣ်ညါဘၣ်အဃိယကဘၣ်အိၣ်ခိးတၢ်ဒီနံၣ်ညါဒံးလီၤ. ယဟဲက့ၤတုၤလၢဟံၣ်ဒီး ယတီၤလီၤဘါထုကဖၣ်တၢ်ကိးနံၤဒဲးလီၤ. လၢဝ့ၢ်တကူၣ်စ့ၢ်ကီးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ခံဖှိၣ်ကိးယၤ လၢယကလဲၤ မၤစၢၤအဝဲသ့ၣ်လီၤ. ယဖိသၢဂၤစ့ၢ်ကီးဟဲလီၤမၤလိတၢ်လၢဝ့ၢ်တကူၣ် ဒီးအမိစ့ၢ်ကီးဟဲအိၣ်စၢၤ အဝဲသ့ၣ်အဃိဘၣ်ဆၢၣ်ဘၣ်တီၤလီၤ. အဃိယဃ့ ဘါထုကဖၣ်လၢ တၢ်ဂ့ၢ်တခါအံၤစ့ၢ်ကီး, ‘‘ယွၤဧၢ, မ့ၢ်ဘၣ်နသးဒီးဒုးနဲၣ်ယၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လၢယကဘၣ်မၤစၢၤအီၤန့ၣ်တက့ၢ်.’’ 

ယဃ့တၢ်ဒ်န့ၣ်ဝံၤ ဒီးဖဲယခိးကစၢ်ယွၤ အတၢ်စံးဆၢအခါ, ယဝဲၢ်အဒိၣ်ကတၢၢ်ဃ့ယၤတၢ်မၤစၢၤလၢယကပိာ်စၢၤ အကဘီ အခံလၢအဃ့ၢ်ဝဲဆူ (ကီးသီၣ်-ဘျံး-ဒဝဲၢ်) အခံလီၤ. စးထီၣ်ယလဲၤပိာ်ကဘီအခံန့ၣ်, အိၣ်ထဲအၡူလီၤ. တိၢ်ဟဲနုာ်စှၤလီၤဝဲလီၤ. ယဆိကမိၣ်, တၢ်အံၤယအၢၣ်လီၤလၢယကမၤယွၤအတၢ်မၤဘၣ်ဆၣ်ခဲအံၤယမၤယသးဒ်စီၤယိၤနါအသိးလီၤ. အဃိယတပိာ် လၢၤကဘီအခံဘၣ်. ဒီးလၢခံခံသီန့ၣ်ယနၢ်ဟူဘၣ်က့ၤလၢပှၤလၢအလဲၤတၢ်လၢယလီၢ်တဂၤန့ၣ်လီၤအုးသံလၢထံအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. အဃိယနၢ်ပၢၢ်က့ၤလၢ, မ့ၢ်လၢယဃၣ်က့ၤယသးဆူယွၤအအိၣ်ဘၣ်ဆၢဘၣ်ကတီၢ်အဃိယပူၤဖျဲးလၢတၢ်သံလီၤ. ယစံးဘျုး ယွၤလၢအဃုထၢယၤ လၢယကလဲၤသၣ်ထီၣ်ဘၣ်လၢအဂီၢ်လီၤ. မ့ၢ်လၢအဘျုးအဖှိၣ်အဃိ, ယမၤလၤမၤကပီၤဘၣ်ယွၤ တုၤမုၢ်မဆါတနံၤအံၤန့ၣ်လီၤ. ဟါလ့ၤလူယၤ.

သရၣ်ဒိၣ်ဇီၣ်မ့                                                                                                                                                                          ကီၢ်လါ

တၢ်ဆိကမိၣ်ထံမၤဘၣ်ထွဲက့ၤတၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါလၢပတၢ်အိၣ်မူ

