တၢ်မဲာ်ဆှးအလၢၢ်ထူၣ် ~ Pillar of Shame

အနွံ ၃၀ တၢ်မဲာ်ဆှးအလၢၢ်ထူၣ်  ဧ့ၤဘြံၤ ၁၂:၂ – ‘‘ဒီးပှၤလၢအဒုးကဲထီၣ်ဒီးမၤလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်ပတၢ်နာ်, ယ့ၣ်ရှူးတဂၤန့ၣ်, မ်ပကွၢ်ဃီၤတၢ်ဆူအ အိၣ်တက့ၢ်. အဝဲဒၣ်ဒိးထူၣ်စုညါ, ဒီးပာ်တၢ်မဲာ်ဆှးလၢတၢ်နီတမံၤဘၣ်, လၢတၢ်သးခုအိၣ်ပာ်လီၤအသးလၢအမဲာ်ညါအဃိ, ဒီးဆ့ၣ်နီၤဝဲလၢယွၤအလီၢ်ပစိာ်အစုထွဲတခီလီၤ.’’                               အိၣ်ဘှံးနံၤတၢ်ဘါဝံၤ, ယလဲၤဆူ ဟီၣ်ကီၣ်ဖၠၣ်စိမိၤ ဒီးလဲၤကွၢ်ကီ […]

Read more →