ယွၤအတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤ ~ God’s Promise

အနွံ ၂၆ ယွၤအတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤ ယံးရမံယၤ ၂၉:၁၃ – ‘‘ဒီးသုကဃုယၤ, ဒီးတုၤသုဃုယၤလၢသုသးဒီဖျၢၣ်ညါဒီး, သုထံၣ်န့ၣ်ယၤလီၤ.’’   ယအဲၣ်ဒိးအုၣ်ယသးလၢယတၢ်လဲၤခီဖျိဘၣ်ဃးဒီးကစၢ်ယွၤအတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤန့ၣ်လီၤ. ယတူၢ်ဘၣ်ယထူၣ်ယပျၢ်တဖၣ် ဆါနး နးကလဲာ်စးထီၣ်လၢယခိၣ်တုၤလီၤလၢယစုထွဲတခီလီၤ. တၢ်အံၤဆါဒိၣ်မးအဃိဖဲမုၢ်နၤအခါယမံတန့ၢ်ဘၣ်. ဘၣ်တနၤတၢ်ဆါယၤ ကဲာ်ဆိးအဃိ ယတူၢ်တကဲလၢၤဘၣ်. အဃိယဃ့ဘါထုကဖၣ်လၢမဲာ်ထံမဲာ်နိအပူၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဆါအံၤ ယဘၣ်ကီၤအုးနးနးကလဲာ် […]

Read more →