တၢ်ထံၣ်အံၣ်ထံၣ်ဆံးတပာ်ကဲတၢ်

ဃိး​​နွံတနွံ

တၢ်ထံၣ်အံၣ်ထံၣ်ဆံးတပာ်ကဲတၢ်

ဒီးယ့ၣ်ရှူးစံးဘၣ်အီၤ, တၢ်လၢဝံဧိၤမီၣ်ဧိၤ, တမ့ၢ်ဘၣ်အလၤအကပီၤတအိၣ်ဘၣ်န့ၣ်ဘၣ်. အလၤကပီၤတအိၣ်ဘၣ်ထဲလၢ အထံအကီၢ်ဒၣ်ဝဲအပူၤန့ၣ်ဧိၤလီၤ.

မၢ်ကူး ၆:၄

တၢ်ထံၣ်အံၣ်ထံၣ်ဆံးတပာ်ကဲတၢ် မ့ၢ်တၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သး လၢအထံၣ် တၢ်တမံၤမံၤ (မ့) ပှၤတဂၤဂၤလၢအပတီၢ်ဖုၣ်, အလုၢ်အပှ့ၤတအိၣ်, အလီၤကွၢ်တလီၤ, အလီၤသးဘၣ်အၢန့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ခရံာ်ဘၣ်တၢ် ထံၣ်ဆံးအီၤ ဒီး သမၢအီၤလၢအဒူသဝီဖိ အဒူၣ်ဖိထၢဖိဒၣ်လဲာ် လီၤ. တၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သးအံၤပထံၣ်ဘၣ်လၢပဟံၣ်ဖိဃီဖိအကျါ, ပတၢ်အိၣ် ဖှိၣ်အပူၤ, ဒီး တၢ်တဝၢတဖၣ်အပူၤစ့ၢ်ကီးလီၤ. တဘျီတခီၣ်ပထံၣ် အံၣ်ထံၣ်ဆံးတပာ်ကဲပမိၢ်ပပၢ်မ့ၢ်လၢအဝဲသ့ၣ်ကတိၤကီၤလၤဝါကျိာ် တသ့အဃိလီၤ. ဒ်န့ၣ်အသိး ပထံၣ်အံၣ်ထံၣ်ဆံးတပာ်ကဲ ပဖိတဖၣ် မ့ၢ်လၢအဝဲသ့ၣ်လူၤပိာ်ထွဲကညီတၢ်ဆဲးတၢ်လၤတန့ၢ်လီၤတံၢ်လီၤဆဲး အဃိလီၤ. လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤစ့ၢ်ကီး, တဘျီတခီၣ် ပတဟ့ၣ် တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်ဆူပှၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢယွၤအဲၣ်ဒိးသူဝဲမ့ၢ်လၢပထံၣ်အံၣ် ထံၣ်ဆံးတပာ်ကဲအဝဲသ့ၣ်အဃိလီၤ. တၢ်လၢယနၢ်ဟူဘၣ်တဘျီတ ခီၣ်လၢပတၢ်တဝၢအပူၤမ့ၢ်တၢ်ကတိၤ လၢအစံး, ‘‘ယတအဲၣ်ဒိးအိၣ် လၢပှၤကညီအကျါဘၣ်. ယတအဲၣ်ဒိး မၤဃုာ်ယသးလၢပှၤကညီ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဘၣ်’’ န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လီၤ. ပှၤကညီတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖၣ် အိၣ်ဒီး အတၢ်လီၤတူာ်လီၤကာ်တဖၣ်လီၤ. တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လၢတအိၣ်ဒီး တၢ်လီၤတူာ်လီၤကာ်မ့ၢ်အအိၣ်တဖျၢၣ်ဖျၢၣ်ဧါ. တၢ်ထံၣ်အံၣ်ထံၣ်ဆံး တပာ်ကဲတၢ် ဟဲအိၣ်ထီၣ်ခီဖျိလၢတၢ်ပာ်ထီၣ်ထီသးဒီး တၢ်ထံၣ်ထဲ ပှၤဂၤအတၢ်ဂံၢ်ဆံးဘါစၢ်အဃိလီၤ. တၢ်ထံၣ်အံၣ်ထံၣ်ဆံးတပာ်ကဲ တၢ် မၤဟးဂီၤတၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ်တဖၣ် ဒီး ဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်ဆိမိၣ်လီၤ သးကလီကလီလၢ အလီၢ်အလၤထီန့ၢ်ဒိၣ်န့ၢ်ပှၤဂၤလီၤ. လံာ်စီဆှံ တခီ သိၣ်ဃီၣ်ပှၤလၢ, ‘‘လၢတၢ်အ့ၣ်လိာ်ဆိးက့ ဒီးတၢ်ဟူထီသါလီၤ ကလီကလီန့ၣ်, မၤတၢ်နီတမံၤတဂ့ၤ. မ့မ့ၢ် လၢတၢ်ဆီၣ်လီၤသုသး သတးဒီးမ်ပှၤပာ်ပှၤဂၤဂ့ၤန့ၢ်အကစၢ်ဒၣ်ဝဲတက့ၢ်.’’ (ဖံလံးပံၤ ၂:၃).

ယွၤဧၢ, ဝံသးစူၤဒီသဒၢ ပှၤလၢတၢ်ထံၣ်အံၣ်ထံၣ်ဆံးတပာ်ကဲတၢ် အစုၣ်အပျၢ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤ, ယဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်