ယွၤအတၢ်ဃုထၢလီၤဆီလၢယဂီၢ် ~ God’s Special Calling for Me

အနွံ ၁၉

ယွၤအတၢ်ဃုထၢလီၤဆီလၢယဂီၢ်

ယံးရမံယၤ ၁:၄-၅ – ‘‘လၢယတချုးတ့လီၤဒံးဘၣ်နၤလၢပှၤဟၢဖၢပူၤန့ၣ်ဘၣ်ဒီး, ယသ့ၣ်ညါနၤ, ဒီးနတချုးဟးထီၣ်ဒံး ဘၣ်လၢပှၤဒၢလီၢ်အပူၤန့ၣ်ဘၣ်ဒီး, ယပာ်နၤလီၤဆီဒၣ်တၢ်, ဒီးပာ်နၤလၢဝံတဂၤလၢပှၤကလုာ်တဖၣ်အဂီၢ်လီၤ.

ဝံယံးရမံယၤမ့ၢ်ပှၤလၢအဟဲလီၤစၢၤလၢပှၤလုၢ်တၢ်အဒိၣ်အစၢၤအသွဲၣ်ဘၣ်ဆၣ်, ဖဲကစၢ်ယွၤကိးအီၤလၢကမၤအတၢ်န့ၣ်အဝဲစံးဝဲ, ‘‘အၣ်လါ, ကစၢ်ဧၢ, ကွၢ်ကွၢ်, ယကတိၤတၢ်တသ့ဘၣ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယမ့ၢ်ဖိသၣ်တဂၤလီၤ.’’ (ယံးရမံယၤ ၁:၆)

ဖဲယထိၣ်သတြီၤယတၢ်အိၣ်မူဒီးဝံယံးရမံယၤန့ၣ်, လီၤဆီဝဲဒ်ထံဒီးသိအသိးန့ၣ်လီၤ. ယတၢ်လီၤစၢၤမ့ၢ်ဒၣ်မိၢ်လုပၢ်လၢ်, တၢ်  အီၣ်ဃဲၤအီၣ်ဘှး, တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့တအိၣ်ဒီးတၢ်သ့ၣ်ညါထူယွၤတအိၣ်စ့ၢ်ကီးဘၣ်. လၢခံက့ၤဖဲယပါဒိးဘျၢထံဝံၤန့ၣ်, ယဖံသးထီၣ်အီၤဒီးတပျဲယပါလဲၤထီၣ်အဟံၣ်လၢသၢနံၣ်အတီၢ်ပူၤန့ၣ်လီၤ. သၢနံၣ်ပှဲၤထီၣ်ဒီးယပါလဲၤအိၣ်သကိးက့ၤယဖံဒီး တဲက့ၤတၢ်သးခုကစီၣ်အဂ့ၢ်အဃိ, လၢခံယဖံဒီးယပါအဒီပုၢ်ဝဲၢ်ခဲလၢာ်က့ၤနာ်က့ၤကစၢ်ခရံာ်န့ၣ်လီၤ.

ယွၤအတၢ်ဃုထၢယၤလီၤဆီဒ်လဲၣ်န့ၣ်ယနၢ်တပၢၢ်ဘၣ်. လၢယဒီပုၢ်ဝဲၢ်ဃိးဂၤအကျါ, ယထီၣ်ဘၣ်လံာ်စီဆှံကၠိဒီးမၤဘၣ်ယွၤအ တၢ်မၤတုၤဆၢကတီၢ်ခဲအံၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲယဖျိထီၣ်တီၤထီကၠိဝံၤတဘျီဃီ, ယသးအိၣ်မၤလိတၢ်ဆူညါဘၣ်ဆၣ်, ဆၢကတီၢ်ဖဲန့ၣ် ပှၤလၢကန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်ကဘၣ်မ့ၢ်ပှၤဖျိးစိလၢတၢ်မၤလိမၤဒိးဒီးခိၣ်နၢ်ပဒိၣ်ပပှၢ်တဖၣ်အဖိသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢယ တပၣ်လၢတၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အကျါနီတမံၤအဃိ, ကျဲအိၣ်ထဲတဘိလၢ, ယဘၣ်ပိာ်ထီၣ်ယတံၤသကိးတဖၣ်လၢကလဲၤထီၣ်လံာ်စီ ဆှံကၠိအခံ လၢတၢ်သူၣ်ဃၢသးဃၢအပူၤန့ၣ်လီၤ. 