ပသးသမူအိၣ်ပှဲၤဒီးတၢ်ဃုထၢတဖၣ်လီၤ. နကအိၣ် (မ့) နကလဲၤဧါ. နကပာ်ဖှိၣ် (မ့) နကသူလၢာ်ကွံာ်ဧါ. နကအဲၣ် (မ့) နကသးဟ့ဧါ. နကပိာ်ယွၤအတၢ်ဘၣ်သး (မ့) နတၢ်ဘၣ်သးဧါ. ပတၢ်ဃုထၢတဖၣ် ဆၢတဲာ်ဝဲ ပသးသမူအတၢ်လဲၤကျဲ အဃိ, ပကဘၣ်ဃုထၢတၢ်လၢတၢ်ကူၣ်သ့ကူၣ်ဖးန့ၣ်လီၤ. ယွၤပာ်ဖျါထီၣ်အတၢ်ဘၣ်သးဆူပအိၣ်ဘၣ်ဆၣ်အဝဲတမၢဆူၣ်ပှၤနီတဘျီဘၣ်. မ့မ့ၢ်တခီ, ယွၤပာ်ကဲဝဲပတၢ်ဃုထၢတဖၣ်လီၤ. 

ပမ့ၢ်မၤဘၣ်ထွဲတၢ်မၤလိလၢစီၤယိၤနါလၢပသးသမူအဃိ, အခဲအံၤ နလဲၤဆူ ဝ့ၢ်နံၤနဝ့ (မ့) ဝ့ၢ်တၢ်ၡံၣ်ဧါ. 
ပမ့ၢ်မၤဘၣ်ထွဲတၢ်မၤလိလၢသရၣ်ဒိၣ်ဇီၣ်မ့လၢပသးသမူအဃိ, အခဲအံၤ နအိၣ်လၢကဘီဖီခိၣ် (မ့) လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤဧါ.
နတၢ်ဃုထၢတဖၣ်ဆှၢနၤဆူတၢ်လီၢ်မနုၤလၢနတၢ်အိၣ်မူအပူၤအခဲအံၤလဲၣ်.
မ့ၢ်ကမ့ၢ်ဝဲတၢ်ဆၢကတီၢ်လၢ နကဃၣ်ကဒါက့ၤနသးဆူယွၤအအိၣ် (မ့) နကဟ့ၣ်လီၤနသးဆူယွၤအအိၣ်လၢာ်လၢာ်ဆ့ဆ့ န့ၣ်ဧါ.

တၢ်ထုကဖၣ်လၢပှၤဖးတၢ်ဖိအဂီၢ်

ယွၤဧၢ, ဝံသးစူၤဆိၣ်ဂ့ၤဘၣ်နဖိတဂၤအံၤလၢအဖးဝဲတၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါအံၤန့ၣ်တက့ၢ်. ဖဲနဒုးနဲၣ်ဖျါထီၣ်နတၢ်တိာ်လၢနဖိအံၤ အဂီၢ်အခါန့ၣ်, ဝံသးစူၤမၤစၢၤအဝဲသ့ၣ်လၢကထံၣ်ဒီးနၢ်ဟူဘၣ်ဆှဲဆှဲပျီပျီ လၢကဘၣ်မၤနတၢ်လၢ မတၤ, ဖဲလဲၣ်, မနုၤအဃိလဲၣ်, ဒီး ဒ်လဲၣ် န့ၣ်တက့ၢ်. ဝံသးစူၤဟ့ၣ်လၢ်ဘၣ်အီၤ သးလၢအအိးထီၣ်သး ဒ်သိးကနၢ်ပၢၢ်ဝဲလၢအဘၣ်တၢ်ဃုထၢအီၤလၢနၤ မ့ၢ်ဒၣ်ထဲ လၢနဘျုးနဖှိၣ်အဃိန့ၣ်တက့ၢ်. အဝဲမ့ၢ်တအဲၣ်ဒိးစံးဆၢနတၢ်ကိးမ့ၢ်ဂ့ၤ, မ့ၢ်မၤယံာ်မၤနီၢ်အသးမ့ၢ်ဂ့ၤ, မၤစၢၤအီၤလၢ ကထိၣ်ဃူ ထိၣ်ဖိးဝဲအတၢ်မိၣ်န့ၢ်သးလီ ဒ်သိးကလီၤပလိာ်လၢနတၢ်မိၣ်န့ၢ်သးလီန့ၣ်တက့ၢ်. ဒိကနၣ်နကလုၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤ တဒိကနၣ်နကလုၢ် မ့ၢ်ဂ့ၤ, ဒ်နသးအိၣ်လၢနဖိခဲလၢာ်အလိၤအသိး, မၤကပုာ်လီၤနဖိအံၤအသး ဒ်သိးကအဲၣ်တၢ် ဒီး ကသူၣ်အိၣ်သးအိၣ်တၢ် ဒ်သိးနၤန့ၣ်တက့ၢ်. ပသ့ၣ်ညါလၢ တၢ်လၢနအဲၣ်ဒိးဒုးကဲထီၣ်လိၣ်ထီၣ်န့ၣ် ပမ့ၢ်တမၤဃုာ်တၢ်ဒီးနၤဘၣ်ဆၣ်, နမၤနဲ နတၢ်သ့လီၤ. ပစံးဘျုးနၤ လၢနဃုထၢပှၤ မ့ၢ်လၢ နဘျုးနဖှိၣ်အါ ဒီး နဟ့ၣ်တၢ်ညီအဃိန့ၣ်လီၤ. လၢခရံာ်အမံၤ ယဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Week 27

