မ့ၢ်အူဒၢ ဒီး တၢ်ကပီၤ မၤပူၤဖျဲးယၤ ~ The Light and the Lamp Delivered Me

အနွံ ၃၅ မ့ၢ်အူဒၢ ဒီး တၢ်ကပီၤ မၤပူၤဖျဲးယၤ စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁၉:၁၀၅ – ‘‘နကလုၢ်ကထါန့ၣ်မ့ၢ်မ့ၣ်အူဒၢတဖျၢၣ်လၢယခီၣ်အဂီၢ်, ဒီးတၢ်ကပီၤတဖျၢၣ်လၢ ယကျဲအဂီၢ်လီၤ.’’                              ဖဲ ၁၉၉၆ နံၣ် ယဖျိထီၣ်လံာ်စီဆှံကၠိဝံၤဒီးယလဲၤဟးလၢကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်, ဒီးတနံၣ်ဃီန့ၣ်ယဟဲက့ၤဆူကီၢ်ပယီၤန့ၣ်လီၤ. ဒီးပဟဲက့ၤ ဝဲဒၣ်ပသကိးယဲၢ်ဂၤန့ၣ်လီၤ. […]

Read more →