တၢ်လၢယွၤမၤတသ့ဘၣ်တအိၣ်နီတမံၤဘၣ် ~ There is Nothing Impossible with God

အနွံ ၂၃

တၢ်လၢယွၤမၤတသ့ဘၣ်တအိၣ်နီတမံၤဘၣ်

လူၤကၣ် ၁၈:၂၇ – ‘‘…တၢ်လၢပှၤကညီမၤတသ့ဘၣ်န့ၣ်, ယွၤမၤဝဲသ့လီၤ.’’                             

လၢကစၢ်ယွၤအဘျုးအဖှိၣ်ဃိဒီးယတတုၤဘၣ်ဆူတၢ်ဟးဂူာ်ဟးဂီၤဒီးယအိၣ်မူဘၣ်ဒ်တုၤခဲအံၤအဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲယအိၣ်လၢ  ယသဝီအခါ, ပတၢ်အိၣ်တၢ်ဆိးလီၢ်န့ၣ်ဘူးဒီးပယီၤသုးအတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲ, ဒီးဘူးစ့ၢ်ကီးဒီးပပှၤကလုာ်သ့ၣ်တဖၣ် အိၣ်တၢ်လီၢ် တၢ်ကျဲစ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ. ထီဘိပယီၤသုး ဟဲကိးဆူၣ် ပှၤဘၣ်ဝံဘၣ်ယိးတၢ် (ပေါ်တာ) ဖဲအဝဲသ့ၣ်လဲၤထီၣ်လၢကစၢၢ်ခိၣ်ခါလီၤ. အသူပှၤလၢပကဝံ အတၢ်အီၣ်တၢ်အီ, အစုကဝဲၤ, ဒီး အတၢ်ဖိတၢ်လံၤတဖၣ်လီၤ. တကးဒံးဘၣ် အသူပှၤလၢပကလဲၤတၢ်လၢ အမဲာ်ညါဒီးမၤဆှဲမၤပျီကွံာ်မ့ၣ်ပိၢ်အိၣ်ခုၣ်လီၤသးတဖၣ်လီၤ. ပလဲၤမ့ၢ်တကဲဘၣ်န့ၣ်, ပဘၣ်ဟ့ၣ်စ့လီၤ. ပဟ့ၣ်စ့မ့ၢ်တန့ၢ်ဒီး အဝဲသ့ၣ်ဟဲဖီၣ်ဆူၣ်ပှၤဒီးမၤဆါပှၤအကလုာ်ကလုာ်လီၤ.

