ယွၤမၤပူၤဖျဲးယဟံၣ်ဖိဃီဖိလၢတၢ်သံ “နၤတနၤ” ~ The Night God Rescued Me from Death

အနွံ ၃၃

ယွၤမၤပူၤဖျဲးယဟံၣ်ဖိဃီဖိလၢတၢ်သံ “နၤတနၤ”

စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၉၂:၄-၅ – ‘‘အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, နဒုးသးခုယၤလၢနမၤတၢ်အဃိ, ယွၤဧၢ, လၢတၢ်လၢနမၤလၢနစုတဖၣ် အဃိန့ၣ်ယကသူၣ်ဖှံသးညီလီၤ. နမၤတၢ်တဖၣ်န့ၣ် မ့ၢ်ဆံးဒိၣ်လဲၣ်, ယွၤဧၢ, နကူၣ်ထီၣ်ဖးလီၤတၢ်န့ၣ်ယိာ်မးလီၤ.’’

ယမိၢ်ယပၢ်မ့ၢ်ပှၤလုၢ်အီၣ်လီၤအနီၢ်ခိသးသမူလၢတၢ်မၤအီၣ်မုာ်မၤအီၣ်ဝဲၤ အတၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢ သးသမူအတၢ်လဲၤအပူၤန့ၣ်လီၤ. ဒီးယပၢ်မ့ၢ်ပှၤတဂၤလၢ အမၤအပှၤကလုာ်အတၢ်မၤ ဒ်ကၠိသရၣ်တဂၤစ့ၢ်ကီးလီၤ. ဒ်ယတဲလၢထးအသိး, လၢနီၢ်ခိတၢ်လုၢ်အီၣ် သးသမူအဂီၢ်, ဒ်ပမ့ၢ်ပှၤခိခိၣ် ကစၢၢ်ကျါအသိး, ပဘၣ်ဖဲးအီၣ်ခုး ကိးမုၢ်နံၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲ ၂၀၀၀နံၣ် အဆၢကတီၢ်, ပဖဲးအီၣ်ခုး တယံၤဒီးသဝီလၢပအိၣ်အီၤဘၣ်. လၢခီၣ်အတၢ်လဲၤန့ၣ် ကယံာ်ဒၣ်ထဲ အမံးနံး ၃၀န့ၣ်လီၤ. ဒီးဒ်ညီနုၢ်အသိး ပဝဲလၢအမ့ၢ်ဖိတဖၣ် ပမၤလိတၢ်ဒီး ဖဲမုၢ်ဖီဖးဟါ ကိးမုၢ်နွံန့ၣ် ပလဲၤမံတပူၤဃီဖဲ ပခုး “ဒဲ” န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ကတဲာ်ကတီၤအသးလၢ ပဝဲဟံၣ်ဖိဃီဖိအဂီၢ်လီၤလိၢ်လီၤလး လၢကျဲလၢပတနၢ်ပၢၢ်ဘၣ်လီၤ. ဖဲ၂၀၀၀နံၣ်, လါအီကူး တချုး နုာ်လီၤဒီး ဖဲလါယူၤလံအကတၢၢ်တနွံန့ၣ် ပလဲၤမံသကိးပဝဲလၢ ပခုး “ဒဲ” န့ၣ်ကိးဂၤဒဲးလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ဖဲ အီကူးထီၣ်အဆိကတၢၢ် တနွံန့ၣ် ခီဖျိလၢတၢ်စူၤအါအဃိ ယပၢ်တဲဘၣ်ပှၤ, ‘‘ခီဖျိလၢမူခိၣ်စူၤထံအါအဃိ တနွံအံၤ ပတလဲၤမံလၢ ခုး “ဒဲ” ဘၣ်.’’ တနွံအံၤ မုၢ်ဖီဖးဟါန့ၣ် ပကမံဒၣ်လၢဟံၣ်ဒီး ခဲဂီၤမုၢ်ဘူၣ်အနံၤန့ၣ်မး ပကလဲၤဆူခုးပူၤဒီး ဃုအီၣ် တၢ်ဒိးတၢ်လၣ်ဒီး ပကကျီနီၣ်ဝံၤ ဟါခီ ပကဟဲက့ၤလီၤ. ဖဲမုၢ်ဖးဖီအနံၤဝဲန့ၣ် မူခိၣ်စူၤဒိၣ်ဒိၣ်ကလဲာ်လီၤ. ဒီးထံကျိဖိတဖၣ်ဒိၣ်ဒၣ်ကိးဘိဒဲးလီၤ. အနံၤအဝဲန့ၣ် ယမုၢ်ဂၢ်ခံဂၤ လၢအဒီတခွါဒီးယမိ ဒီး အဖိခွါ ၁၆ နံၣ်တဂၤန့ၣ် လဲၤကျီနီၣ်လၢခုးပူၤလီၤ. ခီဖျိလၢမူခိၣ်စူၤထံအါဒီး ထံကျိတဖၣ် ဒိၣ်ဝဲကိးဘိဒဲး အဃိ ဟဲက့ၤဆူသဝီတသ့ဘၣ်. ဒီးအဝဲသ့ၣ်သၢဂၤလၢာ်မံလၢ ယမိၢ်ယပၢ်အခုး “ဒဲ” လီၤ. ပအိၣ်လၢပဟံၣ်လၢသဝီအပူၤ, ဒီး  ပတသ့ၣ်ညါတၢ်နီတမံၤဘၣ်. မုၢ်ဆ့ၣ်ထီၣ်တနံၤ ပဂဲၤဆၢထၢၣ်ဂီၤဂီၤဒီး ပလဲၤဆူခုးကိးဂၤလီၤ. ပလဲၤတုၤလၢခုးဒီး ပတထံၣ်လၢၤ ပခုး “ဒဲ” န့ၣ်လၢၤဘၣ်. ထံကျိလၢအညီနုၢ်ယွၤလီၤလၢ ပခုး “ဒဲ”အဖီလာ်န့ၣ် တမ့ၢ်က့ၤထံကျိလၢၤဘၣ်. ထံကျိအံၤ ယွၤလီၤတ့ၢ် ဝဲအကျိၤန့ၣ် ကဲထီၣ်ထဲဟီၣ်ခိၣ်ကပံာ်ဒီး သ့ၣ်ဒိၣ်ဝၣ်ထီတဖၣ်အကုာ်အကျီသ့ၣ်တဖၣ်လီၤ. ပတထံၣ်က့ၤ ခုး “ဒဲ,” ပတထံၣ်က့ၤ ပှၤကညီလၢၤဘၣ်. ပတထံၣ်က့ၤယမုၢ်ဂၢ်တဖၣ်ဒီးယတခွါဖိန့ၣ်လၢၤဘၣ်. လၢတၢ်သးဘၣ်ဒိဒီး တၢ်သးလီၤဘှံးအပူၤ ပကျဲးစၢး လူၤဃုအီၤဘၣ်ဆၣ် ပတထံၣ်တၢ်မနုၤမးဘၣ်. ကပံာ်ထံတဖၣ်လီၤဘျၢယိာ်ဒိၣ်မး, ကီဒိၣ်မးလၢ ပဘၣ်လူၤဃုအီၤလီၤ. ပစးထီၣ် လူၤဃုအီၤစးထီၣ်လၢ ပခုး “ဒဲ” ဒီးတုၤလၢ ထံကျိတဘိန့ၣ် အ “ထံထၣ်” ဘၣ်ဆၣ်ပတထံၣ်တၢ်နီတမံၤဘၣ်. ပလူၤဃုအီၤ ဒီတနွံအတီၢ်ပူၤဘၣ်ဆၣ်ပတထံၣ်အီၤဘၣ်. ဒီးပနာ်လၢမ့ၢ်အိၣ်တ့ၢ်ဘၣ်လၢ ထံကျိအံၤ အကၢၢ်ကပၤဒီးလၢတနွံအတီၢ်ပူၤ ကနၢ အုၣ်ဘၣ်ပှၤသ့ၣ်သ့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်လၢဒီတနွံအတီၢ်ပူၤ, တၢ်မနုၤမးတနၢဘၣ်ပှၤနီတမံၤဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ်ယံာ် ‘‘သၢ’’ နံၣ်ဝံၤအလီၢ်ခံ, ခီဖျိလၢတနံၣ်ဘၣ်တနံၣ် ထံအကျိၤ ဆီတလဲအသးဒီး တၢ်လၢအအိၣ်တ့ၢ်တဖၣ် ဟဲအိၣ်ဖျါထီၣ်က့ၤဝဲ အဃိ လၢခံ ပထံၣ်က့ၤထဲ တၢ်အခိၣ် “ကိ” တဖျၢၣ်ဒီးလၢဟီၣ်ခိၣ်ကမူၣ်အဖီလာ်န့ၣ်အိၣ်ဒီးခိၣ်ဆူၣ်ဖးထီတဖၣ်, ဒီးထဲန့ၣ်မး ပသ့ၣ်ညါ လၢနၤအဝဲန့ၣ်ထံကျိစိာ်အီၤတုၤဖဲ တၢ်လီၢ်အဝဲအံၤလီၤ. ပှၤလၢပထံၣ်က့ၤအခိၣ် “တကိ” ဒီးအခိၣ်ဆူၣ်ဖးထီအံၤန့ၣ် မ့ၢ်ယမုၢ်ဂၢ် အပုၢ်ဒ့မုၣ်လီၤ. မ့မ့ၢ်လၢယမုၢ်ဂၢ်ဒီး ယတခွါဖိလၢအသးအိၣ် ၁၆နံၣ်တဂၤန့ၣ် ပတထံၣ်က့ၤ အဝဲသ့ၣ်အက့ၢ်အဂီၤ, အဃံအကွဲ တဖၣ်နီတမံၤဘၣ်. 

