ယွၤမၤပူၤဖျဲးယဟံၣ်ဖိဃီဖိလၢတၢ်သံ “နၤတနၤ” ~ The Night God Rescued Me from Death

အနွံ ၃၃ ယွၤမၤပူၤဖျဲးယဟံၣ်ဖိဃီဖိလၢတၢ်သံ “နၤတနၤ” စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၉၂:၄-၅ – ‘‘အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, နဒုးသးခုယၤလၢနမၤတၢ်အဃိ, ယွၤဧၢ, လၢတၢ်လၢနမၤလၢနစုတဖၣ် အဃိန့ၣ်ယကသူၣ်ဖှံသးညီလီၤ. နမၤတၢ်တဖၣ်န့ၣ် မ့ၢ်ဆံးဒိၣ်လဲၣ်, ယွၤဧၢ, နကူၣ်ထီၣ်ဖးလီၤတၢ်န့ၣ်ယိာ်မးလီၤ.’’ ယမိၢ်ယပၢ်မ့ၢ်ပှၤလုၢ်အီၣ်လီၤအနီၢ်ခိသးသမူလၢတၢ်မၤအီၣ်မုာ်မၤအီၣ်ဝဲၤ အတၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢ သးသမူအတၢ်လဲၤအပူၤန့ၣ်လီၤ. ဒီးယပၢ်မ့ၢ်ပှၤတဂၤလၢ […]

Read more →