ယွၤပျၢ်ယတၢ်ကမၣ်ဒီးအဲၣ်ယၤလီၤ. ယွၤပျၢ်နတၢ်ကမၣ်ဒီးအဲၣ်နၤစ့ၢ်ကီးလီၤ ~ God Forgives and Loves Me; He Forgives and Loves You too

အနွံ ၂၉

ယွၤပျၢ်ယတၢ်ကမၣ်ဒီးအဲၣ်ယၤလီၤ. ယွၤပျၢ်နတၢ်ကမၣ်ဒီးအဲၣ်နၤစ့ၢ်ကီးလီၤ

 အ့းဖ့းစူး ၂:၄-၅ – ‘‘မ့မ့ၢ်ယွၤလၢအသူၣ်ကညီၤ တၢ်ဒိၣ်သးကညီၤတၢ်အါန့ၣ်, မ့ၢ်အအဲၣ်ပှၤကွံပှၤအါအါကလဲာ်အဃိဒီး, ပှၤလၢအသံလၢတၢ်ကမၣ်အပူၤ ပဝဲဒၣ်အံၤ, မၤမူထီၣ်က့ၤဃုာ်ပှၤဒီးခရံာ်လီၤ. (သုတုၤ လၢတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤသုလၢ တၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်,).’’                              

ယမံၤမ့ၢ်စီၤန့းကလးဒိၣ်, ဒီး ယသးအိၣ် ၁၄နံၣ်လီၤ. ယအဲၣ်ဒိးဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤလီၤယွၤအတၢ်မၤဖးဒိၣ်ဆီတလဲယသးသမူဒ်လဲၣ်လီၤ. 

ဖဲယသးဖိစၢ်ဒံးအခါ, ယဘၣ်တၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါယၤ လၢတၢ်အီမိာ်အီခွး လၢတၢ်ပီးတၢ်လီတဖၣ် ဒီး တယံာ်ဘၣ်ဒီးယစွဲထီၣ်တၢ်သ့ၣ် တဖၣ်အံၤလီၤ. အဆိခါ ယဆိကမိၣ်လၢတၢ်အီမိာ်အီခွးမ့ၢ်တၢ်အမုာ်ဒီးဖျါအဂ့ၤအဃိ, ယရ့လိာ်ယသးဒီးဟးလိာ်ကွဲ လၢသးစၢ် တဖၣ်လၢအဟ့ၣ်ဒုးအီယၤမိာ်ဧိၤခွးဧိၤလီၤ. ပအိၣ်လၢတၢ်ဟးလီၢ်အပူၤဒီးအီမိာ်လီၤ. တဘျီတခီၣ် ပအ့ၣ်လိာ်ပသးစ့ၢ်ကီးလီၤ. တၢ်အီမိာ်ဟဲစိာ်ဝဲလၢယဂီၢ် တၢ်ဆီၣ်သနံး, တၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤ, ဒီး သူၣ်ဒိၣ်သးဖျိး ဒီး ယသးထီၣ်ညီကဒၣ်လီၤ. ယလီၤမၢ်ယဲ, အိၣ်ပှဲၤဒီးတၢ်သးအုး, တၢ်ဝံဃၢ, ဒီး တၢ်သးအၢ န့ၣ်လီၤ. လၢန့ၣ်အဖီခိၣ်, ယလဲၤဘၣ်ထွဲဘၣ်လၢ တၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ်လၢအိၣ်ဒီး အစုၣ်အပျၢ်န့ၣ်လီၤ. ပတဲအါလိာ်တၢ်အါမးလီၤ. ယပာ်တၢ်ကမၣ်လၢယလိၤလၢတၢ်ခဲလၢာ်န့ၣ်လီၤ. ယဟီၣ်, ယတူၢ်ဘၣ်ဒ်ယလုၢ် ယပှ့ၤတအိၣ်, ဒီး ယအဲၣ်ဒိးမၤဆါလီၤက့ၤယသးလီၤ. ယတကနၣ်ဃုာ်ကၠိလၢၤဘၣ်. ယဃ့ၢ်ကၠိဒီးယတမၤကၠိအတၢ်မၤဘၣ်. အါတက့ၢ်, ယမူၤယဲလၢတၢ်အီမိာ်ဖဲယလဲၤထီၣ်ကၠိ, ယမံဘၣ်ယသးလၢတီၤအပူၤ, မ့တမ့ၢ် ယအ့ၣ်လိာ်သးလၢပှၤန့ၣ်လီၤ. ယတပာ်ကဲ ယကၠိသရၣ်သမါ, ယမိၢ်ယပၢ်, ဒီး ယအိၣ်ဘှံးနံၤတၢ်မၤလိသရၣ်သမါတဖၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. 