CHOSEN BY GOD TO GO AND BEAR FRUIT

John 15:16 – “You didn’t choose me, but I chose you and appointed you, that you should go and bear fruit, and that your fruit should remain; that whatever you will ask of the Father in my name, he may give it to you.” (WEB)

When God chooses you and you say yes, it is no good to run away. When I prayed to Him to heal my son, seriously sick almost beyond hope, I told God I would serve Him with the talent and time that I have. Although I wanted to be in ministry full time, I still had to make a living to provide for my family. If I were to completely immerse myself in ministry, I would have had to leave my family and they would have to be on their own to find a means to survive. It would have harmed the development of my children. My other concern was that people would see me as wanting to avoid my responsibility. All these concerns held me up for 16 years. 

But when I turned 40, I told God exactly, “God, I promised you I would serve You, but years have gone by because of my struggles and worries. I am now 40 years old. I have not been that fruitful. I should start serving You full-time. Please guide my path so I will walk straight on it and let me see Your miraculous sign for me to totally jump into Your work.”  Two months after saying that prayer, I got a letter from a friend I had not seen for 20 years saying, “If you want to go to the Bible School, submit your application to the school where I am now serving as a vice principal.” I treated it as an answer and preparation from God for me and I went to the Bible School. After finishing the Bible School, I came home. At that time, my sister and brothers told me to help out with my eldest brother’s business. I told them I promised God I would serve Him full-time and a mission department already has a job for me. But, I found out the job in the mission department would only be confirmed in the year-end meeting, which meant I would have to wait for an entire year. I prayed every day to God to show me the way. Then, I heard from two churches in Yangon asking me to come and help. My three children were studying in Yangon and my wife was staying with them, so I thought this would be a good move. I prayed about this opportunity. I asked God to show me which church to serve. 

While waiting for God’s answer, my eldest brother asked me to help him by working on a ship on the Kawthaung-Myeik-Dawei line of travel. Once I started working on the ship, we lost money and had business losses. I realized I was like Jonah. I said yes to God and then ran away from Him. I stopped working on the ship. Two days after quitting the job on the ship, I was devastated to hear the person who replaced my position drowned and died. I felt that turning back to God just in time saved my life. I am grateful I was chosen by God to bear fruit. It is by His grace that I get to glorify God with my service up to now. Hallelujah!    

Rev. Zaw Min
Myanmar

REFLECT

Life is full of choices: Stay or go? Save or spend? Give or take?  Love or hate? Follow God’s will or your own? Our choices determine the direction of our life, so we must choose wisely. 
God reveals to us His will but He never forces us. In fact, God respects and honors our choices.  

Applying lessons from Jonah  to ourselves, are you heading to Nineveh or Tarshish? 
Applying lessons from Rev. Zaw Min to ourselves, are you on a ship or in a church? 
Where have your choices led you thus far in your life?
Is it time to turn back to God or fully commit to God for you?

PRAYER FOR THE READER

Dear God, please bless Your children reading this devotional journal. As You reveal your unique purpose for each of your children, please let them see and hear clearly whom, where, why, and how they are to serve. Please give them open hearts to understand it is Your grace that chooses them. If they are not on board with You or are putting off Your call on their lives, please help Your children to align their desires with Yours. Just like You have concerns for all of Your children, wicked or not, soften our hearts to love and care like You. We thank you for Your grace and generosity in choosing us although You can accomplish your purpose without us.  In Jesus’ Name, I pray. Amen.