တၢ်တအဲၣ်ဒိးကနၣ်ဃုာ်တၢ်

လွံၢ်​​နွံတနွံ တၢ်တအဲၣ်ဒိးကနၣ်ဃုာ်တၢ် ဘၣ်ဆၣ်ဒီးမ့ၢ်နလၢၤ, ဒီးတကိၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, တခုၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤဘၣ်အဃိယကထူးပှဲာ်ကွံာ်နၤလၢယကိာ်ပူၤလီၤ. လီၣ်ဖျါ ၃:၁၆ (ခ့ခါကျိာ်) တၢ်တဘျီဖဲယမၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အတၢ်မၤတခါန့ၣ်, ယစံးလၢယသးအ ပူၤ, ‘‘ဘၣ်မနုၤအဃိယဘၣ်မၤတၢ်အံၤလဲၣ်. ဘၣ်မနုၤယမၤလၢာ်မၤ ဂီၤယတၢ်ဆၢကတီၢ် ဖဲပှၤအဂၤအိၣ်ဒ် တၢ်တဘၣ်ဃးဒီးအီၤလဲၣ်.’’ လီၢ်ခံယနၢ်ပၢၢ်က့ၤလၢတၢ်ဝဲန့ၣ်မ့ၢ်မုၣ်ကီၤလံၢ်အကလုၢ်လၢပတြၢၤ လွဲန့ၢ်ယသး လၢယကပာ်ထီၣ်ထီယသး လၢယမၤတၢ်ဆူၣ်လၢတၢ် […]

Read more →