ယွၤမၤတၢ်ခဲလၢာ်ဃံလၤလၢအကတီၢ်ဒၣ်ဝဲလီၤ ~ God Makes Everything Beautiful in Its Time

အနွံ ၁၃ ယွၤမၤတၢ်ခဲလၢာ်ဃံလၤလၢအကတီၢ်ဒၣ်ဝဲလီၤ ပှၤစံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ် ၃:၁၁ – ‘‘ယွၤမၤကယဲၢ်တၢ်ခဲလၢာ်အိၣ်ဒီးအဃံအလၤလၢအကတီၢ်ဒၣ်ဝဲဒီးပာ်တၢ်အထူအယိာ် လၢအသးကံၢ်ပူၤ, ဘၣ်ဆၣ်ဒီးတၢ်လၢယွၤမၤဝဲလၢအခီၣ်ထံးပၢၢ်လၢအကတၢၢ်န့ၣ်ပှၤကညီအနၢ်တပၢၢ်ဘၣ်နီတဂၤဘၣ်.’’                              ဖဲ ၂၀၁၂ နံၣ် ယမၤတၢ်လၢကီၢ်ဒဝဲၢ်ဘျံးခရံာ်ဖိတၢ်မၤဂ့ၤမၤစၢၤဒီးတၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်ဝဲၤကျိၤပှဲၤထီၣ် ၃နံၣ် ဝံၤယဟးထီၣ် တၢ်မၤဒီးယဆိကမိၣ်လၢယကဟဲအိၣ်ဘၣ်က့ၤဒီးယဝၤလၢကီၢ်အမဲရကၤလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်တုၤယလဲၤထံၣ်လိာ်သးဒီး ကီၢ်အမဲရ ကၤမီၢ်သီဝဲၤဒၢးပှၤကူၣ်လိာ်တၢ် […]

Read more →

အိၣ်ဃိကလာ်ဒီးသ့ၣ်ညါလၢယမ့ၢ်ယွၤတက့ၢ် ~ Be Still and Know That I Am God

အနွံ ၁၂ အိၣ်ဃိကလာ်ဒီးသ့ၣ်ညါလၢယမ့ၢ်ယွၤတက့ၢ်  စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၄၆:၁၀ – ‘‘အိၣ်ဃိကလာ်ဒီးသ့ၣ်ညါလၢယမ့ၢ်ယွၤတက့ၢ်. ယကအိၣ်ထီၣ်ထီလၢပှၤကလုာ်တဖၣ်အကျါ, ယကအိၣ်ထီၣ်ထီလၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢလီၤ.’’                               လံာ်စီဆှံတဆၢအံၤဘၣ်တၢ်ကွဲးအီၤလၢ စီၤကိးရးလၢအဟဲလီၤစၢၤလီၤသွဲၣ်လၢ စီၤလ့ၤဝံလီၤ. စီၤလ့ၤဝံန့ၣ် မ့ၢ်ဝဲစီၤယၤကိာ်ဒီး နီၢ်လ့အၤအဖိခွါ န့ၣ်လီၤ. တၢ်လၢစီၤယၤကိာ်အံၤမ့ၢ်ပှၤတဂၤလၢယအဲၣ်ဘၣ်အီၤဒိၣ်မး န့ၣ်လီၤ. […]

Read more →

ကိးထီၣ်ယွၤလၢတၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤ ~ In My Distress I Call to the Lord

အနွံ ၁၁ ကိးထီၣ်ယွၤလၢတၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤ  စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၅ဝ:၁၅ – ‘‘ဒီးလၢတၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤအမုၢ်တနံၤန့ၣ်ကိးထီၣ်ယၤတက့ၢ်. ဒီးယကမၤပူၤဖျဲးနၤ, ဒီးနကမၤလၤကပီၤယၤလီၤ.’’  ကစၢ်ယွၤမၤတီအကလုၢ်ထီဘိဘၣ်ဆၣ်ပဝဲဒၣ်ပှၤကညီသ့ၣ်တဖၣ်ပသးဒ့ဒီထီဘိလၢပတၢ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲ ၂၀၁၉ လါဒံၣ်စဲဘၢၣ် ၂၅သီ, ယနီၢ်ကစၢ်ဃုာ်ဒီးပှၤမၤသကိးတၢ်ဖိခဲလၢာ် လၢ ခီၣ်လရၣ်ဒိၣ် အဖရံၣ်ကဲၣ်န် တၢ်ကရၢကရိ (Colorado […]

Read more →

ယွၤအတၢ်တိာ်ပာ်လၢပဂီၢ်, ထီန့ၢ်ပတၢ်ဆိကမိၣ်မှံတၢ်ဒီးတၢ်လၢပဆိကမိၣ်သ့ ~ God’s Plans for Us are Beyond Anything We Can Think of or Imagine

အနွံ ၁၀ ယွၤအတၢ်တိာ်ပာ်လၢပဂီၢ်, ထီန့ၢ်ပတၢ်ဆိကမိၣ်မှံတၢ်ဒီးတၢ်လၢပဆိကမိၣ်သ့ ယၡါယၤ ၅၅:၈-၉ – ‘‘အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယတၢ်ဆိကမိၣ်တမ့ၢ်ဘၣ်သုတၢ်ဆိကမိၣ်ဘၣ်, ဒီးသုကျဲတမ့ၢ်ဘၣ်ယကျဲဘၣ်, ယွၤစံးဝဲ ဒၣ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ဒ်မူခိၣ်ထီန့ၢ်ဟီၣ်ခိၣ်အသိး, ယကျဲထီန့ၢ်သုကျဲ, ဒီးယတၢ်ဆိကမိၣ်ထီန့ၢ်သုတၢ်ဆိကမိၣ်ဒ်န့ၣ်သိးလီၤ.’’ ယတၢ်ဆီဟံၣ်ဆီဃီတစးထီၣ်အသးဒ်ခရံာ်ဖိတဂၤအသိးဘၣ်. စးထီၣ်လၢယသးစၢ်အဆၢကတီၢ်ယဂုာ်ဖးလံာ်စီဆှံဘၣ်ဆၣ် တကဲ ထီၣ်ဝဲတၢ်သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်တၢ်တမံၤမံၤလၢယဂီၢ်ဘၣ်.  […]

Read more →