တၢ်သးဟ့သးခၣ်

ဃုနွံတနွံ

တၢ်သးဟ့သးခၣ်

ကယဲၢ်တၢ်အခၣ်,ဒီးတၢ်သးဒိၣ်, ဒီးတၢ်သးဟ့, ဒီး တၢ်ကလာ်တၢ်, ဒီးဒုၣ်ဒွဲၣ်တၢ်, ဒီးကယဲၢ်တၢ်အအၢအသီခဲလၢာ်န့ၣ်, ကွံာ်တ့ၢ်ကွံာ်တက့ၢ်.

အ့းဖ့းစူး ၄:၃၁

တၢ်သးဟ့သးခၣ်မ့ၢ်တၢ်ဟဲမဲထီၣ်သၣ်ထီလၢတၢ်တူၢ်ဘၣ်လၢအဆါဒိၣ်မးန့ၣ်လီၤ. ပှၤကညီတဂၤလၢ အိၣ်ဒီးတၢ်သးဟ့သးခၣ်စံးဝဲ ‘‘ပယီၤမ့ၢ်လဲၤတုၤဘၣ်ဆူမူခိၣ်ဘီမုၢ်အဃိ, ယတအဲၣ်ဒိးလဲၤဆူမူခိၣ် ဘီမုၢ်ဘၣ်.’’ အညီလၢပဂီၢ်လၢပကတဲအီၤလၢတဘၣ်အိၣ်ဒီးတၢ်သး ဟ့သးခၣ်တဂ့ၤလီၤ. အဝဲတူၢ်ဘၣ်တၢ်လီၤမၢ်အဒိၣ်အယိာ်တဖၣ် ဒီး တၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ဆါနးမး လၢပယီၤတဖၣ် အစုအပူၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်တူၢ် ဘၣ်နးနးကလဲာ်အိၣ်သူၣ်လီၤသးယိာ်ဝဲ လၢအသးအကံၢ်အလဲအပူၤ ဒီးမဲထီၣ်သၣ်ထီၣ် တၢ်သးဟ့သးခၣ်န့ၣ်လီၤ. နမ့ၢ်လဲၤခီဖျိဘၣ်တၢ်ဒ် အဝဲလဲၤခီဖျိတ့ၢ်အဃိ, ဘၣ်တဘၣ် နကသးဟ့သးခၣ်တၢ် စ့ၢ်ကီး လီၤ. သနာ်က့တၢ်သးဟ့သးခၣ် မ့ၢ်ဆှၢယံၤပှၤဒီးယွၤ ဒီးမ့ၢ်မၢပှၤလၢ ပသမၢ တၢ်လၢယွၤအဲၣ်ဒိးလၢပသးသမူအပူၤအဃိ, ပကဘၣ်ပျၢ် ကွံာ်အီၤလီၤ. တၢ်သးဟ့သးခၣ် မ့ၢ်မၤပှဲၤပသးလၢတၢ်စုၣ်တၢ်ပျၢ် ဒီး ဒၢနုာ် ပတၢ်အိၣ်မူလၢဃိာ်အပူၤအဃိ, ပကဘၣ်ဃုထၢ တၢ်သဘျ့ လၢတၢ်စၢဃာ်အဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်သးဟ့သးခၣ်မ့ၢ်တၢ်ဟးဆှဲးမူခိၣ် ဒီးတၢ်ဃုထၢလရာ်လီၤ. ထံၣ်မှံနဲပှၤတဂၤလၢ အမၤဆါတ့ၢ်နၤ နးနး ကလဲာ်တက့ၢ်. ထံၣ်မှံနဲစ့ၢ်ကီးခရံာ်လၢထူၣ်စုညါအလိၤတက့ၢ်. ခရံာ် ဟ့ၣ်နတၢ်ဒဲးဘးအပှ့ၤဒီးဟ့ၣ်နၤတၢ်သဘျ့လံ. နၤစ့ၢ်ကီး ပျဲပှၤလၢ အမၤဆါနၤ လဲၤတၢ်လၢတၢ်သဘျ့န့ၣ်တက့ၢ်. နမ့ၢ်မၤဒ်န့ၣ်အဃိ, ပှၤသဘျ့ကအိၣ်ဝဲခံဂၤလီၤ – ပှၤလၢအမၤဆါနၤ ဒီး နနီၢ်ကစၢ်လီၤ.     

ယွၤဧၢ, ဝံသးစူၤထဲးကွံာ်တၢ်သးဟ့သးခၣ်အဂံၢ်တဖၣ်လၢယသး အပူၤတက့ၢ်. တၢ်သးဟ့ တၢ်သးဆါ အတၢ်ဝံဃၢတဖၣ်န့ၣ် မၤသဘှံးယၤ ဒီး ယဝံအီၤတန့ၢ်လၢၤဘၣ်. ဝံသးစူၤမၤဘျါဘၣ် ယသးလၢအခၣ် ဒီး မၤဆၢက့ၤအီၤလၢတၢ်သးဝံၣ်လၢ အစံးထီၣ်ပတြၢၤနဘျုးနဖှိၣ် ဒီး နတၢ်သးကညီၤတက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤယဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.