ဖဲ လါယူၤလံ ၂၀၂၁ န့ၣ်, ယတလီၤတံၢ်လၢယအဲၣ်ဒိးလဲၤဧါတလဲၤဧါဘၣ်ဆၣ်, ယလဲၤတုၤဘၣ် ဖဲ Tonto Rim Christian Camp လီၤ. သနာ်က့ ဖဲန့ၣ် ယန့ၢ်ဘၣ်တၢ်သူၣ်ဖှံသးညီလၢတၢ်ဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်စံးထီၣ်ပတြၢၤထီၣ်ယွၤန့ၣ်လီၤ. လီၤဆီဒၣ်တၢ် တၢ်ထုကဖၣ်အတၢ်ဆၢကတီၢ်လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ခိၣ်နၢ်မ့ၢ်ဝဲတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤဖးဒိၣ်လၢယဂီၢ်လီၤ. တၢ်တဟါန့ၣ်, တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်သံ ကွၢ်မ့ၢ်ပှၤတဂၤဂၤ အဲၣ်ဒိးအုၣ်အသးဧါ. ယသးသုၣ်ဒီးယမၤယံာ်မၤနီၢ်သးတစဲး သနာ်က့ယအုၣ်ဘၣ်ယသးန့ၣ်လီၤ. ယတူၢ်ဘၣ် လၢမ့ၢ်တၢ်အဂ့ၤလၢယဂီၢ်လီၤ. ယွၤန့ၣ်အိၣ်နီၢ်ကီၢ်သပှၢ်တၢၢ်လီၤ. တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်ဘါထုကဖၣ်လၢယဂီၢ်ဒီးတဲယၤလၢယကဘၣ် ပျၢ်က့ၤယတၢ်ကမၣ် မ့ၢ်လၢယွၤပျၢ်ယတၢ်ကမၣ်, ဒီး ခီဖျိလၢပမၤတၢ်ဒဲးဘးခဲလၢာ် ဒီး ပလီၤတူာ်လီၤကာ်သနာ်က့ ထီဘိပဃ့ပျၢ် ပတၢ်ကမၣ်လၢ ယွၤသ့န့ၣ်လီၤ. တုၤလၢမုၢ်နၤခီန့ၣ်, ပအိၣ်ဝးတရံးမ့ၣ်အူပူၣ်ဒီးပသးဝံၣ်တၢ်လီၤ. ယပာ်သူၣ်ပာ်သးလၢ ယနံၤကမှံ ဒီး ယသးခုယဲ န့ၣ်လီၤ. ယစံၣ်တခွ့စံၣ်တခွီ ဒီး တဲက့ၤယသးလၢ, ‘‘ယွၤကတိၤတၢ်ဒီးယၤလီၤ. ယွၤအိၣ်နီၢ်ကီၢ်ဒီးယပလၢၢ်ဘၣ် သးစီဆှံအတၢ်ထိးယၤန့ၣ်လီၤ.’’ ယတူၢ်ဘၣ်တၢ်ကမၢကမၣ်တၢ်သးခုထဲလဲၣ်န့ၣ်ယတဲနၤတဘၣ်ဘၣ်. ဖဲယက့ၤတုၤလၢပဟံၣ်အိၣ် ဘှံးလီၢ်န့ၣ် ယပလၢၢ်ဘၣ်တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ဒီးယဆိကမိၣ်, ‘‘ယမ့ၢ်တဲလၢယအဲၣ်ယွၤအဃိ, ယကြၢးဒုးနဲၣ်တၢ်အဲၣ်အတၢ်အုၣ်သး တဖၣ်လီၤ. ပမ့ၢ်အဲၣ်ပှၤတဂၤအဃိ, ပတပာ်ဖျါပတၢ်အဲၣ်အတၢ်ပနီၣ်အတၢ်အုၣ်ကီၤတဖၣ်ဘၣ်ဧါ.’’ ယမ့ၢ်အဲၣ်ယွၤနီၢ်ကီၢ်အဃိ, ယကဘၣ်ပာ်တ့ၢ်ကွံာ်ယကျဲအၢသီတဖၣ်, ပီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤယသး, ဒီး ဟ့ၣ်လီၤယသးလၢာ်လၢာ်ဆ့ဆ့ဆူခရံာ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤ. ယပလၢၢ်တၢ်ဘျးစဲလၢယွၤလီၤ. ယပလၢၢ်ဘၣ်ယွၤမၤတၢ်လၢယပူၤလၢကျဲအဘိဘိ, ကတိၤတၢ်ဒီးယၤ, ဒီး လဲလိာ်ယၤ ဖဲ camp န့ၣ်လီၤ. ယွၤအိၣ်ဝဲနီၢ်ကီၢ်ဒီးယွၤန့ၣ်ဂ့ၤဝဲလီၤ. ဖဲယဟဲက့ၤလၢ camp န့ၣ်, ယပလၢၢ်ဘၣ်ဒ်ယမ့ၢ်ပှၤအသီတဂၤန့ၣ်လီၤ. ယပာ်တ့ၢ် ကွံာ် ကျဲအအၢအသီတဖၣ်ခဲလၢာ်လီၤ. ယစးထီၣ်အိၣ်ဘူးအါထီၣ်လၢယွၤ ဒီး ယဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤယတၢ်လဲၤခီဖျိ လၢအကဲထီၣ်သး ဖဲ camp န့ၣ်လီၤ. ယဘၣ်ဆိၣ်ဂ့ၤမ့ၢ်လၢယအိၣ်မူယဲအဃိလီၤ.

