တၢ်မဲာ်ဆှးအလၢၢ်ထူၣ် ~ Pillar of Shame

အနွံ ၃၀ တၢ်မဲာ်ဆှးအလၢၢ်ထူၣ်  ဧ့ၤဘြံၤ ၁၂:၂ – ‘‘ဒီးပှၤလၢအဒုးကဲထီၣ်ဒီးမၤလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်ပတၢ်နာ်, ယ့ၣ်ရှူးတဂၤန့ၣ်, မ်ပကွၢ်ဃီၤတၢ်ဆူအ အိၣ်တက့ၢ်. အဝဲဒၣ်ဒိးထူၣ်စုညါ, ဒီးပာ်တၢ်မဲာ်ဆှးလၢတၢ်နီတမံၤဘၣ်, လၢတၢ်သးခုအိၣ်ပာ်လီၤအသးလၢအမဲာ်ညါအဃိ, ဒီးဆ့ၣ်နီၤဝဲလၢယွၤအလီၢ်ပစိာ်အစုထွဲတခီလီၤ.’’                               အိၣ်ဘှံးနံၤတၢ်ဘါဝံၤ, ယလဲၤဆူ ဟီၣ်ကီၣ်ဖၠၣ်စိမိၤ ဒီးလဲၤကွၢ်ကီ […]

Read more →

ယွၤပျၢ်ယတၢ်ကမၣ်ဒီးအဲၣ်ယၤလီၤ. ယွၤပျၢ်နတၢ်ကမၣ်ဒီးအဲၣ်နၤစ့ၢ်ကီးလီၤ ~ God Forgives and Loves Me; He Forgives and Loves You too

အနွံ ၂၉ ယွၤပျၢ်ယတၢ်ကမၣ်ဒီးအဲၣ်ယၤလီၤ. ယွၤပျၢ်နတၢ်ကမၣ်ဒီးအဲၣ်နၤစ့ၢ်ကီးလီၤ  အ့းဖ့းစူး ၂:၄-၅ – ‘‘မ့မ့ၢ်ယွၤလၢအသူၣ်ကညီၤ တၢ်ဒိၣ်သးကညီၤတၢ်အါန့ၣ်, မ့ၢ်အအဲၣ်ပှၤကွံပှၤအါအါကလဲာ်အဃိဒီး, ပှၤလၢအသံလၢတၢ်ကမၣ်အပူၤ ပဝဲဒၣ်အံၤ, မၤမူထီၣ်က့ၤဃုာ်ပှၤဒီးခရံာ်လီၤ. (သုတုၤ လၢတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤသုလၢ တၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်,).’’                               ယမံၤမ့ၢ်စီၤန့းကလးဒိၣ်, ဒီး […]

Read more →

ပတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်ဒီးယွၤအပှၤဂီၢ်မုၢ်အတၢ်မၤ မၤဘျါက့ၤတၢ်ဆါ ~ Our Faith and the Action of God’s People Bring Healing

အနွံ ၂၈ ပတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်ဒီးယွၤအပှၤဂီၢ်မုၢ်အတၢ်မၤ မၤဘျါက့ၤတၢ်ဆါ မးသဲ ၂၁:၂၂ – ‘‘ဒီးသုမ့ၢ်စူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ်ဒီး, ဖဲဒၣ်သုဃ့တၢ်လၢသုတၢ်ဘါထုကဖၣ်အပူၤတဖၣ်န့ၣ်, သုကန့ၢ်ဘၣ်ခဲလၢာ်လီၤ.’’ ယမ့ၢ်စီၤတီလူးလီၤ. ယပၢ်ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ် ခိဘ့း-၁၉ တၢ်ဆါအဃိကစၢ်ယွၤကိးက့ၤအီၤဖဲ လါယူၤလံ ၂၆ သီန့ၣ်လီၤ. တချုး လၢယပါသံန့ၣ်ယဒိးန့ၢ်စ့ၢ်ကီးတၢ်ဆါ ခိဘ့း-၁၉ […]

Read more →

ယွၤအတၢ်ဃုထၢပာ်လီၤယၤလၢယကလဲၤသၣ်ထီၣ်အဂီၢ်~Chosen by God to Go and Bear Fruit

အနွံ ၂၇ ယွၤအတၢ်ဃုထၢပာ်လီၤယၤလၢယကလဲၤသၣ်ထီၣ်အဂီၢ် ယိၤဟၣ် ၁၅:၁၆ – ‘‘သုဃုထၢလံယၤတမ့ၢ်ဘၣ်. မ့ၢ်ယဃုထၢလံသုဒီးပာ်လီၤသု, ဒ်သိးသုကလဲၤသၣ်ထီၣ်, ဒီၤသုတၤသၣ်ကအိၣ်ကဆိး, ဒ်သိးဖဲဒၣ်သုဃ့တၢ်လၢယမံၤလၢပၢ်န့ၣ်ဒီးအဝဲဒၣ်ကဟ့ၣ်လီၤသုလီၤ.’’ တၢ်လၢကစၢ်ယွၤအတၢ်ဃုထၢထီၣ်နၤန့ၣ်, နမ့ၢ်အၢၣ်လီၤအီၤလၢနကမၤန့ၣ်, နဃ့ၢ်ပူၤဖျဲးနသးတသ့လ့ၤတက့ၤဘၣ်. စးထီၣ်လၢ ယဖိခွါအဒိၣ်အိၣ်တဆူၣ်တုၤဒၣ်လဲာ်တၢ်မုၢ်လၢ်တအိၣ်လၢၤဘၣ်န့ၣ်, ယအၢၣ်လီၤကစၢ်ယွၤလၢဖဲတၢ်သ့ဒီး တၤလၣ်လၢအအိၣ်ဒီး ယၤန့ၣ်ယကမၤအတၢ်မၤန့ၣ်လီၤ. ယအဲၣ်ဒိးမၤယဲယွၤအတၢ်မၤတၢ်ဆၢကတီၢ်ပှဲၤပှဲၤသနာ်က့ […]

Read more →