တၢ်လၢယွၤမၤတသ့ဘၣ်တအိၣ်နီတမံၤဘၣ် ~ There is Nothing Impossible with God

အနွံ ၂၃ တၢ်လၢယွၤမၤတသ့ဘၣ်တအိၣ်နီတမံၤဘၣ် လူၤကၣ် ၁၈:၂၇ – ‘‘…တၢ်လၢပှၤကညီမၤတသ့ဘၣ်န့ၣ်, ယွၤမၤဝဲသ့လီၤ.’’                              လၢကစၢ်ယွၤအဘျုးအဖှိၣ်ဃိဒီးယတတုၤဘၣ်ဆူတၢ်ဟးဂူာ်ဟးဂီၤဒီးယအိၣ်မူဘၣ်ဒ်တုၤခဲအံၤအဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲယအိၣ်လၢ  ယသဝီအခါ, ပတၢ်အိၣ်တၢ်ဆိးလီၢ်န့ၣ်ဘူးဒီးပယီၤသုးအတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲ, ဒီးဘူးစ့ၢ်ကီးဒီးပပှၤကလုာ်သ့ၣ်တဖၣ် အိၣ်တၢ်လီၢ် တၢ်ကျဲစ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ. ထီဘိပယီၤသုး ဟဲကိးဆူၣ် ပှၤဘၣ်ဝံဘၣ်ယိးတၢ် (ပေါ်တာ) […]

Read more →