ဘၣ်တဘၣ်နကသံကွၢ်, ‘‘နသးအိၣ်ဒၣ်ထဲ ၁၄နံၣ် ဒီး ဘၣ်မနုၤနဘၣ်အၢၣ်လီၤတၢ်အံၤသ့ၣ်တဖၣ်လဲၣ်.’’ ယအၢၣ်လီၤအီလီၤ တဲာ်လီၤကျဲၤလီၤယတၢ်ဒဲးဘးတဖၣ် မ့ၢ်လၢယွၤအဘျုးအဖှိၣ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤယၤအဃိလီၤ. ယနာ်လၢယွၤအိၣ်ဒီးအတၢ်တိာ် လၢယဂီၢ်ဒီးလၢနဂီၢ်လီၤ. နမ့ၢ်တဟ့ၣ်ဘၣ်လီၤနသးဆူခရံာ်အအိၣ်ဒံးအဃိ, ဝံသးစူၤမၤအီၤတဘျီဃီဒ်အဝဲဒိတကျိာ်နသးအပဲတြီ အခဲအံၤန့ၣ်လီၤ. ပျဲခရံာ်ဟဲနုာ်လၢနသးအပူၤ ဒီး အဝဲကပျၢ်နတၢ်ကမၣ်ဒီးကဆီတလဲနတၢ်အိၣ်မူလီၤ. ယွၤမ့ၢ်သးအိၣ်ဆီတလဲ ယၤအဃိ, ယွၤအသးအိၣ်ဆီတလဲနၤစ့ၢ်ကီးလီၤ.

စီၤန့းကလးစ်ဒိၣ်
ဖံန့းက်စ်, အရံၣ်စိနါကီၢ်စဲၣ်

တၢ်ဆိကမိၣ်ထံမၤဘၣ်ထွဲက့ၤတၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါလၢပတၢ်အိၣ်မူ

