လၢတၢ်ခဲလၢာ်အပူၤန့ၣ် စံးထီၣ်ပတြၢၤတၢ်အဘျုးအဖှိၣ်တက့ၢ် ~ Give Thanks for Everything He Has Done

အနွံ ၃၄

လၢတၢ်ခဲလၢာ်အပူၤန့ၣ် စံးထီၣ်ပတြၢၤတၢ်အဘျုးအဖှိၣ်တက့ၢ်

၁ သ့းစၤလနံ ၅:၁၆-၁၈ – ‘‘သူၣ်ဖှံသးညီတဘိယူၢ်ဃီတက့ၢ်. ဘါထုကဖၣ်တၢ်တထံၣ်ဃီတက့ၢ်. လၢတၢ်ခဲလၢာ်အပူၤန့ၣ်, စံးထီၣ်ပတြၢၤ တၢ်အဘျုးအဖှိၣ်တက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, အဝဲန့ၣ်မ့ၢ်တၢ်ဘၣ်ယွၤအသးလၢယ့ၣ်ရှူးခရံာ်အပူၤလၢသုဂီၢ်လီၤ.’’                              

ယတၢ်အိၣ်မူအတၢ်လဲၤခီဖျိလၢဟီၣ်ခိၣ်တစိၢ်ဖိအံၤ, ယမ့ၢ်ထံၣ်ဘၣ်တၢ်အိၣ်မူထဲ အဘီၣ်အညီဧိၤန့ၣ်ဒီး တမ့ၢ်လၢ ယကထံၣ်ဘၣ် ဒီး သ့ၣ်ညါကစၢ်ယွၤနီၢ်နီၢ်န့ၣ်ဘၣ်. လၢယနီၢ်ဆံးအခါလံၤလံၤ ယမ့ၢ်ပှၤလၢအဆါဆူၣ်တဂၤ, တဘျီခါ ယဆါတုၤဒၣ်လဲာ် မိၢ်ပၢ်, ပှၤလၢအကွၢ်ထွဲထံၣ်ဘၣ်ယၤတဖၣ် တမုၢ်လၢ်ဝဲလၢယကမူလၢၤဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ် ယွၤဟ့ၣ်ဒံးယၤကလံၤလၢယကသါဒီး မူလၢအဂီၢ် လီၤ. ဖဲယသးအိၣ် ၇နံၣ်တုၤလၢ ၂၂နံၣ် ယတူၢ်ဘၣ်တၢ်ဆါလၢ အမ့ၢ် တၢ်ဆါပျုၢ်ထိး, တၢ်ထီၣ်တၢ်ဆါဒီး မ့ၢ်တၢ်အကတီၢ်လၢ အခၣ်လၢယဂီၢ်ဒိၣ်မးန့ၣ်လီၤ. ဖဲ ၁၉၉၇နံၣ်, ယသးအိၣ် ၁၂နံၣ်လီၤ. ခီဖျိထံကီၢ်တၢ်သဘံၣ်ဘုၣ်အဃိ ပဟဲအိၣ်ဖဲပှၤဘၣ်ကီ ဘၣ်ခဲဒဲကဝီၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲန့ၣ်အိၣ်ဒီး သရၣ်သမါ, ဒီးပဝဲအါဂၤလၢ ပာ်ဖှိၣ်ပသးထီဘိဒီး ပထုကဖၣ်လၢ ပှၤဘၣ်ဆူးဘၣ်ဆါအဂီၢ် န့ၣ်လီၤ. သရၣ်သမါတဖၣ်ဖှူယၤလၢသိ ဘါထုကဖၣ်လၢယဂီၢ်, ပှၤအါဂၤထုကဖၣ်စ့ၢ်ကီးလၢယဂီၢ်, ယနီၢ်ကစၢ်စ့ၢ်ကီးဒ်မိၢ်ပၢ် သရၣ်သမါတဖၣ် ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါယၤအသိး ယဃုဖးယွၤကလုၢ်ကထါ, ဘါထုကဖၣ်စ့ၢ်ကီးဘၣ်ဆၣ် ယတၢ်ဆါတဘျါဘၣ်. တဘျီဘျီ ယဆိကမိၣ်လၢ ယကမၤကတၢၢ်ယတၢ်အိၣ်မူ မ့ၢ်လၢယလဲၤခီဖျိဘၣ်တၢ်အံၤမ့ၢ်တၢ်မဲာ်ဆှး, တၢ်ကီတၢ်ခဲဖးဒိၣ်လၢ ယတူၢ်ဘၣ်နးလၢယဂီၢ်ဒိၣ်မးလီၤ. တဘျီဃီလၢတၢ်ဘၣ်ထွဲဟံၣ်ဖိဃီဖိ, ဒီးပှၤလၢခိၣ်ဃၢၤအဃိ တၢ်သးတမုာ်အိၣ်စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ. ပှၤလၢအရ့ဒီးယၤသ့ၣ်တဖၣ်အသူၣ်ဂ့ၤသးဝါလၢယလိၤသနာ်က့ ယအိၣ်ဒီးတၢ်ဆိကမိၣ်သ့ၣ်တဖၣ် ဒီးယပလၢၢ်ဘၣ်တၢ်မဲာ်ဆှး, လီၤဆီဒၣ် ဖဲတၢ်ဆါထီၣ်ဟဲဘၣ်ယၤသတူာ်ကလာ် ဖဲယအိၣ်လၢပှၤကျါန့ၣ်လီၤ. ယဘၣ်ယိၣ်လၢ အဝဲသ့ၣ်ကသးဘၣ်အၢယၤဧါ. ကပျံၤယၤဧါ. ကဘၣ်ယိၣ်လၢယတၢ်ဆါကဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်အီၤဧါ. ယသးအုး, ယသးဆံး, ယသးသုၣ်, ယသးဘၣ်ဒိ, ယမဲာ်ဆှး ဒိၣ်မးလီၤ. ဘၣ်ဆၣ် တၢ်ဆိကမိၣ်ဟဲထီၣ်လၢ အဂၤတကပၤန့ၣ်စံးဝဲလၢ, “နမ့ၢ်မၤသံလီၤနသးန့ၣ် တၢ်အဘျုးတအိၣ်နီတမံၤ ဘၣ်. မ့ၢ်ဒၣ်နနီၢ်ကစၢ် အတၢ်သးထီၣ်ထီဒၣ်နဲလီၤ.” အဃိယတၢ်အိၣ်မူတကတၢၢ်ဖဲန့ၣ်ဒံးဘၣ်. အိၣ်လၢဒဲကဝီၤပူၤ အနံၣ်တဆံ ဝံၤ, ဖဲ၂၀၀၇နံၣ် ဟဲတုၤဆူကီၢ်အမဲရကၤန့ၣ်လီၤ. ဟဲတုၤကီၢ်အမဲရကၤ အိၣ်တယံာ်ဘၣ် လဲၤထံၣ်လိာ်သးလၢကသံၣ်သရၣ်တဘျီ ဘၣ်တဘျီ ဘၣ်ဃးလၢ တၢ်ဆါတၢ်ထီၣ်အံၤဒီးလၢခံ ကသံၣ်သရၣ်ထံၣ်န့ၢ်ဝဲ ယတၢ်ဆါအံၤအဃၢ်အိၣ်လၢ ယခိၣ်နူာ်သွံၣ်ကျိၤ အစ့ၣ်တကပၤ ဒီး ဖဲန့ၣ် ကသံၣ်သရၣ်တဲယၤ လၢယကဘၣ်ကွဲးယခိၣ်န့ၣ်လီၤ. တချုးယကွဲးသးန့ၣ်ယသံကွၢ်ကစၢ်ယွၤလၢ, နကကိးက့ၤယၤဧါ. မ့တမ့ၢ် နကပာ်မူဒံးယၤဒီးယကကဲထီၣ်ပှၤအုၣ်သးလၢနဂီၢ်ဧါ. ဖဲန့ၣ်ဝံၤအလီၢ်ခံဒ်ကသံၣ်သရၣ်တၢ်သ့ၣ်ဆၢ ဖးကတီၢ်အသိး, ကသံၣ်သရၣ် ကွဲးယခိၣ်န့ၣ်လီၤ. ယဘၣ်ကွဲးယခိၣ်ခံဘျီခီဖျိလၢ ယကွဲးတၢတဘျီဝံၤ တယံာ်ဘၣ်အသွံၣ်ဟဲထီၣ် က့ၤ ဖဲကွဲးတ့ၢ်သးအလီၢ်အဃိ န့ၣ်လီၤ. ဒ်လဲၣ်ဂ့ၤဒ်လဲၣ်ဂ့ၤန့ၣ် ခံဘျီတဘျီယကွဲးဘၣ်က့ၤ ယသးဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်ဘၣ်ဒီး ယဘျါက့ၤယဲ ဂ့ၤဂ့ၤန့ၣ်လီၤ. ခီဖျိလၢ န့ၢ်ဘၣ်တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တၢ်အုၣ်ကီၤလၢထံကီၢ်ပဒိၣ်အဃိ တဘၣ်ဟ့ၣ်တၢ်အဘူးအလဲနီတမံၤဘၣ်. မ့ၢ်ဘၣ်ဟ့ၣ်ဒၣ်လဲာ် ယဟ့ၣ်တန့ၢ်ဘၣ်. ယွၤမၤတၢ်ခဲလၢာ်အိၣ်ဒီးအဃံအလၤလၢအကတီၢ်ဒၣ်ဝဲဒီး တၢ်လၢကစၢ်ယွၤမၤလၢ အခီၣ်ထံးပၢၢ်လၢအကတၢၢ်န့ၣ် ပှၤကညီနၢ်တပၢၢ်နီတဂၤဘၣ်န့ၣ်, လၢယဂီၢ် မ့ၢ်အဝဲအံၤလီၤ. 

