တၢ်သးဒိၣ်

သၢ​နွံတ​နွံ တၢ်သးဒိၣ် သးဒိၣ်ထီၣ်ဒီး, မၤကမၣ်တၢ်တဂ့ၤ.အ့းဖ့းစူး ၄:၂၆ လၢတၢ်သးဒိၣ်အမဲာ်ဖံးအဖီလာ်န့ၣ် အါတက့ၢ် တၢ်တူၢ်ဘၣ်တၢ်ပျံၤ, တၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ဆါ, ဒီး တၢ်သးအုးအိၣ်ဝဲလီၤ. ဖဲပထံၣ်ဘၣ်ပယီၤ သုးတ့ၢ်လီၤမ့ၣ်ပိၢ် ဒီးမၤသံ ကမျၢၢ်လၢ တၢ်ကမၣ်တအိၣ်ဘၣ်န့ၣ်, ညီနုၢ် ပတူၢ်ဘၣ်တၢ်သးအုး, တၢ်သးဘၣ်ဒိ, ဒီး […]

Read more →

တၢ်ကမၢကမၣ်

ခံနွံတနွံ တၢ်ကမၢကမၣ် အဝဲသ့ၣ်ကမၢကမၣ်ဝဲကိးဒံကိးဂၤဒဲးလၢအတၢ်သိၣ်လီၤသီလီၤအဃိ, အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, အဝဲဒၣ်စံးကတိၤတၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်စိတၢ်ကမီၤလီၤ. လူၤကၣ် ၄:၃၂ (ခ့ခါကျိာ်) ယကွၢ်လီၤကရဲခဲၣ်နယၢၣ်န်တြီၤယိာ် (Grand Canyon) ဖဲမ့ၣ်သၢၤ တၢ်ကွၢ်အလီၢ် (Mather Point) ဒီး ယကမၢကမၣ်ယဲဖးဒိၣ်လၢ ယွၤအစုတၢ်ဘၣ်တ့ ဖျါကဟုကညီၢ်လီၤဘီလီၤမုၢ်လၢယမဲာ်ညါလီၤ. ယလဲၤတုၤဆူတြီၤယိာ်အံၤ […]

Read more →

တၢ်တူၢ်လိာ်

တၢတ​​နွံ တၢ်တူၢ်လိာ် မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီး, တူၢ်လိာ်လိာ်သုသးဒ်ခရံာ်တူၢ်လိာ်သု လၢယွၤအလၤကပီၤအဂီၢ်အသိးန့ၣ်တက့ၢ်.ရိမ့ၤ ၁၅:၇ ကီလၢနဂီၢ်လၢနကတူၢ်လိာ်ပှၤတနီၤဧါ. ပှၤတနီၤန့ၣ်ညီ လၢနကတူၢ် လိာ်သနာ်က့ပှၤတနီၤန့ၣ်ကီလၢနကတူၢ်လိာ်အီၤလီၤ. ဘံၣ်လီၤနမဲာ်ချံ တစိၢ်ဖိဒီးထံၣ်မှံကွၢ် ပှၤတဂၤလၢ ကီခဲလၢနကတူၢ်လိာ်န့ၣ်တက့ၢ်.  ပှၤတဂၤလၢနထံၣ်မှံအံၤ မ့ၢ်ပှၤလၢအီသံးသူကသံၣ်မူၤဘှီးဧါ, ပှၤလၢ အိၣ်ဒီးသးအတၢ်ဆူးတၢ်ဆါ, တၢ်တလၢတပှဲၤဧါ, ပှၤလၢအဲၣ်ဘၢမါ […]

Read more →