တနံၤန့ၣ်ယလဲၤကွၢ်ကျီၢ်လၢသဝီချၢလၢကျီၢ်အီၣ်ဆၣ်လီၢ်အခါ ပယီၤသုးကျိၤဟဲထီၣ်ဒ်သိးကလဲၤထီၣ်ဆူကစၢၢ်ခိၣ်လီၤ. ဖဲန့ၣ်အဝဲ သ့ၣ်ထံၣ်လိာ်အသးဒီးယၤလၢသဝီချၢဃုာ်ဒီး ယသကိးတဂၤ ဒီး ယ(ယောက်ဖ)တဂၤ ဒီးသမံသမိးပှၤလီၤ. ပတဲအီၤလၢပဟဲကွၢ် ကျီၢ်, ပဟ့ၣ်ဒုးအီၣ်ကျီၢ်ဆၣ်, ဘၣ်ဆၣ်တနာ်ဝဲဘၣ်. တဲဝဲလၢ ပဟဲဟ့ၣ်ဒုးအီၣ်ပပှၤကလုာ်တၢ်ပၢၢ်ဆၢဖိတဖၣ်အမ့ၤလီၤ. အဝဲသ့ၣ် တဲဆှိးပှၤ ဒ်န့ၣ်ဝံၤ စၢထီၣ်ပှၤလၢပျံၤဃံးဃံး, မိၤထီၣ်ပှၤ, ဒီးဟးကိးပှၤဆူအဝဲသ့ၣ်ကလဲၤတၢ်အလီၢ်န့ၣ်လီၤ. လဲၤထီၣ် ဆူကစၢၢ် ခိၣ် ဒီး ကျဲအိၣ်ဘၣ်ဆၣ် တလဲၤဝဲလၢကျဲအဝဲန့ၣ်ဘၣ်. အဝဲသ့ၣ်မၢပလဲၤလၢညါ လၢကျဲအိၣ်ဒီးတၤဆှူၣ်တၤမဲ သ့ၣ်ဂံၢ်၀ၣ်ဂံၢ်အကျါ ဒီး တၢ်အဆှုၣ်တဖၣ်ကွးပှၤအါမး ဒီးပန့ၢ်ဘၣ်တၢ်အပူၤလီၢ်တဖၣ်လီၤ. တဒုးအီၣ်ပှၤမ့ၤဘျဲဘျဲဘၣ်. မုၢ်နၤခီပှၤမံအဆၢကတီၢ်န့ၣ် မ့ၢ်လၢအဘၣ်ယိၣ်ဝဲလၢ ပကထွးထီၣ်ဃ့ၢ်အဃိ စၢဃာ်ပှၤဃံးဃံးဒီးပမံလီၤတသ့ဘၣ်. ပဘၣ်မံဆ့ၣ်နီၤလီၤ. အပာ်ပှၤဒ်ပကဲ ပှၤအၢဖိ (တရားခံ) ဒီး အိၣ်ခိးပှၤ, ထိးဃာ်ပှၤလၢကျိလီၤ. ပယီၤသုးလၢအအိၣ်ခိးပှၤသ့ၣ်တဖၣ် တဲကသွံလိာ်အသးဒ်အံၤ, ‘‘ဖဲပလဲၤတုၤ တၢ်လီၢ်လၢပအဲၣ်ဒိးတုၤန့ၣ် ပကမၤသံအဝဲသ့ၣ်လီၤ.’’ လဲၤတၢ်ဃုသီ ဝံၤတၢ်အီၣ်တအိၣ်လၢၤဘၣ်. လီၤဒိမ့ၤ ခံသီလီၤ. တုၤလီၤလၢ ၈ သီ န့ၣ်  မ့ၤတအိၣ်, ထံတအိၣ်, တအီၣ်ဘၣ်မ့ၤ, တအိဘၣ်ထံဘၣ်.  တမ့ၢ်ထဲပဝဲသ့ၣ်လၢဘၣ်တၢ် ဖီၣ်ဃာ် လီၤဒိဘၣ်. အဝဲသ့ၣ်စ့ၢ်ကီးလီၤဒိလၢထံကိးဂၤဒဲးလီၤ. ဖဲန့ၣ်ပှၤကိးဂၤဒဲးလီၤဘှံးလီၤဘှါဝဲအဃိ, တအိၣ်ခိးပှၤဃံးဃံးလၢၤ ဘၣ်. ပယီၤသုးခိၣ်တဂၤတဲဝဲဒၣ် လၢပဘၣ်လဲၤဒၢၣ်ထံလီၤ. ဖဲန့ၣ်အဝဲကျီထီၣ်တဲာ်ကွံာ် ပျံၤလၢအစၢဃာ်ယစုဃံးဃံးန့ၣ်လီၤ. တဘျီဃီ ယထုးထီၣ်ယစုလၢပျံၤလၢအဃ့ၣ်လီၤကွံာ် ဒီးယစိာ်ထံဒၢတဖျၢၣ် ဒီးယပိာ်ထီၣ်ပှၤဝံတၢ်ဖိ (ပေါ်တာ) တဖၣ် အခံလီၤ. တၢ်ဒ့ၣ်စၢၤဆူထံကျိ ဘၣ်လဲၤဒၢၣ်ထံအလီၢ် ဘၣ်လဲၤယံၤဝဲတနၣ်ရံၣ်လီၤ. ဖဲပတုၤလၢထံကျိအခါ ပှၤဝံတၢ်ဖိအဂၤတဖၣ် တဲဝဲ, ‘‘သုဒီသကိးသၢဂၤ သုမ့ၢ်ဃ့ၢ်န့ၣ်ဃ့ၢ်ကွံာ်. သုမ့ၢ်တဃ့ၢ်န့ၣ်တၢ်ကမၤသံသုလီၤ.’’ ပဃ့ၢ်ကွံာ်လၢတၢ်လီၢ်ဖဲန့ၣ် ဒီးလၢကျဲန့ၣ် ပတအီၣ်ဘၣ်မ့ၤ, တအီဘၣ်ထံဘၣ်. ပဘၣ်ဟးထဲးပျံၤမုၢ်ဒီးဘၣ်ဆူးအထံလီၤ. လၢခံ ပက့ၤဃုက့ၤကျဲဘၣ်ဒီးဟဲက့ၤတုၤလၢဟံၣ် လီၤ. ပဂံၢ်ပဘါတအိၣ်လၢၤကဲာ်ဆိးဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ်ထံၣ်လိာ်က့ၤသးဒီးဟံၣ်ဖိဃီဖိအဃိသးခုဒိၣ်မးလီၤ.  

