ပှ့ၤက့ၤတၢ်ဆၢကတီၢ်ဒ်ပှၤကူၣ်တၢ်သ့အသိး ~Wisely Redeem the Time

အနွံ ၃၁ ပှ့ၤက့ၤတၢ်ဆၢကတီၢ်ဒ်ပှၤကူၣ်တၢ်သ့အသိး အ့ဖ့းစူး ၅:၁၆ – ‘‘ပှ့ၤက့ၤအဆၢကတီၢ်တက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤမုၢ်နံၤတဖၣ်န့ၣ်မ့ၢ်အအၢအသီလီၤ.’’ ဖဲယနီၢ်ဆံးကတီၢ်, ယဒိၣ်ထီၣ်ဘၣ်လၢသဝီဆံးဆံးတဖျၢၣ်အပူၤ, ယထီၣ်ဘၣ်တီၤကၠိ, ယမၤလိဘၣ်အိၣ်ဘှံးနံၤတၢ်မၤလိ,  ယလိာ်ကွဲဘၣ်ဒီးတံၤသကိးတဖၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢမၤမုာ်ယသးဒိၣ်မးလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်တုၤယနၢ်ပၢၢ်ထီၣ်တၢ်န့ၣ် ယသ့ၣ်ညါလၢ ထံကီၢ်တၢ်အိၣ်သးတဘၣ်လိာ်ဘၣ်စးသ့ၣ်တဖၣ်အါထီၣ်, တၢ်ဒုးတၢ်ယၤအါထီၣ်ဆူၣ်ထီၣ်, ပသဝီဘၣ်သုးအသးဝဲလၢတၢ်လီၢ် တတီၤဘၣ်တတီၤအဃိ […]

Read more →