ယွၤတသးပ့ၤနီၣ်ပှၤဒီးတညိကွံာ်ပှၤဘၣ် ~ God Did Not Forget Us or Forsake Us

အနွံ ၃၂ ယွၤတသးပ့ၤနီၣ်ပှၤဒီးတညိကွံာ်ပှၤဘၣ် သးသယုၢ်တၢ် ၃:၃၁-၃၂ – ‘‘ယွၤတညိကွံာ်တၢ်လီၤထူလီၤယိာ်ဘၣ်. မၤနးမၤဖှီၣ်တၢ်ဘၣ်ဆၣ်ဒီး ကသူၣ်ကညီၤသးကညီတၢ်ဒ်အဘျုးဒိၣ်အဖှိၣ်အါအိၣ်ဝဲအသိးန့ၣ်လီၤ.’’ စးထီၣ်လၢယသ့ၣ်ညါတၢ်န့ၣ် ယန့ၢ်ဘၣ်မိၢ်ပၢ်အတၢ်အဲၣ်လၢလၢပှဲၤပှဲၤလီၤ. ဖဲယနၢ်ပၢၢ်တၢ်အါထီၣ်ဒီး ယသ့ၣ်ညါယွၤအတၢ် အဲၣ်အါထီၣ်ခီဖျိ ယမိမိပါပါအတၢ်ဟံးစုနဲၣ်ကျဲယၤအဃိလီၤ. ယဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်အါမံၤလၢ ယမိယပါ အတၢ်အိၣ်မူပူၤအကျါ တၢ်လၢအိၣ်တ့ၢ်လၢယသးပူၤန့ၣ်မ့ၢ်ဝဲဒၣ် တၢ်အဲၣ်ယွၤအါထီၣ်, […]

Read more →