တၢ်သးဟးဂီၤ

အ​​နွံ ၁၁

တၢ်သးဟးဂီၤ

ဒီးစံးဝဲဒၣ်, အါလံ. ခဲကနံၣ်အံၤ, ယွၤဧၢ, ဟံးထီၣ်ယသးတက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယတဂ့ၤန့ၢ်ဘၣ်ယပၢ်တဖၣ်ဘၣ်.

၁စီၤပၤ ၁၉:၄ခ

ကီဝဲဒၣ်လၢ ပှၤကညီသ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ် လၢကတဲဖျါထီၣ် ဘၣ်ဃးဒီး တၢ်သးဟးဂီၤလၢ အတူၢ်ဘၣ်ဝဲလၢအနီၢ်ကစၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, ပှၤလၢအအဲၣ် ဘၣ်ဝဲသ့ၣ်တဖၣ်တူၢ်ဘၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, ခီဖျိလၢ ကညီလုၢ်လၢ်ဒီးအတၢ်နာ် တနီၤ လၢအထံၣ်ကမၣ်ဝဲ ပှၤအိၣ်ဒီးသးအတၢ်ဟးဂီၤ လၢအသူးအ သ့ၣ်ဟးဂီၤအဃိန့ၣ်လီၤ. ဒူၣ်ဖိထၢဖိပှဲၤဒူၣ် လၢနတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤ တူၢ်ဘၣ်တၢ်တအိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့လၢသးအတၢ်ဟးဂီၤအဃိလဲၣ်. အဝဲ သ့ၣ်မ့ၢ် နဝဲၢ်မုၣ်ဝဲၢ်ခွါ, ပုၢ်မုၣ်ပုၢ်ခွါ, ပှၤအိၣ်လၢကညီတဝၢအပူၤ, ဒီး ပှၤဆ့ၣ်နီၤလၢနကပၤ လၢသရိာ်အပူၤလီၤ. ပှၤတဂၤဂၤအံၤ ဘၣ်တ ဘၣ်တူၢ်ဘၣ်တၢ်နးနးကလဲာ်ဘၣ်ဆၣ် အပျံၤဝဲလၢကတဲဖျါထီၣ်လၢ နၤလီၤ. ၁စီၤပၤ ၁၉:၁-၁၆ ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲလၢ ယွၤအပှၤဃုထၢ ဝံအ့ၤလံယၤ တူၢ်ဘၣ်ဝဲ တၢ်သးဟးဂီၤတၢ်ဆါအပနီၣ်တဖၣ် လၢ အမ့ၢ် တၢ်မံတန့ၢ်, နီၢ်ခိအတၢ်လီၤဘှံးလီၤတီၤ, တၢ်တူၢ်ဘၣ်ပှၤ သမၢအီၤဒီးအလုၢ်အပှ့ၤတအိၣ်, တၢ်အိၣ်ယံၤလီၤဖးဒီးပှၤဂၤ, ဒီး တၢ်ဆိကမိၣ်အတဂ့ၤတဖၣ် လၢအဲၣ်ဒိးသံဝဲန့ၣ်လီၤ. ယွၤအကလူး ကဟုကယာ်အီၤတုၤလၢအဝဲအိၣ်ဝဲကိညၣ်ထီၣ်ဒီးအိၣ်ကတဲာ်ကတီၤ အသးလၢကက့ၤဆူ ပှၤတဝၢအကျါန့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ခရံာ်အနီၢ်ကစၢ် ပာ်ဖျါတ့ၢ်တၢ်အဒိအတဲာ်အဂ့ၤတဖၣ် ဘၣ်ဃးဒီး တၢ်မၤစၢၤပှၤသ့ၣ် တဖၣ်လၢအတူၢ်ဘၣ် သးအတၢ်ဆါန့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ခရံာ်လဲၤသကိး တၢ်ဒီးမၤစၢၤဝဲ ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢပှၤတတူၢ်လိာ်, ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢ ပှၤပာ်ကွံာ်လၢတၢ်ချၢ လၢဟီၣ်ခိၣ်အမဲာ်ချံအတၢ်ထံၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.     

ယွၤလၢအဘျုးအဖှိၣ်ထူးတီၤဧၢ, ဝံသးစူၤမၤစၢၤပှၤလၢ ပကမ့ၢ်တၢ်မုၢ်လၢ်ဒီးတၢ်မၤစၢၤ လၢပှၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢအစံး ‘‘အါလံ. ခဲကနံၣ်အံၤ, ယွၤဧၢ, ဟံးထီၣ်ယသးတက့ၢ်’’ အဂီၢ်န့ၣ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤ, ပဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.