ယွၤမၤပူၤဖျဲးပဟံၣ်ဖိဃီဖိအဃိ ပစံးဘျုးယွၤလီၤ. တဘျီဃီစ့ၢ်ကီး လၢ ယမုၢ်ဂၢ်တဖၣ် ဒီး ယတခွါအတၢ်လီၤမၢ်အဖီခိၣ်န့ၣ်, ပသးအုးဒိၣ်မးလီၤ. ဘၣ်မနုၤပန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ပူၤဖျဲးဒီးအဝဲသ့ၣ်တန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ပူၤဖျဲးလဲၣ်. ပခိၣ်သးဘိယ့ၣ်ၡူးခရံာ်စံးဝဲ, “ယတၢ်ဆိကမိၣ်တမ့ၢ်ဘၣ်သုတၢ်ဆိကမိၣ်ဘၣ်.” ပနာ်လၢယွၤအတၢ်ကူၣ်ထီၣ်ဖးလီၤအိၣ်လၢပဂီၢ် လၢပကမၤအတၢ်မၤ အါထီၣ်ဒီးပသးခုလီၤ. ယွၤအတၢ်ကူၣ်ထီၣ်ဖးလီၤတဖၣ် ဒိၣ်ဝဲယိာ်ဝဲ ဒီး ပတနၢ်ပၢၢ် သနာ်က့ ယွၤအတၢ်မၤခဲလၢာ်တဖၣ်န့ၣ် ဂ့ၤလၢပဂီၢ်လီၤ. မ်ယွၤအမံၤကဘၣ်တၢ်စံးထီၣ်ပတြၢၤအီၤန့ၣ်တက့ၢ်.  