တၢ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်တဘျီအံၤ မ့ၢ်တၢ်သံအကဒုကစၢၢ်ကဆူးပူၤလီၤ. ကစၢ်ယွၤအံးက့ၤကွၢ်က့ၤယၤ, ကဟုဘံၣ်ကယာ်ဘၢယၤလၢ သုးပယီၤသ့ၣ်တဖၣ်အစုပူၤလီၤ. ယတၢ်ဂ့ၤတၢ်ဝါတအိၣ်နီတမံၤဘၣ်. ဖဲယဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်တၢ်အခါ, ယဘါထုကဖၣ်သပှၢ်ပှၢ် လီၤ. ယသ့ၣ်နီၣ်စ့ၢ်ကီးလံာ်စီဆှံအဆၢဖျါဖဲ လူၤကၣ် ၁၈:၂၇, ‘‘တၢ်လၢပှၤကညီမၤတသ့ဘၣ်န့ၣ်ယွၤမၤဝဲသ့လီၤ.’’ ကစၢ်ယွၤမၤ တၢ်လီၤလိၢ်လီၤလးလၢယဂီၢ်ဒီးဒုးဆူၣ်ထီၣ်ယတၢ်နာ်န့ၣ်လီၤ. ယသးအိၣ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါဒီပုၢ်ဝဲၢ်ခဲလၢာ်ဒီးသးစၢ်သ့ၣ်တဖၣ် လၢ ပမၤထဲလဲၣ်ထဲလဲၣ်ဘၣ်ဆၣ် မ့တမ့ၢ်လၢကစၢ်အတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤဒီးတၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်ဘၣ်န့ၣ် ပမၤတၢ်မနုၤမးတကဲထီၣ်ဘၣ်.  အဃိ ကယဲၢ်ယွၤအကျဲခဲလၢာ်မ့ၢ်တၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ် ဒီးပှၤလၢအတိၢ်န့ၢ် ယွၤအတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ ဒီး အတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤန့ၣ် ဘၣ်ဘျုး ဘၣ်ဖှိၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢယအုၣ်ဘၣ်ယသးအဃိ, ယစံးဘျုးဘၣ်ကစၢ်ယွၤအဘျုးအဖှိၣ်ဒိၣ်မးလီၤ. 

