တၢ်ပဒ့ၣ်ဟးဆှဲး

ယဲၢ်​​နွံတ​​နွံ

တၢ်ပဒ့ၣ်ဟးဆှဲး

တၢ်သူၣ်အုးသးအုးအဒိၣ်အမုၢ်အိၣ်ပှဲၤ ယသးပူၤ, တုၤဒၣ်လဲာ် ယကသံဘၣ်ယသးလီၤ. အိၣ်သုဝဲဖဲအံၤ, ဒီးဆိးသီတက့ၢ်.

မၢ်ကူး ၁၄:၃၄

ဘၣ်တဘၣ် ကမ့ၢ်ဝဲတၢ်ကမၢကမၣ်လၢနဂီၢ် ဖဲနနၢ်ဟူလၢတၢ်တမံၤ လၢပှၤအါဂၤ ပဒ့ၣ်ဟးဆှဲးအဒိၣ်ကတၢၢ် မ့ၢ်သးအတၢ်တူၢ်ဘၣ်လီၤ. သးအတၢ်တူၢ်ဘၣ်, ဒ်အမ့ၢ်တၢ်သးအုး, တၢ်သးဒိၣ်, တၢ်ပျံၤ, တၢ် သယုၢ်သညိ, အိၣ်ဒီးအသဟီၣ်ဆူၣ်ဒီး ပဘၣ်ယိၣ်လၢပမ့ၢ်တူၢ်အီၤ အဃိပပၢၤက့ၤပသးတန့ၢ်ဘၣ်လီၤ. ပှၤတနီၤဒုၣ်ဒွဲၣ်ခရံာ်ဖိတဖၣ်လၢ အတူၢ်ဘၣ်သးအတၢ်တူၢ်တနီၤ ဒီးစံးဝဲလၢအတၢ်နာ်စှၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲန သးဒိၣ်ဒီးနမ့ၢ်ထိပှၤအဃိ, အဝဲန့ၣ်တမ့ၢ် တၢ်သးဒိၣ် လၢမၤဆါပှၤ ဘၣ်. အမ့ၢ်ဒၣ်နတၢ်ထိန့ၣ်လီၤ. နတူၢ် သးအတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤခဲလၢာ် သ့ တအိၣ်ဒီးတၢ်မၤကမၣ်တၢ်န့ၣ်လီၤ. သးအတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤ (မ့) သးအတၢ်တူၢ်ဘၣ်တဖၣ် ဟ့ၣ်ဒုးသ့ၣ်ညါနၤ လၢတၢ်လၢအကဲထီၣ် သးလၢနၤဒ်သိး နကမၤတၢ်တမံၤမံၤ, နကနၢ်ပၢၢ်တၢ်လၢနလိၣ်ဘၣ်, နကပဒ့ၣ်တၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘီအလီၢ်, နကမၤတၢ်ဆၢတဲာ်, နက ဘၣ်ထွဲဘျးစဲလၢပှၤအဂၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲမၢ်ကူး ၁၃:၃၄ န့ၣ်, ပဖးဘၣ် လၢ ခရံာ်တူၢ်ဘၣ်တၢ်သးအုးအဒိၣ် အမုၢ်ဒီးနၢ်ပၢၢ်ဝဲလၢအလိၣ်ဘၣ် အတံၤသကိး အတၢ်အိၣ်ဒီးအီၤအဃိ မၤဘၣ်ထွဲဘျးစဲအသးလၢအ ပျဲၢ်အဘီၣ်တဖၣ်ဒီးဃ့ဝဲလၢကဆိးသီဒီးအီၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲနသ့ၣ်ညါန တၢ်တူၢ်ဘၣ်ဘူးဘူးတံၢ်တံၢ်အခါန့ၣ် နနၢ်ပၢၢ်သ့ၣ်ညါလီၤက့ၤနသး ဒီးနနၢ်ပၢၢ်ပှၤဂၤအါထီၣ်လီၤ.  ဖဲနတသ့ၣ်ညါဘူးတံၢ် လၢနတၢ်တူၢ် ဘၣ်တဖၣ်န့ၣ်, နလဲၤခီဖျိဘၣ် သးလၢအသံၣ်အတီာ်တုၤ, တၢ်တမၤ ဘၣ်ဃးထုးဖးကွံာ်သး, ဒီး တၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ်အတဲာ်ကွံာ်တဖၣ်လီၤ. ကျဲအိၣ်ဝဲအါဘိလၢ ပှၤပဒ့ၣ်ဟးဆှဲး သးအတၢ်တူၢ်ဘၣ်တဖၣ်လီၤ. အဒိမ့ၢ် တၢ်အီသံး, တၢ်သူကသံၣ်မူၤဘှီး, တၢ်သူအ့ထၢၣ်နဲးအါတ လၢ, တၢ်ဆီၣ်ယံၤကွံာ်ပှၤဂၤ, တၢ်မၤတၢ်အါတလၢအခၢး, တၢ်လၢာ် ဆၢလၢာ်ကတီၢ်လၢတၢ်မၤစၢၤပှၤတဖၣ်လီၤ. ကြၢးနတူၢ်ခီဖျိ သးအ တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤခဲလၢာ် ဒီးပျဲယွၤ နဲၣ်နခီၣ်ထွဲ နတၢ်မၤတဖၣ်တက့ၢ်.  

ယွၤဧၢ, မၤစၢၤယၤလၢယကတူၢ်ဒီးသ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်ဘၣ် ယသး အတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတဖၣ်ခဲလၢာ် ဒီး မၤတၢ်လၢနလၤကပီၤအဂီၢ် န့ၣ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤယဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.