သရၣ်အီကၢးစ်ကၠီၣ်န်
ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်

တၢ်ဆိကမိၣ်ထံမၤဘၣ်ထွဲက့ၤတၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါလၢပတၢ်အိၣ်မူ

လၢပသးသမူအပူၤ တဘျီတခီၣ်ပထံၣ်ဘၣ်လၢ ပဘၣ်ဖှီၣ်ဘၣ်ယာ်ဘၣ်ကီဘၣ်ခဲ ဒီး ပှၤအဂၤထူးတီၤမုာ်ခုၣ်ဝဲလီၤ. တဘျီတခီၣ် စ့ၢ်ကီးပကကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဘၣ် တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်လၢပှၤ ဒီးတၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤလၢပှၤဂၤအဂီၢ်လီၤ. လံာ်စီဆှံသိၣ်လိပှၤလၢ ပကကိးထီၣ်ယွၤ လၢတၢ်ကီတၢ်ခဲအပူၤ ဒီး ပကသ့ၣ်နီၣ်ယွၤဖဲပဘၣ်ဘီၣ်ဘၣ်ညီ, ဒီး ကစၢ်ယွၤအစိကမီၤဒုးထူၣ်ဖျဲးပှၤအခါန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဟဲကဲထီၣ် အသးအါမံၤလၢပသးသမူအပူၤန့ၣ် ပဒီဒၣ်အီၤ ပပၢၤအီၤတန့ၢ်ဘၣ်. သနာ်က့ ပမၤကဒါက့ၤတၢ်လၢဟဲကဲထီၣ် အသးသ့ၣ်တဖၣ် လၢကျဲဒ်လဲၣ်န့ၣ် မ့ၢ်ပတၢ်ဆၢတဲာ်လီၤ. သရၣ်အီကၢးစ်ကၠီၣ်န် သ့ၣ်ညါဝဲလၢယွၤမၤပူၤဖျဲးအီၤဃုာ်ဒီးအဟံၣ်ဖိဃီဖိ လၢအတၢ်ကူၣ် တၢ်ဆးဒၣ်ဝဲအဃိ စံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤ ဒီးဃုနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ် တၢ်မၤလၢယွၤအဲၣ်ဒိးမၢအဝဲမၤ ခီဖျိလၢအပာ်မူအီၤန့ၣ်လီၤ.  

တၢ်ကီတၢ်ခဲမ့ၢ်ဟဲဘၣ်နၤအခါ နမၤဆၢစံးဆၢဒ်လဲၣ်. မ့ၢ်နဃုထံၣ်ဘၣ်တၢ်မၤလိတမံၤမံၤလၢနတၢ်တူၢ်ဘၣ်ခီၣ်ဘၣ်အပူၤဧါ. တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်မ့ၢ်ဘၣ်နၤအခါ နမၤဆၢစံးဆၢဒ်လဲၣ်. မ့ၢ်နဃုထံၣ်ဘၣ်တၢ်မၤတမံၤမံၤလၢယွၤအဲၣ်ဒိးမၢနမၤဧါ.

တၢ်ထုကဖၣ်လၢပှၤဖးတၢ်ဖိအဂီၢ်

ယွၤဧၢ, ဝံသးစူၤဆိၣ်ဂ့ၤဘၣ်နဖိတဂၤအံၤလၢအဖးဝဲတၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါအံၤန့ၣ်တက့ၢ်. ယဃ့ထုကဖၣ်လၢ ဖဲအကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ် တၢ်ဘၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲတၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘီအခါ, အဝဲကထံၣ်နၤဒ်တၢ်မၤပူၤဖျဲးအလီၢ်, ဒီး အကပလၢၢ်ဘၣ်ဝဲနစုစီဆှံအတၢ်ဆှၢ အီၤ ဒီး နတၢ်အဲၣ်လၢတစှၤလီၤသံးလီၤ နီတခီၣ်ဘၣ်န့ၣ်တက့ၢ်. လၢတၢ်ကီတၢ်ခဲအပူၤ နကဒုးမၤလိဘၣ်အီၤလၢ သးသမူ အတၢ်မၤလိဒ်သိးအဝဲ ကဒိၣ်ထီၣ်ဒီးကလီၤဂာ်အါထီၣ်ဒီးခရံာ်န့ၣ်တက့ၢ်. ဒ်န့ၣ်အသိး ဖဲအဝဲဘၣ်ဘီၣ်ဘၣ်ညီ ဘၣ်မုာ်ဘၣ်ခုၣ်အခါ မ်အကသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်နၤလၢ အမ့ၢ်ယွၤ လၢအဒုးပူၤဖျဲး, ဒုးထူးဒုးတီၤအီၤ, ဒီး မ်အကမၤလၤကပီၤနၤလၢ အစုအတၢ်မၤမ့ၢ်ဂ့ၤ အသးသမူအဒိအတဲာ်မ့ၢ်ဂ့ၤ န့ၣ်တက့ၢ်. ယွၤဧၢ, ဟ့ၣ်ဘၣ်နဖိအံၤ သးလၢ အဂ့ၤ, အတီ, အဘၣ်, ဒီး သးလၢအလီၤဂာ်ဒီးနသးတက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤ ယဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Week 33