ယွၤအတၢ်အဲၣ်, အဘျုးအဖှိၣ် ထိးဘၣ် န့းကလးစ် ဒီး မၤထူၣ်ဖျဲးအီၤလီၤ. လၢတၢ်သူၣ်ကၢ်သးလီၤ ဒီး တၢ်ပီၢ်ယၢ်က့ၤသးလၢ တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်လၢအမၤဘၣ်ဝဲလၢအပူၤကွံာ်, န့းကလးဟဲဆူယွၤအဂီၤထံး, အၢၣ်လီၤအတၢ်ဒဲးဘး, ဒီး ဘိးဘၣ်တဲဘၣ်ဝဲလၢ ယွၤန့ၣ်ဂ့ၤဝဲလီၤ. တၢ်လၢန့းကလးမၤန့ၣ်လိၣ်ဘၣ်တၢ်စူၢ်တၢ်နာ်ဒီးတၢ်သးဒူန့ၣ်လီၤ. တၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤတၢ်ကမၣ် ကဲထီၣ်ဝဲ တၢ်ကီတၢ်ခဲဖးဒိၣ်သ့ မ့တမ့ၢ်လၢပှၤအၢၣ်လီၤတၢ်တဂၤအံၤဘၣ်တၢ်တူၢ်လိာ်အီၤလၢယွၤအတၢ်အဲၣ်, အဘျုးအဖှိၣ်အဃိန့ၣ် ဒီး, မ့ၢ်ဘၣ်တၢ်စံၣ်ညီၣ်အီၤလၢတၢ်မၤမဲာ်ဆှး, မၤဆံးမၤစှၤလီၤအသူးအသ့ၣ်န့ၣ်လီၤ. 
၁ ယိၤဟၣ် ၁:၉ စံးဝဲ, ‘‘ပမ့ၢ်တဲာ်လီၤကျဲၤလီၤ ပတၢ်ဒဲးဘးဒီး, အဝဲဒၣ်အကလုၢ်တီ, ဒီးတီဝဲလိၤဝဲဒ်သိး အကပျၢ်ကွံာ် ပတၢ်ဒဲးဘး, ဒီးသ့စီကွံာ်ပှၤလၢကယဲၢ်တၢ်အၢတၢ်သီခဲလၢာ်လီၤ.’’
မ့ၢ်နတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အိၣ်ဒီးတၢ်လီၢ်ဘံၣ်ဘၢလၢတၢ်အၢၣ်လီၤတဲာ်လီၤကျဲၤလီၤတၢ်ကမၣ်အဂီၢ်ဧါ. မ့ၢ်နတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ကွဲမုာ်တူၢ်လိာ် တၢ်အၢၣ်လီၤတဲာ်လီၤကျဲၤလီၤတၢ်ကမၣ်ဧါ. နတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်စံးဆၢ တၢ်သူၣ်ကၢ်သးလီၤဒီးတၢ်ပီၢ်ယၢ်က့ၤသးဒ်လဲၣ်.

တၢ်ထုကဖၣ်လၢပှၤဖးတၢ်ဖိအဂီၢ်

ယွၤဧၢ, ဝံသးစူၤဆိၣ်ဂ့ၤဘၣ်နဖိတဂၤအံၤလၢအဖးဝဲတၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါအံၤန့ၣ်တက့ၢ်. သးကညီၤလၢ်ဘၣ်နဖိခဲလၢာ် လၢနတၢ် အဲၣ်လၢတလီၤတူာ်လီၤကာ်နီတဘျီဘၣ်န့ၣ်တက့ၢ်. ပတၢ်ဒဲးဘး အါတလၢ လၢပကဂံၢ်ထီၣ်ဒွးထီၣ်အီၤ, အိၣ်အါမး လၢပက ပာ်ခူသူၣ်အီၤ, ဒီး ဃၢတလၢ လၢပကဘၣ်ဝံအီၤန့ၣ်လီၤ. မုၢ်တနံၤအံၤ, ဝံသးစူၤ ဟ့ၣ်ဘၣ်နဖိအံၤလၢ တၢ်ဟ့ၣ်လၢအမ့ၢ် တၢ်သူၣ်ကၢ်သးလီၤဒီးတၢ်ပီၢ်ယၢ်က့ၤသး, မ့ၢ်လၢနတသးဘၣ်အၢတၢ်သ့ၣ်တဖၣ်ဘၣ် ဒီးနယူးယီၣ်ပာ်ကဲအီၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်သူၣ်ဒူသးဒူလၢအအၢၣ်လီၤတၢ်ဒဲးဘး ဟဲလၢနတၢ်အဲၣ် နဘျုးနဖှိၣ် အလီၢ်ဘံၣ်ဘၢ န့ၣ်လီၤ. မ်နကဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်လီၢ်ဘံၣ်ဘၢ တမ့ၢ်ထဲလၢနသးနါပှၢ်အပူၤတဂ့ၤ, မ့မ့ၢ်လၢနတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အပူၤ စ့ၢ်ကီးန့ၣ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤ ယဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Week 29

