ယွၤအတၢ်ဃုထၢပာ်လီၤယၤလၢယကလဲၤသၣ်ထီၣ်အဂီၢ်~Chosen by God to Go and Bear Fruit

အနွံ ၂၇ ယွၤအတၢ်ဃုထၢပာ်လီၤယၤလၢယကလဲၤသၣ်ထီၣ်အဂီၢ် ယိၤဟၣ် ၁၅:၁၆ – ‘‘သုဃုထၢလံယၤတမ့ၢ်ဘၣ်. မ့ၢ်ယဃုထၢလံသုဒီးပာ်လီၤသု, ဒ်သိးသုကလဲၤသၣ်ထီၣ်, ဒီၤသုတၤသၣ်ကအိၣ်ကဆိး, ဒ်သိးဖဲဒၣ်သုဃ့တၢ်လၢယမံၤလၢပၢ်န့ၣ်ဒီးအဝဲဒၣ်ကဟ့ၣ်လီၤသုလီၤ.’’ တၢ်လၢကစၢ်ယွၤအတၢ်ဃုထၢထီၣ်နၤန့ၣ်, နမ့ၢ်အၢၣ်လီၤအီၤလၢနကမၤန့ၣ်, နဃ့ၢ်ပူၤဖျဲးနသးတသ့လ့ၤတက့ၤဘၣ်. စးထီၣ်လၢ ယဖိခွါအဒိၣ်အိၣ်တဆူၣ်တုၤဒၣ်လဲာ်တၢ်မုၢ်လၢ်တအိၣ်လၢၤဘၣ်န့ၣ်, ယအၢၣ်လီၤကစၢ်ယွၤလၢဖဲတၢ်သ့ဒီး တၤလၣ်လၢအအိၣ်ဒီး ယၤန့ၣ်ယကမၤအတၢ်မၤန့ၣ်လီၤ. ယအဲၣ်ဒိးမၤယဲယွၤအတၢ်မၤတၢ်ဆၢကတီၢ်ပှဲၤပှဲၤသနာ်က့ […]

Read more →