ယွၤပျၢ်ယတၢ်ကမၣ်ဒီးအဲၣ်ယၤလီၤ. ယွၤပျၢ်နတၢ်ကမၣ်ဒီးအဲၣ်နၤစ့ၢ်ကီးလီၤ ~ God Forgives and Loves Me; He Forgives and Loves You too

အနွံ ၂၉ ယွၤပျၢ်ယတၢ်ကမၣ်ဒီးအဲၣ်ယၤလီၤ. ယွၤပျၢ်နတၢ်ကမၣ်ဒီးအဲၣ်နၤစ့ၢ်ကီးလီၤ  အ့းဖ့းစူး ၂:၄-၅ – ‘‘မ့မ့ၢ်ယွၤလၢအသူၣ်ကညီၤ တၢ်ဒိၣ်သးကညီၤတၢ်အါန့ၣ်, မ့ၢ်အအဲၣ်ပှၤကွံပှၤအါအါကလဲာ်အဃိဒီး, ပှၤလၢအသံလၢတၢ်ကမၣ်အပူၤ ပဝဲဒၣ်အံၤ, မၤမူထီၣ်က့ၤဃုာ်ပှၤဒီးခရံာ်လီၤ. (သုတုၤ လၢတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤသုလၢ တၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်,).’’                               ယမံၤမ့ၢ်စီၤန့းကလးဒိၣ်, ဒီး […]

Read more →