မ့ၢ်အူဒၢ ဒီး တၢ်ကပီၤ မၤပူၤဖျဲးယၤ ~ The Light and the Lamp Delivered Me

အနွံ ၃၅ မ့ၢ်အူဒၢ ဒီး တၢ်ကပီၤ မၤပူၤဖျဲးယၤ စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁၉:၁၀၅ – ‘‘နကလုၢ်ကထါန့ၣ်မ့ၢ်မ့ၣ်အူဒၢတဖျၢၣ်လၢယခီၣ်အဂီၢ်, ဒီးတၢ်ကပီၤတဖျၢၣ်လၢ ယကျဲအဂီၢ်လီၤ.’’                              ဖဲ ၁၉၉၆ နံၣ် ယဖျိထီၣ်လံာ်စီဆှံကၠိဝံၤဒီးယလဲၤဟးလၢကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်, ဒီးတနံၣ်ဃီန့ၣ်ယဟဲက့ၤဆူကီၢ်ပယီၤန့ၣ်လီၤ. ဒီးပဟဲက့ၤ ဝဲဒၣ်ပသကိးယဲၢ်ဂၤန့ၣ်လီၤ. […]

Read more →

လၢတၢ်ခဲလၢာ်အပူၤန့ၣ် စံးထီၣ်ပတြၢၤတၢ်အဘျုးအဖှိၣ်တက့ၢ် ~ Give Thanks for Everything He Has Done

အနွံ ၃၄ လၢတၢ်ခဲလၢာ်အပူၤန့ၣ် စံးထီၣ်ပတြၢၤတၢ်အဘျုးအဖှိၣ်တက့ၢ် ၁ သ့းစၤလနံ ၅:၁၆-၁၈ – ‘‘သူၣ်ဖှံသးညီတဘိယူၢ်ဃီတက့ၢ်. ဘါထုကဖၣ်တၢ်တထံၣ်ဃီတက့ၢ်. လၢတၢ်ခဲလၢာ်အပူၤန့ၣ်, စံးထီၣ်ပတြၢၤ တၢ်အဘျုးအဖှိၣ်တက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, အဝဲန့ၣ်မ့ၢ်တၢ်ဘၣ်ယွၤအသးလၢယ့ၣ်ရှူးခရံာ်အပူၤလၢသုဂီၢ်လီၤ.’’                               ယတၢ်အိၣ်မူအတၢ်လဲၤခီဖျိလၢဟီၣ်ခိၣ်တစိၢ်ဖိအံၤ, ယမ့ၢ်ထံၣ်ဘၣ်တၢ်အိၣ်မူထဲ အဘီၣ်အညီဧိၤန့ၣ်ဒီး […]

Read more →

ယွၤမၤပူၤဖျဲးယဟံၣ်ဖိဃီဖိလၢတၢ်သံ “နၤတနၤ” ~ The Night God Rescued Me from Death

အနွံ ၃၃ ယွၤမၤပူၤဖျဲးယဟံၣ်ဖိဃီဖိလၢတၢ်သံ “နၤတနၤ” စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၉၂:၄-၅ – ‘‘အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, နဒုးသးခုယၤလၢနမၤတၢ်အဃိ, ယွၤဧၢ, လၢတၢ်လၢနမၤလၢနစုတဖၣ် အဃိန့ၣ်ယကသူၣ်ဖှံသးညီလီၤ. နမၤတၢ်တဖၣ်န့ၣ် မ့ၢ်ဆံးဒိၣ်လဲၣ်, ယွၤဧၢ, နကူၣ်ထီၣ်ဖးလီၤတၢ်န့ၣ်ယိာ်မးလီၤ.’’ ယမိၢ်ယပၢ်မ့ၢ်ပှၤလုၢ်အီၣ်လီၤအနီၢ်ခိသးသမူလၢတၢ်မၤအီၣ်မုာ်မၤအီၣ်ဝဲၤ အတၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢ သးသမူအတၢ်လဲၤအပူၤန့ၣ်လီၤ. ဒီးယပၢ်မ့ၢ်ပှၤတဂၤလၢ […]

Read more →

ယွၤတသးပ့ၤနီၣ်ပှၤဒီးတညိကွံာ်ပှၤဘၣ် ~ God Did Not Forget Us or Forsake Us

အနွံ ၃၂ ယွၤတသးပ့ၤနီၣ်ပှၤဒီးတညိကွံာ်ပှၤဘၣ် သးသယုၢ်တၢ် ၃:၃၁-၃၂ – ‘‘ယွၤတညိကွံာ်တၢ်လီၤထူလီၤယိာ်ဘၣ်. မၤနးမၤဖှီၣ်တၢ်ဘၣ်ဆၣ်ဒီး ကသူၣ်ကညီၤသးကညီတၢ်ဒ်အဘျုးဒိၣ်အဖှိၣ်အါအိၣ်ဝဲအသိးန့ၣ်လီၤ.’’ စးထီၣ်လၢယသ့ၣ်ညါတၢ်န့ၣ် ယန့ၢ်ဘၣ်မိၢ်ပၢ်အတၢ်အဲၣ်လၢလၢပှဲၤပှဲၤလီၤ. ဖဲယနၢ်ပၢၢ်တၢ်အါထီၣ်ဒီး ယသ့ၣ်ညါယွၤအတၢ် အဲၣ်အါထီၣ်ခီဖျိ ယမိမိပါပါအတၢ်ဟံးစုနဲၣ်ကျဲယၤအဃိလီၤ. ယဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်အါမံၤလၢ ယမိယပါ အတၢ်အိၣ်မူပူၤအကျါ တၢ်လၢအိၣ်တ့ၢ်လၢယသးပူၤန့ၣ်မ့ၢ်ဝဲဒၣ် တၢ်အဲၣ်ယွၤအါထီၣ်, […]

Read more →

ပှ့ၤက့ၤတၢ်ဆၢကတီၢ်ဒ်ပှၤကူၣ်တၢ်သ့အသိး ~Wisely Redeem the Time

အနွံ ၃၁ ပှ့ၤက့ၤတၢ်ဆၢကတီၢ်ဒ်ပှၤကူၣ်တၢ်သ့အသိး အ့ဖ့းစူး ၅:၁၆ – ‘‘ပှ့ၤက့ၤအဆၢကတီၢ်တက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤမုၢ်နံၤတဖၣ်န့ၣ်မ့ၢ်အအၢအသီလီၤ.’’ ဖဲယနီၢ်ဆံးကတီၢ်, ယဒိၣ်ထီၣ်ဘၣ်လၢသဝီဆံးဆံးတဖျၢၣ်အပူၤ, ယထီၣ်ဘၣ်တီၤကၠိ, ယမၤလိဘၣ်အိၣ်ဘှံးနံၤတၢ်မၤလိ,  ယလိာ်ကွဲဘၣ်ဒီးတံၤသကိးတဖၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢမၤမုာ်ယသးဒိၣ်မးလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်တုၤယနၢ်ပၢၢ်ထီၣ်တၢ်န့ၣ် ယသ့ၣ်ညါလၢ ထံကီၢ်တၢ်အိၣ်သးတဘၣ်လိာ်ဘၣ်စးသ့ၣ်တဖၣ်အါထီၣ်, တၢ်ဒုးတၢ်ယၤအါထီၣ်ဆူၣ်ထီၣ်, ပသဝီဘၣ်သုးအသးဝဲလၢတၢ်လီၢ် တတီၤဘၣ်တတီၤအဃိ […]

Read more →