THE NIGHT GOD RESCUED ME FROM DEATH

Psalm 92:4-5 – “For you, Yahweh, have made me glad through your work.
I will triumph in the works of your hands. How great are your works, Yahweh!
Your thoughts are very deep.” (WEB)

My Parents have lived a simple life as subsistence farmers in a mountain village living mostly off the food they grew. My father also worked as a teacher to serve his people in the community. Growing crops on some nearby land, we would have to walk about 30 minutes from the village to get there. After attending school during the week, on weekends we used to stay overnight at the farm so we could work.

I want to talk about a miraculous thing that happened to us in 2000. At that time, about the end of July, we were regularly staying overnight at the farm hut. But on this particular night, in the first week of August, my father decided we would stay home and not go to the hut, because of heavy rain. He said that we would go the following day so that we could collect some vegetables and do some work on the farm. Although that day, a cousin of my mom, her sister and her sixteen-year-old son, had been working on their farm during the day. Due to the heavy rain, they  decided to stay at my parents’ hut for the night. That night, it continued to rain heavier than usual and the streams were flooding. We woke up early the next morning in order to go to the farm. When we arrived, we were shocked to find that the hut had been swept away by the flooding water and mud. The stream that used to flow through the farm had turned into a raging torrent full of mud and debris.

When we realized our relatives had been sleeping in the hut when it had been swept away, we frantically searched for them downstream from where they had been. The mud was so deep that it was difficult to walk. Despite searching for a whole week, we did not find any trace of them. It wasn’t until three years later, when the stream had slowly cleared away the mud, that we found a skull with long hair. We determined it to be my mom’s cousin. We never did find any sign of the other missing relatives.

We were very grateful that God saved us from this tragic incident. However, our hearts were broken for our relatives who lost their lives that night. We were so sad. I kept asking God why he saved us and not them? But I remembered that Jesus said, “My thoughts are not your thoughts.” We believe that God’s plan was for us to live and work for him and we are grateful for that. God’s wisdom is incomprehensible to us, but we trust that in everything he is working for the good of those who love him. May the name of the Lord be praised.

Thrah August John
Thailand

REFLECT

Sometimes we have little and others have much. Other times we have much and others have little. The Bible teaches us to call out to the Lord for help in distress. Equally, we are also to remember the Lord in a state of comfortableness made possible by the deliverance of the power of God. We cannot protect ourselves from all harm as there are many things out of our control. However, we can decide how we will respond to events that we encounter in our lives. Tharah August John knows God protected him and his family according to the sovereign will of God. Therefore, he is seeking to understand what it is that God wants him to do by letting him live. 

When life is hard, how do you respond?  How can you seek life lessons in hardship? 
When life is pleasant, how do you respond?  How can you seek God’s will for you in comfort?

PRAYER FOR THE READER

Dear God, please bless Your children reading this devotional journal. I pray they will seek a refuge in You in distress, find Your holy, helping hands guiding their ways, and experience Your never-lessening love for them. In hardship, may they find life lessons that will help them grow to be more like You. Likewise, in comfort, may they remember that it is You, who delivers them and makes them prosperous. May they glorify You with the work of their hands and the examples of their lifestyle. God, give Your children a heart that is good, faithful and right like Yours. In Jesus’ Name I pray. Amen.