ဖုဖုတၢ်အဲၣ်
ဖံန့းက်စ်, အရံၣ်စိနါကီၢ်စဲၣ်

တၢ်ဆိကမိၣ်ထံမၤဘၣ်ထွဲက့ၤတၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါလၢပတၢ်အိၣ်မူ

ဝံသးစူၤမၤကတၢၢ်ကွံာ် လံာ်ကျိၤအံၤတက့ၢ်. တၢ်ကစီၣ်တဖၣ်အိၣ်ဝဲလၢအအဲၣ်ဒိးမၢယနာ်လၢ ယမၤတသ့ __________. (အဒိ, လၢယကဖျိထီၣ်ကၠိ, လၢယကပတုာ်တၢ်အီသံး, လၢယကကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ကဒီးအသီတနံၤ). သ့ၣ်နီၣ်လၢကျဲလၢမုၣ်ကီၤလံၢ်ကူၣ်ဝဲလၢပတနာ်ယွၤအဂီၢ် လၢဖုဖုတၢ်အဲၣ်အတၢ်လဲၤခီဖျိ မ့ၢ် – တၢ်တဲဆှိးတၢ်, တၢ်မၤဆူၣ်တၢ်, တၢ်ဟံးန့ၢ်ကွံာ်ပတၢ်လိၣ်မိၢ်ပှၢ်, တၢ်မၤဆါမၤနးတၢ်, ဒီး တၢ်မၤသံတၢ်န့ၣ်လီၤ. နမ့ၢ်ပလၢၢ်ဘၣ်လၢနပူၤဖျဲးလၢတၢ်အိၣ်သးအကီအခဲတဖၣ်အပူၤ တသ့ဘၣ်အဃိ, သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ် ယွၤအတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီဒီးအတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤတက့ၢ်. တၢ်လၢယွၤမၤတသ့ဘၣ်န့ၣ်တအိၣ်နီတမံၤဘၣ်. လီၤတံၢ်, တၢ်စိတၢ်ကမီၤလၢပကမၤလၢမၤပှဲၤတၢ်လၢကဲထီၣ်သးတသ့ဘၣ်န့ၣ် ဟဲလၢယွၤအအိၣ်လီၤ. 

ဝံသးစူၤမၤကတၢၢ်ကွံာ် လံာ်ကျိၤအံၤတက့ၢ်. ဃုာ်ဒီးယွၤ ယမၤယဲသ့ _______________________________. 

တၢ်ထုကဖၣ်လၢပှၤဖးတၢ်ဖိအဂီၢ်

ယွၤဧၢ, ဝံသးစူၤဆိၣ်ဂ့ၤဘၣ်နဖိတဂၤအံၤလၢအဖးဝဲတၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါအံၤန့ၣ်တက့ၢ်. ယဃ့ထုကဖၣ်လၢ နကဟ့ၣ်နဲတၢ်မုၢ်လၢ် ဒီးသးသမူအခီပညီဆူဖိတဂၤလၢအထံၣ်ဘၣ်ဒီးအတူၢ်ဘၣ်တၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်န့ၣ်တက့ၢ်. ဖဲအလဲၤခီဖျိဘၣ်သးသမူအကလံၤမုၢ် တၢ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲၢ်အခါ ဟ့ၣ်အီၤလၢတၢ်ဂံၢ်တၢ်ဘါ ဒီးကတဲာ်ကတီၤနဲ တၢ်ထူၣ်ဖျဲး ဖဲအကိးထီၣ်နၤအခါတက့ၢ်. နမ့ၢ်ကစၢ်လၢ အဆၢထၢၣ်ဒီးပှၤဂံၢ်စၢ်ဘါစၢ်သ့ၣ်တဖၣ်, နမ့ၢ်ကစၢ် လၢအအိၣ်ဒီး ပှၤလၢဘၣ်တၢ်မၤအီၤ တတီတလိၤဘၣ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဆိၣ်ဂ့ၤဘၣ် နဖိလၢအဖး တၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါအံၤ ဒီးဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်အီၤလၢ ပှၤလၢအအိၣ်လၢ အဝဲဒၣ်အအိၣ်တခီန့ၣ် ဆူၣ်န့ၢ်ဒံး ဟီၣ်ခိၣ်တၢ်အၢတၢ်သီလၢ ဂုာ်မၤဟးဂီၤအီၤတက့ၢ်. ဟ့ၣ်အီၤတၢ်မုၢ်လၢ် ဒ်သိးကလဲၤတၢ်ဆူညါကန့ၢ်အဂီၢ်တက့ၢ်. သူအီၤလၢ နလၤကပီၤအဂီၢ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤ ယဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Week 23

