ယွၤမၤတၢ်ခဲလၢာ်လၢကျဲလၢပနၢ်တပၢၢ်အပူၤဒီးဃံလၤဝဲ~God Makes Things in Ways We Do Not Understand and They Are Beautiful

အနွံ ၂၄ ယွၤမၤတၢ်ခဲလၢာ်လၢကျဲလၢပနၢ်တပၢၢ်အပူၤဒီးဃံလၤဝဲ စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၂၆:၂ – ‘‘တုၤနုၤတစုပထးခိၣ်ပှဲၤဝဲဒီးတၢ်နံၤတၢ်အ့, ဒီးပပျ့ၤပှဲၤဝဲဒီးတၢ်သးဝံၣ်န့ၣ်လီၤ. တုၤနုၤတစုအဝဲသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် စံးလၢပှၤကလုာ်တဖၣ်အကျါန့ၣ် ယွၤမၤတၢ်အဒိၣ်တဖၣ်လၢအဂီၢ်လီၤ.’’ စးထီၣ်လၢယအိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်တုၤလၢ ယသးအိၣ် ၂၀နံၣ် အကတီၢ်န့ၣ် ယမ့ၢ်ယဲပှၤမိၢ်လုၢ်ပၢ်လၢ်(အီၣ်ဃဲၤအီၣ်ဘှး )ဖိတဂၤလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ဆၢကတီၢ်ခဲအံၤယကဲထီၣ်ဘၣ်ယဲပှၤမၤကစၢ်ယွၤအတၢ်မၤတဂၤဒီး မ့ၢ်တၢ်လၢအလီၤလိၢ်လီၤလးမးလီၤ. ယမ့တမ့ၢ် […]

Read more →