ယလဲၤတုၤလၢမဲၢ်လး, ပှၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲကဝီၤတဘျီဃီ, ယသးဟးဂီၤ, မ့ၢ်လၢယတထံၣ်ဘၣ်ဒဲကဝီၤဒ်အံၤနီတဘျီဘၣ်. လံာ်စီဆှံကၠိစ့ၢ်ကီးအိၣ်လၢကစၢၢ်ကပၤ, ဘၣ်ဒၢၣ်ထံ, ဘၣ်ဃုသ့ၣ်မုၢ်, ဘၣ်ဃုဒဲးအီၣ်တၢ်ဒိးတၢ်လၣ်လၢတၢ်တပှီာ်ညါပူၤ, ယသးဟးဂီၤဒိၣ်မးလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ဖဲကၠိစးထီၣ်န့ၣ်, တၢ်ကလုၢ်သီၣ်ထီၣ်လၢယပူၤ, ‘‘ဆၣ်ထွဲဧၢ, ခဲအံၤနဟဲတုၤလံ. နဘၣ်မၤအဂ့ၤ ကတၢၢ်လီၤ.’’ အခီပညီမ့ၢ် တဘၣ်မၤကလိာ်ကလာ်တဂ့ၤ. ဖဲန့ၣ်ယသးအဂံၢ်ဟဲဆူၣ်ထီၣ်ဒီးယစးထီၣ်မၤလိတၢ်, ဒီးယမၤအဂ့ၤ ကတၢၢ်ဒီးလၢကစၢ်ယွၤအဘျုးအဃိ, ယမၤန့ၢ်ခိၣ်ဖးတၢလၢယတၢ်မၤလိလွံၢ်နံၣ်အတီၢ်ပူၤအဃိမ့ၢ်တၢ်သးခုလၢယဂီၢ်ဒိၣ်မးလီၤ. သပှၢ်ကတၢၢ်န့ၣ်, စးထီၣ်လၢယထီၣ်ကၠိသ့တုၤလၢယဖျိထီၣ်တီၤထီကၠိန့ၣ်ယမၤလိတၢ်ယတလီၤတဲာ်နီတနံၣ်ကီးဘၣ်. ဒီးတမၤန့ၢ် ဘၣ်ခိၣ်ဖးနီတနံၣ်စ့ၢ်ကီးဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ်ယမၤန့ၢ်ဘၣ်ခိၣ်ဖးခံထဲတဘျီဧိၤ, မ့ၢ်လၢပတီၤပူၤပှၤအိၣ်ဒၣ်ထဲခံဂၤအဃိန့ၣ်လီၤ. 

ယသးခုသးမုာ်ဒီးနၢ်ပၢၢ်က့ၤ, ယွၤအတၢ်ဃုထၢလၢယဂီၢ်ဒ်အစံးဘၣ်ဝံယံးရမံယၤအသိး, ယနာ်လၢယွၤဃုထၢတ့ၢ်ယၤလၢယမိၢ် အဒၢလီၢ်ပူၤလံၤလံၤ, ဒီးဒ်ယွၤဃုထၢပှၤအဂၤလွံၢ်ဆံလၢကကွဲးလံာ်စီဆှံန့ၣ် ပၣ်ဃုာ်ပှၤအကလုာ်ကလုာ်အသိးန့ၣ်, ယဲယပၣ်ဃုာ် စ့ၢ်ကီးလၢပှၤမၤတၢ်သးခုကစီၣ်, တၢ်ခ့တၢ်ပှၤတဖၣ်အါဂၤအကျါ, ယွၤဂံၢ်ဃုာ်ယၤအဃိတၢ်ဘျုးဒိၣ်မးလီၤ. မ်ယွၤအမံၤဘၣ်တၢ် စံးထီၣ်ပတြၢၤအီၤဒီးမၤလၤကပီၤအီၤအစိၤစိၤဃၣ်ဃၣ်တက့ၢ်. 

