တၢ်သးဟ့သးခၣ်

ဃုနွံတနွံ တၢ်သးဟ့သးခၣ် ကယဲၢ်တၢ်အခၣ်,ဒီးတၢ်သးဒိၣ်, ဒီးတၢ်သးဟ့, ဒီး တၢ်ကလာ်တၢ်, ဒီးဒုၣ်ဒွဲၣ်တၢ်, ဒီးကယဲၢ်တၢ်အအၢအသီခဲလၢာ်န့ၣ်, ကွံာ်တ့ၢ်ကွံာ်တက့ၢ်. အ့းဖ့းစူး ၄:၃၁ တၢ်သးဟ့သးခၣ်မ့ၢ်တၢ်ဟဲမဲထီၣ်သၣ်ထီလၢတၢ်တူၢ်ဘၣ်လၢအဆါဒိၣ်မးန့ၣ်လီၤ. ပှၤကညီတဂၤလၢ အိၣ်ဒီးတၢ်သးဟ့သးခၣ်စံးဝဲ ‘‘ပယီၤမ့ၢ်လဲၤတုၤဘၣ်ဆူမူခိၣ်ဘီမုၢ်အဃိ, ယတအဲၣ်ဒိးလဲၤဆူမူခိၣ် ဘီမုၢ်ဘၣ်.’’ အညီလၢပဂီၢ်လၢပကတဲအီၤလၢတဘၣ်အိၣ်ဒီးတၢ်သး ဟ့သးခၣ်တဂ့ၤလီၤ. အဝဲတူၢ်ဘၣ်တၢ်လီၤမၢ်အဒိၣ်အယိာ်တဖၣ် […]

Read more →