THERE IS NOTHING IMPOSSIBLE WITH GOD

Luke 18:27 – “The things which are impossible with men are possible with God.” (WEB)

By God’s grace, I did not perish; I am alive today. When I was in my village, we lived close to the military post of the Burmese soldiers, as well as the territory of my Karen people. The Burmese army regularly engaged in forcing villagers to become porters to carry the heavy weight of their food supplies, weapons, and loads and also to walk in front of the troops to clear land mines. This is known as “atrocity demining,” where civilians are used as human minesweepers in front of Army troops. If we could not go, we had to pay. If we could not pay, they seized us by force and inflicted all kinds of ill treatment upon us. 

One day, while I was watching the grazing cows outside of our village with my friend and brother-in-law, the Burmese soldiers came heading to the mountain. They saw us and started interrogating us. Although we told them that we were watching our cows, they did not believe us. After accusing us of delivering food supplies for Karen people in the revolutionary area, they tied us tightly and forced us to go with them. Although there was a regular route up to the mountain, they chose to go off-road. They asked us to walk in front of them through thorny plants and tangled trees that scraped our flesh and gave us open-wounds. They did not feed us enough food. At night, because they were afraid we would run away, they tied us so tightly that we could not lie down and had to sleep sitting down. They treated us like criminals and guarded us with guns pointing at us. We overheard them talking among themselves, “Once we get to our destination, let’s kill them.” After six days on the road, we ran out of food. We starved for two days. On the eighth day, we had no rice, no water, nothing to eat, and nothing to drink. It was not just us starving. They were starving as well. Everyone was weak and worn out. They could no longer keep an eagle eye on us. One army officer told us to go and fetch water. He cut off the ropes that bound us. I immediately pulled my hands out of the unraveling ropes, got a water container, and followed other porters. It was about an hour walk to the river. Once we reached the river, other porters told us, “The three of you should run or you will get killed.”  We immediately fled on foot for freedom. Once we left the river, there was no food and drink. We were famished. In severe throat-parched thirst, we sucked on the vines on the way. Once we found our way home, we were extremely weak. But we were ecstatic to see our family members. 

The above experience was a walk in the shadow of death. But God was watching over me and protecting me from the cruel hands of the enemy. I had nothing good in me. But when I faced that ordeal, I remembered the scripture found in Luke 18:27, “The things which are impossible with men are possible with God.” God did His miraculous wonders in my life and strengthened my faith. I would like to tell my brothers, sisters, and young people that no matter how hard you try, nothing is possible without the grace of God. All the ways of the Lord are perfect with grace. Those who trust in the truth and promises of God are blessed. I thank God for His grace in giving me the opportunity to share my testimony. 

Pu Pu Tah Eh
Phoenix, Arizona

REFLECT

Please finish the sentence. There are messages trying to convince me that it is impossible for me t0 __________. (For example, to finish school or stop drinking or face another day.)  Be mindful of the strategies the devil used in Pu Pu Tah Eh’s situation: accusations, coercions, deprivation, torturing and killing. If you feel trapped in circumstances that you feel impossible to get out of, remember the truth and promises of God. With God everything is possible. 
Indeed, the power of accomplishing the impossible comes from God.  

Please finish the sentence. With God it is possible for me to  ___________________________.

PRAYER FOR THE READER

Dear God, please bless Your children reading this devotional journal. I pray that You will give them hope and meaning in life as they go through painful times. When the storm hits them hard, provide for them the strength they need and prepare a way out as they call upon Your Name. You are the God who stands with the weak. You are the God who stands for victims of injustice. Bless your children, encourage their hearts, and let them know the One Who is on their side is stronger than the evil of this world that tries to destroy them. Give them hope so they can go forward. Use them for Your glory. In Jesus’ Name, I pray. Amen.