GOD FORGIVES AND LOVES ME; HE FORGIVES AND
LOVES YOU TOO

Ephesians 2:4-5 – “But God, being rich in mercy, for his great love with which he loved us, even when we were dead through our trespasses, made us alive together with Christ—by grace you have been saved.” (WEB)

My Name is Nicolas Doh. I am 14 years old.  I would like to share with you how our mighty God changed my life.

At such a young age, I was introduced to smoking vape and wax pen and quickly became addicted. At first I thought it was cool to smoke, so I started hanging out with the kids that introduced vape to me. We hung out in the bathroom to smoke and sometimes fought. Smoking brought me stress, anxiety, and a temper and I could get mad easily. I was lost, sad, stressed, and mad. On top of all, I got into a relationship that turned out to be toxic. We argued a lot, and I blamed myself for everything. I cried, feeling worthless and wanting to hurt myself. I stopped caring about school. I cut classes and didn’t do homework. Often I went to school high from smoking and sometimes fell asleep in my class or got into fights. I was disrespectful to my teachers, my parents, and Sunday school teachers.

In July, 2021, I ended up going with our church to Tonto Rim Christian camp, although I was not sure if I really wanted to go. However, at the camp, I really had fun worshiping and praising God with the group. In particular, I was thankful for the individual prayer section by the church leaders. One evening, the pastor asked if anyone wanted to share a testimony.  After some hesitation, I ended up sharing my testimony. It felt good. Wow! God is real!  After that the pastor prayed for me and told me to forgive myself because God forgave me and that sometimes, we fail and that’s okay because we are all sinners and we should pray about it and ask for forgiveness. In the evening when we gathered around the bonfire to sing, I caught myself smiling and being happy again. I was jumping and talking to myself saying, “God is talking to me. He is real and I felt the Holy Spirit.” I can’t explain how amazing it felt. When I went back to the cabin, I was feeling peaceful and thinking if I say I love God, then I should prove my love to Him, because if we love someone, won’t we try to prove our love to them? If I truly love God, I should turn away from my wicked ways, repent, and give my life to Jesus. I felt connected to God. I felt God was working with me in different ways, talking to me, and changing me during camp. I learned Jeremiah 29:1 – it was so amazing because God was working and He had a plan, purpose and future for me. Wow! God is real and good! After I came back from the camp, I felt like a whole new person. I turned away from all my wicked ways. I started getting myself closer to God and sharing my testimony about what happened to me at camp. I am blessed to be alive.

You may ask why I am only 14 and admitting all this. I am confessing my sins because I am saved by God’s grace. I believe God has a plan for me and you. If you haven’t given your life to Jesus yet, please do so because right now He is knocking on your heart. Let Jesus in because He will forgive and change your life. If God was willing to change me, God is willing to change you too.

Saw Nicolas Doh
Phoenix, Arizona

REFLECT

God’s love and grace touched Nicolas and set him free. With a broken heart and a contrite spirit over what he did in the past, Nicolas comes before God, confessing his sins and proclaiming the goodness of God. It takes faith and courage to do what Nicolas does because confessing sins can be costly if the confessor is not embraced with the love and grace of God, but judged with shame and humiliation.  1 John 1:9 says, “If we confess our sins, he is faithful and righteous to forgive us the sins, and to cleanse us from all unrighteousness.”    

Is your church a safe space for confession? Does your church welcome confession, no matter its nature. How does your church respond to a broken heart and a contrite spirit? 

PRAYER FOR THE READER

Dear God, please bless Your children reading this devotional journal. Have mercy on Your children according to Your unfailing love. Our sins are too many to count, too real to hide, and too heavy to carry. Today, please give your children the gift of a broken heart and contrite spirit for You do not despise them, but honor them. Courage to confess sins comes from the safe space of your love and grace. May You provide this safe space not only in your arms, but also in Your churches. In Jesus’ Name, I pray. Amen.