သရၣ်ဒိၣ်ဆၣ်ထွဲခူးဖိ
ဒၢလးစ်, ထဲးက်စၢးစ်ကီၢ်စဲၣ်

တၢ်ဆိကမိၣ်ထံမၤဘၣ်ထွဲက့ၤတၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါလၢပတၢ်အိၣ်မူ

လံာ်စီဆှံအပူၤပထံၣ်ဘၣ်ယွၤကိးပှၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢကျဲလီၤဆီသ့ၣ်တဖၣ်လီၤ. ပထံၣ်ဘၣ်စ့ၢ်ကီး လၢစီၤမိၤၡ့မ့ၢ်ဂ့ၤ, စီၤယိၤနါမ့ၢ်ဂ့ၤ, စီၤကံးဒဧိၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, စီၤယံးရမံယၤမ့ၢ်ဂ့ၤ, ဖဲယွၤကိးအီၤအခါန့ၣ်ဂ့ၢ်လိာ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢအဝဲသ့ၣ်ဟ့ၣ်န့ၣ် မ့ၢ်ဝဲ အတမ့ၢ်တၢ်နီတမံၤလၢကလဲၤကတိၤတၢ်လၢဖၤရိၤဘၣ်. အကတိၤတၢ်တသ့ဘၣ်. အမ့ၢ်ပှၤဖှီၣ်ဖိယာ်ဖိလၢမနၤၡ့ၤဒီးအဆံး ကတၢၢ်လၢအပၢ်အပှၤဟံၣ်ဖိအကျါ, ဒီးအဂၤသ့ၣ်တဖၣ်လီၤ. 

သနာ်က့ အဝဲသ့ၣ်တဖၣ်လၢခံတူၢ်လိာ်ယွၤအတၢ်ကိးဒီးကဲဘျုးကဲဖှိၣ် လၢယွၤအဘီမုၢ်တၢ်မၤန့ၣ်လီၤ.
နနၢ်ဟူယွၤကိးနၤလၢကမၤတၢ်တမံၤမံၤဧါ. နအိၣ်ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤမနုၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢနကဂ့ၢ်လိာ်ယွၤအတၢ်ကိးလဲၣ်. 
ဖဲယွၤအပှၤဂီၢ်မုၢ်ဂ့ၢ်လိာ်ယွၤအတၢ်ကိးသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် တၢ်မနုၤကဲထီၣ်အသးလၢခရံာ်အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤလဲၣ်. နထံၣ်ဘၣ်တၢ်အဒိတမံၤမံၤဧါ.

တၢ်ထုကဖၣ်လၢပှၤဖးတၢ်ဖိအဂီၢ်

ယွၤဧၢ, ဝံသးစူၤဆိၣ်ဂ့ၤဘၣ်နဖိတဂၤအံၤလၢအဖးဝဲတၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါအံၤ န့ၣ်တက့ၢ်. ယွၤဧၢ နဖိလၢနတကိးအီၤလၢကမၤတၢ်နီတမံၤန့ၣ်တအိၣ်ဘၣ် နီတခီၣ်ဘၣ်. လၢနဖိကိးဂၤဒဲးအဂီၢ် နအိၣ်ဒီးအတၢ်တိာ်လၢအဂီၢ် ဒီးမူဒါလၢ နအဲၣ်ဒိးဟ့ၣ်လီၤအီၤန့ၣ်လီၤ. လၢနဖိတဂၤလၢဖးလံာ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါအံၤအဂီၢ် ယနာ်လၢနဒုးသ့ၣ်ညါအီၤတၢ်လၢနအဲၣ်ဒိးမၢအဝဲမၤဝဲန့ၣ်လီၤ. မၤစၢၤဘၣ်အီၤလၢ မ်အသုတဂ့ၢ်လိာ်နတၢ်ကိးအီၤတဂ့ၤ. မ်အသုတလဲၤပူၤကွံာ်တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤလၢ နအဲၣ်ဒိးဟ့ၣ်အီၤတဂ့ၤ. မၤစၢၤအီၤဒ်သိး ကစံးဆၢ နတၢ်ကိးလၢ တၢ်နာ်, တၢ်သူၣ်အိၣ်သးအိၣ်, တၢ်သူၣ်ဆူၣ်သးဆူၣ်, လၢတၢ်သန့ၤအသးလၢနဂံၢ်နဘါ နစိကမီၤန့ၣ်တက့ၢ်. မ့ၢ်အဂ့ၢ်လိာ်တ့ၢ်နတၢ်ကိးအဃိ, ဝံသးစူၤပျၢ်လၢ်ဘၣ် အတၢ်ကမၣ် ဒီးပျဲနသးမုာ်စီဆှံ ထိၣ်ဟူးထိၣ်ဂဲၤအီၤလၢ ကပီၢ်ယၢ်လီၤ က့ၤအသးဒီးကဟံးန့ၢ်ဝဲတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢကမၤဘၣ်နတၢ်လၢတၢ်အဲၣ်နၤ တၢ်စံးထီၣ်ပတြၢၤနၤတက့ၢ်.  လၢခရံာ်အမံၤ ယဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Week 19

