တၢ်ခံးတၢ်နၤအစိကမီၤလၢအမၤတံာ်တာ်ပှၤ ~ Darkness That Engulfs Us

အနွံ ၃၉ တၢ်ခံးတၢ်နၤအစိကမီၤလၢအမၤတံာ်တာ်ပှၤ ၁ပ့းတရူး ၅:၈ – ‘‘ကီၤသုသးတက့ၢ်. ဆိးသီတက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ဒ်ခ့ယုၢ်ကညီၤရုၢ်ရုၢ်အသိးန့ၣ်, သုဒုၣ်သုဒါမုၣ်ကီၤလံၢ်ဟးဝ့ၤဝီၤဃုပှၤလၢအကယူၢ်လီၤဝဲလီၤ.’’ တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်လၢတၤပပှၤကညီဖိတဖၣ်န့ၣ်မ့ၢ်စ့ၢ်ကီး တၢ်အူတၢ်သမူတဖၣ် ဒီး တၢ်ဝံတၢ်နါစိကမီၤလုၢ်ဘၢတၢ်တဖၣ် န့ၣ်လီၤ. ဖဲယအိၣ်ဝဲနွံနံၣ်အခါ တၢ်ကဲထီၣ်အသးနီၢ်နီၢ် လၢပသဝီပူၤတၢ်ဂ့ၢ်ဖိလီၤ. ယမိၢ်အတခွါ, […]

Read more →

ယွၤစံးဆၢယတၢ်ကိးထီၣ်အီၤ ~ The LORD Answered My Call for Help

အနွံ ၃၈ ယွၤစံးဆၢယတၢ်ကိးထီၣ်အီၤ  ယံးရမံယၤ ၃၃:၃ – ‘‘ကိးထီၣ်ယၤတက့ၢ်, ဒီးယကစံးဆၢနၤ, ဒီးယကဒုးနဲၣ်နၤ လၢတၢ်အဒိၣ်အထီ, ဒီးတၢ်လီၤလးတဖၣ်, လၢနတသ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤ.’’                               ကစၢ်ယွၤမၤတၢ်လီၤလးလၢယဂီၢ်လၢယတၢ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ် သတူၢ်ကလာ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. ပဟံၣ်ဖိဃီဖိအိၣ်ဝဲလၢ ထါမဟ့ ပှၤဘၣ်ကီ ဘၣ်ခဲဒဲကဝီၤန့ၣ်လီၤ. […]

Read more →

ဝံသးစူၤပျၢ်ယပှၤဂီၢ်မုၢ် ~ Please! Let My People Go!

အနွံ ၃၇ ဝံသးစူၤပျၢ်ယပှၤဂီၢ်မုၢ် ၂မိၤၡ့ ၅:၁  – ‘‘လၢခံက့ၤဒီး, စီၤမိၤၡ့ဒီးစီၤအၤဟရိၣ်လဲၤနုာ်ဒီးစံးဘၣ်ဖၤရိၤ, ယွၤပှၤအံၣ်စရ့လးဖိအကစၢ်စံးဒ်အံၤ, ပျၢ်ယပှၤဂီၢ်မုၢ်ဒ်သိးအကလဲၤမၤဘူၣ်တၢ်လၢယၤလၢပှၢ်လၢ်ကျါန့ၣ်တက့ၢ်.’’                                                       ဖဲ လါမးၡး ၂၇ သီ, ၂၀၂၁ နံၣ်န့ၣ်ယက့ၤတုၤဘၣ်လၢယနီၢ်ကစၢ်အထံအကီၢ်, ဖဲမုၢ်တြီၤကီၢ်ရ့ၢ်ဝဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ်, ဒ့ၣ်ဘူးနိၣ်သဝီ, […]

Read more →

ဂံၢ်နတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤဒီးစံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤ ~ Count Your Blessings & Give Thanks

အနွံ ၃၆ ဂံၢ်နတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤဒီးစံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤ  ၂ၡမူၤအ့လး ၂၂:၃-၄ – ‘‘ယလၢၢ်အကစၢ်, ယကသန့ၤယသးလၢအီၤ, ယကတီၤတဘ့ၣ်, ယတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤယၤ အနၢၢ်, ယတၢးထီၣ်ထီ, ယအိၣ်တဒၢအလီၢ်, ယပှၤအုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤယၤ, နအုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤယၤလၢတၢ်မၤဆူၣ်လီၤ. ယကိးထီၣ်ယွၤလၢ အဘၣ်တၢ်စံးထီၣ်ပတြၢၤ, ဒီးယကတုၤလၢတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤလၢယဒုၣ်ယဒါလီၤ.’’ ယမိယပါမ့ၢ်ပှၤသုးက့ယဲၢ်ဖိ ဒီးယဲယအိၣ်ဖျဲၣ်စ့ၢ်ကီးလၢသုးက့ယဲၢ်ဖဲ […]

Read more →