ယစံးဘျုးယွၤလၢယတူၢ်ဘၣ်တၢ်ဆါအံၤဒီးယသန့ၤထီၣ်ဘၣ်ယသးလၢအလိၤ ဒီး ဘူးထီၣ်အါလၢအီၤန့ၣ်လီၤ. ယသူၣ်ဖှံသးညီလၢ ယွၤမၤဘျါယတၢ်ဆါဒီးယဟ့ၣ်နီၤလီၤဘၣ် ယွၤအတၢ်အဲၣ်ထူးတီၤလၢယဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. အိၣ်မူအိၣ်ဒီးတၢ်သူၣ်ဖှံသးညီတဘိယူၢ်ဃီ လၢယွၤအပူၤတက့ၢ်. ဖဲနပလၢၢ်ဘၣ်လၢ နတၢ်ထုကဖၣ်တဘၣ် တၢ်စံးဆၢအီၤအခါ ဒၣ်လဲာ်န့ၣ်တဘၣ်အိၣ်ဒီး တၢ်သူၣ်ကဒံ သးကဒါဒီးတဘၣ်ဟ့ၣ်အဃၣ်နီတဘျီတဂ့ၤ. သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်ပကစၢ်ယွၤလၢအမ့ၢ်ကစၢ်လၢ အသ့တၢ်လၢာ်ထဲတဂၤဧိၤန့ၣ်တက့ၢ်. ပျဲယွၤ, အိၣ်ဒီးတၢ်ဘၣ်ထွဲဒီးအီၤဒီး ဟ့ၣ်လီၤပသးလၢာ်လၢာ်ဆ့ဆ့လၢပကစၢ်ယွၤအပူၤတက့ၢ်. ဖဲန့ၣ် ပကကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဘၣ်တၢ်ဒ် လဲၣ်ဘၣ်ဆၣ်တၢ်မနုၤမးမၤလီၤဖးပှၤဒီးယွၤအတၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံလၢအအိၣ် လၢပကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးခရံာ်အပူၤန့ၣ်တသ့ဘၣ် နီတမံၤဘၣ်.

