ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးခရံာ် အစု, အခီၣ် ဒီး အကလုၢ် ~ The Hands, Feet and Voice of Jesus

အနွံ ၂၅ ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးခရံာ် အစု, အခီၣ် ဒီး အကလုၢ်  မးသဲ ၂၅:၄၀ – ‘‘ဒီးစီၤပၤကစံးဆၢတၢ်ဒီးစံးဘၣ်အီၤ, ယစံးဘၣ်တဲဘၣ်သုတီတီအံၤ, မ့ၢ်သုမၤပှၤအဆံးကတၢၢ်တဂၤ လၢယဒီပုၢ်ဝဲၢ်အကျါအံၤဒီး, မ့ၢ်သုမၤယၤလီၤ.’’                               အပူၤကွံာ်စှၤနံၣ် စးထီၣ်ဖဲယကွၢ် တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် […]

Read more →