GOD’S SPECIAL CALLING FOR ME

Jeremiah 1:4-5 – “Now Yahweh’s word came to me, saying, “Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I sanctified you. I have appointed you a prophet to the nations.” (WEB)

Although Prophet Jeremiah was a descendent of the Levite lineage, when God called him, he said, “Ah, Lord Yahweh! Behold, I don’t know how to speak; for I am a child.” (Jeremiah 1:6)

When I compare myself with Jeremiah, it is like day and night. I descended from the lineage that practiced animism, worshipped ancestors, did not have education, and did not know the true God. After my father accepted Christ and got baptized, my grandmother did not allow him to come home for three years. After three years, my father was able to visit my grandma and later shared the Gospel with her, resulting in my grandma and all her siblings coming to know Christ. 

It is hard to understand how God chose me. Among my eight siblings, I got to go to Bible school and serve God until today. After graduating from high school, I wanted to pursue more education. But at that time, only those who were exceptionally successful academically and children of leaders received that kind of opportunity. I was not in that category so I had only one choice, to follow my friends and go to Bible school with a heavy heart. 

Once I got to Mae La refugee camp, I was very disappointed because I had not seen a refugee camp like that. The Bible school was next to the mountains. You had to fetch water, find your own wood to use for cooking, and search for leaves and vegetables in the forest. It was a very disappointing experience. But, when the school started, a voice within me said, “Hsa Twel, you are here and you do your best.”  That meant I was not to waste anything. I felt encouraged and started learning and worked hard. By God’s grace, I received first prizes for four years there and that brought great joy to me. Although I never failed any class from kindergarten to high school, I had never received any award, except for a time when there were only two students in my class.

Once I began to have a better grasp of God’s calling for me I felt joy and peace. God’s calling for me is like His calling of Jeremiah. Since I was in my mother’s womb, God had me on His mind. Like God chose those 40 people from various backgrounds to write the Bible, God thought of me to use me to spread the gospel. God from day one counted me among His servants. May God’s Name be praised and honored forevermore.  

Rev. Hsa Twel Kupoe
Dallas, Texas

REFLECT

In the Bible God called many in strange ways. We also found that the God-chosen ones like Moses, Jonah, Gideon, and Jeremiah tried to refuse God’s calling. They gave excuses such as, who am I to speak to Pharoah, I can’t really speak, I am from the weakest clan Manasseh and I am the least in my family, and other excuses. But in the end, they accepted God’s calling and became blessings in God’s kingdom. 

Are you hearing God calling you to do something? What excuses do you use to refuse God’s calling? When God’s people refuse God’s calling, what happens to the churches?  
Have you seen any such incident and consequences?

PRAYER FOR THE READER

Dear God, please bless Your children reading this devotional journal. Father, there is no child of Yours that You do not call. For every child of Yours, You have a plan and a task. I believe You let Your children reading this devotional know what it is that You want them to do. Please help them not to refuse Your calling. Let them not pass the blessings You want to bestow upon them. Help them to accept Your call in faith, willingness, and enthusiasm with reliance upon Your strength and power. If they are refusing Your call, please forgive them and let Your Holy Spirit lead them to repentance and acceptance of the opportunity to serve You in love and praise of You. In Jesus’ Name I pray. Amen.