စီၤသဂၢၢ်ဆၢ
အ့ဒယါနါဖလ့းစ်, အ့ဒယါနါကီၢ်စဲၣ်

တၢ်ဆိကမိၣ်ထံမၤဘၣ်ထွဲက့ၤတၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါလၢပတၢ်အိၣ်မူ

ပှၤန့ၢ်ဘၣ်ခိၣ်နူာ်တၢ်ဆါလၢအမ့ၢ် တၢ်ထီၣ်တၢ်ဆါ တူၢ်ဘၣ်သးအတၢ်တူၢ်ဘၣ်ခီၣ်ဘၣ်အကလုာ်ကလုာ်လီၤ. အတူၢ်ဘၣ်ဝဲ တၢ်မဲာ်ဆှး လၢတၢ်ထီၣ်အီၤ, ပှၤထံၣ်အီၤ, ဒီး အပလၢၢ်ဘၣ်ဝဲလၢအကဲဝဲတၢ်ဝံဃၢလၢပှၤဂၤအဂီၢ်လီၤ. တၢ်မဲာ်ဆှး, တၢ်ပျံၤ, ဒီး တၢ်ပလၢၢ်ဘၣ်လၢတၢ်ပၢၤတၢ်ဆါတန့ၢ် မ့ၢ်တၢ်လၢစီၤသဂၢၢ်ဆၢတူၢ်ဘၣ် ၁၈နံၣ် ခီဖျိလၢခိၣ်နူာ်တၢ်ဆါအဃိလီၤ. တၢ်တူၢ်ဘၣ် နးဝဲထဲလဲၣ်သနာ်က့ တၢ်ဆါတအိၣ်ဒီးတၢ်ဆၢတဲာ်အလီၢ်ခံကတၢၢ်ဘၣ်. မ့မ့ၢ်တခီယွၤအဘျုးအဖှိၣ်လၢအမၤဘျါတၢ် ဆၢတဲာ် ကျၢၢ်တံၢ်တၢ်လီၤ. တၢ်သးဒ့ဒီ တၢ်သးဟးဂီၤအိၣ်တ့ၢ်သနာ်က့, စီၤသဂၢၢ်ဆၢထံၣ်သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်ဘၣ် တၢ်သ့ၣ်ညါယွၤဒီး တၢ်ဘူး ဒီးယွၤလၢတၢ်တူၢ်ဘၣ်အဒိၣ်အယိာ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. ယွၤတမ့ၢ်ပှၤတ့လီၤတၢ်ဆါဘၣ်. ယွၤဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်အဂ့ၤသ့ၣ်တဖၣ်သ့လၢ တၢ်အိၣ်သးအကလုာ်ကလုာ်အပူၤ, တၢ်ဆူးတၢ်ဆါမ့ၢ်ဂ့ၤ, တၢ်တူၢ်ဘၣ်ခီၣ်ဘၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤန့ၣ်လီၤ.

လၢနတၢ်ဆါ ဒီး နတၢ်တူၢ်ဘၣ်ခီၣ်ဘၣ်တမံၤမံၤအပူၤ, မ်နသုတပျဲအမၤဟးဂီၤနၤ, ဒီး မ့မ့ၢ်တခီနကပျဲယွၤသူနတၢ်တူၢ်ဘၣ်ခီၣ်ဘၣ် ဒီး ဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်အဂ့ၤအဂီၢ် နမၤမနုၤတဖၣ်ကသ့လဲၣ်. 

တၢ်ထုကဖၣ်လၢပှၤဖးတၢ်ဖိအဂီၢ်

ယွၤဧၢ, ဝံသးစူၤဆိၣ်ဂ့ၤဘၣ်နဖိတဂၤအံၤလၢအဖးဝဲတၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါအံၤ န့ၣ်တက့ၢ်. ပပၢ်, ပကစၢ်ယွၤလၢအလၢပှဲၤဒီးတၢ်စိကမီၤတၢ်သးကညီၤ တဂၤဧၢ, မၤစၢၤနဖိအံၤ လၢအကမ့ၢ်ဖိလၢအိၣ်မူထံၣ်န့ၢ်တၢ်သူၣ်ဖှံသးညီ တဘိယူၢ်ဃီ လၢအဟဲခီဖျိ လၢနအိၣ်နီၢ်နီၢ်, သ့အဲၣ်ရ့လိာ်သးဒီးနၤလၢ တၢ်ထုကဖၣ်, ဖးနကလုၢ်ကထါ, ဒီးသ့ထံၣ်န့ၢ်နဘျုးနဖှိၣ်နတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤ လၢဘၣ်တ့ၢ်အီၤတဖၣ်တက့ၢ်. မ်အကမ့ၢ်နဖိလၢ ထံၣ်သ့ၣ်ညါနၤ, ဘူးထီၣ်ဒီးနၤ, ဟံးန့ၢ်ဂံၢ်ဘါလၢနၤ, ဒီး ပလၢၢ်ဘၣ်နတၢ်အဲၣ် လၢ တၢ်အိၣ်သးကိးဆၢကတီၢ်ဒဲးအပူၤ န့ၣ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤယဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Week 34

GIVE THANKS FOR EVERYTHING HE HAS DONE

1 Thessalonians 5:16-18 – “Rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances; for this is God’s will for you in Christ Jesus.” (NIV)

Sometimes when things are easy, it is more difficult to experience God. Often, I feel that I move closer to God through the struggles and hard times in my life. When I was young, I often was ill, and once it was so bad that my parents and the doctors thought I wasn’t going to survive. But God didn’t take my soul at that time. He gave me another chance to live for him. From when I was seven until I was twenty-two years old, I suffered from severe seizures, which became so unbearable that I could not stand it anymore. 

In 1997 when I was 12, my family fled to a refugee camp because of the political conflict. When we were there, we used to gather with some of the pastors who prayed for the sick. They prayed for me and anointed me with oil, and with the encouragement of those around me I prayed and read the scriptures. But I did not get healed at that time. It caused me a lot of shame, and I even wanted to end my life. Even in my family, there was much sadness and heaviness because of my situation. Although my friends were kind to me, I felt embarrassed when I suffered seizures in front of them, and I doubted if they were being sincere which made me feel sad, depressed and ashamed. I also didn’t know if my disease was contagious and that it might spread to someone else. I didn’t want to go on living, yet another voice in my head said, “If you kill yourself, that will not bring about any good,” so I changed my mind and no longer wanted to kill myself.

After 10 years in the camp, my family and I got the chance to move to America. I was able to consult with doctors, and it was discovered that I had a scar tissue in the left side of my brain, that was causing the seizures and I needed surgery. I asked God “Are you going to call me home, or will you let me live and be a good witness for you?” Eventually, after many tests and scans, I went through with the surgery. After the surgery, there was some bleeding, and so they had to do a repeat operation in order to fix the issue fully. It was a total success, and I have since made a full recovery. Normally this would be an expensive process that we would not have been able to afford, yet everything was fully covered by the healthcare system. God makes everything beautiful in his time, yet at times it can be difficult for us to see when we are going through challenges.

Now I thank God for the suffering I went through, because I am now closer to God and realize how much I depend upon him. I am happy God healed me and gave me a chance to share God’s love to others. Let us rejoice in the Lord. Never give up, don’t be discouraged when it seems like there is no answer from God. Remember that God is the only One Who can do everything. May God dwell in you. Abide in him and give yourself fully, and He will abide in you. When we are facing a giant, nothing can separate us from the love of God, through Jesus Who saves us.

Saw Thager Hser
Indianapolis, Indiana

REFLECT

A myriad of feelings are felt by those who struggle with a brain disorder called epilepsy. There involves a great deal of shame in having seizures, being witnessed, and feeling like a burden. The humiliation, the fear and the helplessness were what Saw Thager Hser experienced for 18 years of his life due to a scar tissue in the hippocampus of his brain. Although his suffering was long-lasting, the disease did not have the final words. The healing grace of God did. Although there were doubts and desperation, Saw Thager Hser found what it takes to know God and to be close to God in the depth of despair. Although God is not the author of the disease, God can bring good out of any situation, including sickness and suffering. 

Whatever pain and suffering you are going through right now, 
how can you let it not break you, but allow God to use it for something good?

PRAYER FOR THE READER

Dear God, please bless Your children reading this devotional journal. Our Father, our God, full of power and compassion, please help your children — to experience the real joy that comes from you, to love spending time with you in praying and reading the scripture, and to count their blessings. May they know You more, get closer to You more, draw strength from You more, and feel Your love more in all circumstances. In Jesus’ Name, I pray. Amen.